SZ Kunštát – restaurování portrétů a podlahy v Rytířském sále

Zrestaurování a zpřístupnění intarzovaných parket a obrazů v Rytířském sále na státním zámku Kunštát.

 • Operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP)
 • Prioritní osa: 4. Komunitně vedený místní rozvoj
 • Specifický cíl: 4.1 "Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu"
 • Výzva ŘO IROP: 55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD  (průběžná výzva č. 06_16_073)
 • Doba trvání projektu: 31. 1. 2019 – 31. 5. 2022
 • Stav projektu: ukončené
 • Celkové zdroje na realizaci projektu: 1 893 451,67 Kč
 • Celkové způsobilé výdaje: 1 644 231,67 Kč z toho, 1 562 020,08 Kč, (95%) ze strukturálních fondů (ERDF) a 82 211,59 Kč (5%) ze státního rozpočtu (národní veřejné zdroje)
 • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 249 220,00 Kč.
 • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
 • Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 9/2019 ze dne 11. 11. 2019.

Zaměření projektu:

1. Zrestaurování intarzovaných parket a obrazů – cílem bylo zlepšení technického stavu a zamezení další degradaci.

2. Zvýšení atraktivity nabízených služeb zámku Kunštát - restaurované výstupy jsou po realizaci součástí prohlídkových okruhů.

3. Zvýšení atraktivity regionu v územní působnosti MAS Boskovicko PLUS, z.s. - zrealizováním úspěšného projektu vycházejícího ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Informace o projektu jsou prezentovány na webových stránkách zámku Kunštát.

Kontaktní osoba:

 • Bc. Radim Štěpán, kastelán, tel. +420 516 462 062, +420 602 343 337, stepan.radim@npu.cz
 • Ing. Klára Zábojníková, ÚPS v Kroměříži, tel. +420 573 301 420, +420 721 715 806, zabojnikova.klara@npu.cz