NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě

Obnova a zpřístupnění glorietu, barokní oranžerie a drobných staveb v zahradě státního zámku Červené Poříčí.

 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020 (IROP) 
 • prioritní osa: 4. Komunitně vedený místní rozvoj
 • specifický cíl: 4.1 „Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu“
 • výzva ŘO IROP: 55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD (průběžná výzva č. 06_16_073)
 • výzva nositele SCLLD: 12. výzva MAS Pošumaví
 • doba trvání projektu: 27. 12. 2016 – 31. 12. 2022
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 3 454 192,27 Kč
 • celkové způsobilé výdaje: 3 454 192,27 Kč z toho 3 281 482,65 Kč (95%) ze strukturálních fondů (ERDF) a 172 709,62 Kč (5%) ze státního rozpočtu (národní veřejné zdroje)
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 0,00 Kč
 • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
 • Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 13/2019 ze dne 11. 12. 2019.

Zaměření projektu:

Gloriet – dominantní prvek kompozice zámecké zahrady, centrální dvoupatrový objekt pravidelného šestibokého půdorysu, zastřešený stanovou střechou. Je třeba provést opravu poškozeného zdiva a profilace, schodišťových stupňů, obnovu povrchů, truhlářských výplní, klempířských prvků, doplnění okapového chodníku, změnit způsob odvodu dešťových vod, realizovat statické zajištění stavby a elektrifikaci objektu. Celkové architektonické řešení oprav vychází z provedených průzkumů, analogií a konzultací s památkovým dozorem.

Oranžerie – drobná barokní stavba situovaná při severní ohradní zdi areálu, která sloužila pro přezimování exotických rostlin. Stavba je dlouhodobě nevyužívaná, navržena je kompletní obnova, která zahrnuje opravu statických poruch, poškozených nosných konstrukcí, truhlářských výplní, povrchů, doplnění okapového chodníku, elektrifikaci objektu, napojení na vodu, vytápění.

Příčiny zhoršeného stavebně technického stavu obou objektů jsou shodné – dlouhodobá minimalizace údržby a oprav v minulých desetiletích. Realizace projektu umožní budoucí zpřístupnění obou budov široké veřejnosti a zlepší celkové estetické působení v rámci kompozice celého areálu. 

Informace o projektu budou prezentovány na webových stránkách žadatele ÚPS v Českých Budějovicích i na stránkách státního zámku Červené Poříčí.

Kontaktní osoba: