NKP státní hrad Lipnice nad Sázavou – obnova šindelových střech a osvětlení nádvoří

Obnova a oprava původních šindelových krytin a osvětlení nádvoří státního hradu Lipnice nad Sázavou.

​​​​​​

 • Operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020 (IROP)

 • Prioritní osa: 4. Komunitně vedený místní rozvoj

 • Specifický cíl: 4.1 „Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu“

 • Výzva ŘO IROP: 55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD (průběžná výzva č. 06_16_073)

 • Výzva nositele SCLLD: 7. výzva MAS Královská stezka - IROP - KULTURNÍ PAMÁTKY 2

 • Doba trvání projektu: 15. 9. 2016 – 31. 12. 2022

 • Celkové zdroje na realizaci projektu: 4 329 589,07 Kč

 • Celkové způsobilé výdaje: 3 000 000,00 Kč z toho, 2 850 000,00 Kč (95%) ze strukturálních fondů (ERDF) a 150 000,00 Kč (5%) z vlastních zdrojů NPÚ

 • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 1 329 589,07 Kč

 • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

 • Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 12/2019 ze dne 21. 11. 2019.

 


Zaměření projektu:

Cílem projektu je oprava původních střešních krytin zastřešení pomocí dřevěného štípaného šindele, což zajistí trvalou ochranu národní kulturní památky a odstraní nevyhovující stavebně-technický stav střešního pláště. Vzhledem k nutnosti a potřebnosti opravy střešního pláště není nyní možné využití prostorů krovů nad Thurnovským palácem a třetího patra věže Samson. Osvětlení nádvoří umožní inovativní využití kulturní památky a rozšíření návštěvnického potenciálu v rámci večerních a nočních kulturně-společenských akcí.

Hrad Lipnice nad Sázavou je jedním z nejmohutnějších českých šlechtických hradů, založený na počátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtemburka, později sídlo movitých Trčků z Lípy. Cílem realizace projektu je zachování objektu pro další generace a současně zpřístupnění co největšímu počtu návštěvníkům, včetně nového zpřístupnění krovů nad Thurnovským palácem a třetího patra věže Samson. Specifickým cílem předkládaného projektu je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Informace o projektu budou prezentovány na webových stránkách žadatele ÚPS v Českých Budějovicích i na stránkách státního hradu Lipnice nad Sázavou.

 

Kontaktní osoba: