NKP zámek Třeboň – obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku

Předmětem akce je regenerace cest zámeckého parku, která řeší úpravu povrchů stávajících cest, odstranění novodobých nevhodných prvků, obnovu a doplnění venkovního mobiliáře spočívající ve výměně stávajících laviček. Realizací projektu dojde k obnově cestní sítě do autentické podoby, ke zvýšení komfortu pro návštěvníky zámeckého parku a zlepšení celkového prostředí areálu zámku Třeboň.

 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP)
 • prioritní osa: 4. Komunitně vedený místní rozvoj
 • specifický cíl: 4.1 "Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu"
 • výzva ŘO IROP: 55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD  (průběžná výzva č. 06_16_073)
 • výzva nositele SCLLD: 1. výzva MAS Třeboňsko o.p.s.-IROP-Kulturní dědictví
 • doba trvání projektu: 1. 10. 2016 – 31. 12. 2019
 • stav projektu: realizace
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 4 995 124,72 Kč
 • celkové způsobilé výdaje: 4 995 124,72 Kč z toho, 4 745 368,48 Kč, (95%) ze strukturálních fondů (ERDF) a 249 756,24Kč (5%) ze státního rozpočtu (národní veřejné zdroje)
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 0,00 Kč.
 • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
 • Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 2/2019 ze dne 25. 1. 2019.

V rámci projektu budou realizovány níže uvedené aktivity:

1. hlavní aktivity:

Stávající cesty a jejich trasy budou zachovány. Jedná se o obnovu stávajícího systému cest bez navyšování jejich délky. Povrch bude rozdrcen a do hloubky cca 300 mm recyklován na frakci 8-16 mm. Zpevněné plochy jsou navržené dvojí. Jeden povrch je navržen z žulových odseků odstínu pískového s obchodním názvem "melír". Druhý povrch je navržen z minerálního betonu tvořeného z recyklátu vytvořeného rozdrcením stávajících povrchů a vrstev komunikací s přidáním hydraulického pojiva. Příčné sklony zpevněných ploch jsou 0,5-2% dle výškopisu stávajícího terénu. Odvodnění komunikací bude provedeno spádováním, do travnatých ploch.

2. vedlejší aktivity:

 • zabezpečení výstavby, inženýring (zajištění technického dozoru investora TDI, výkon koordinátora BOZP, výkon autorského dozoru)
 • zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a zadávacích řízení

Informace o projektu budou prezentovány na webových stránkách žadatele ÚPS v Českých Budějovicích i na stránkách zámku Třeboň.

Kontaktní osoba:

 • Bc. Vít Pávek, kastelán, tel. +420 384 721 193, +420 602 806 508, pavek.vit@npu.cz
 • Ing. Josef Masaryk, ÚPS v ČB, tel. +420 606 541 090
 • Roman Pivoňka, ÚPS v ČB, tel. +420 777 453 151, pivonka.roman@npu.cz