NKP Náměšť nad Oslavou – restaurování plastik na vstupním mostě

Cílem projektu je restaurátorská obnova originální sochařské výzdoby vstupního mostu do zámeckého areálu v Náměšti nad Oslavou.

 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP)
 • prioritní osa: 4. Komunitně vedený místní rozvoj
 • specifický cíl: 4.1 "Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu"
 • výzva ŘO IROP: 55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD (průběžná výzva č. 06_16_073)
 • výzva nositele SCLLD: 2. výzva MAS Oslavka o.p.s., IROP, Kulturní památky
 • doba trvání projektu: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2019
 • stav projektu: realizace
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 428 145,00 Kč
 • celkové způsobilé výdaje: 428 145,00 Kč z toho, 406 737,75 Kč, (95%) ze strukturálních fondů (ERDF) a 21 407,25 Kč (5%) ze státního rozpočtu (národní veřejné zdroje)
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 0,00 Kč.
 • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
 • Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 4/2019 ze dne 19. 2. 2019.

V rámci hlavní aktivity projektu se jedná o restaurátorskou obnovu sochařské výzdoby vstupního mostu, který vede do zámku v Náměšti nad Oslavou. Cílem je restaurátorský proces, směřující k ošetření a záchraně hmotné podstaty památky.  Budou zdůrazněny očistné, konsolidační a konzervační procesy.

Kamenný materiál bude po biosanaci očištěn, citlivě zbaven biologických porostů, bude provedeno preventivní biocidní ošetření kamene. Neprodyšné krusty a povlaky budou dle možností zeslabeny či odstraněny pomocí zábalů čistící pastou, povrch kamene bude na závěr opláchnut vodou, event. odsolen. Po vyschnutí kamenného materiálu bude provedeno celoplošné zpevnění kamene se zvýšenou intenzitou dle lokálního narušení. Poškozené partie budou následně doplněny umělým kamenem, v tomto případě minerálním tmelem s příměsí drceného vápence. Budou revidovány a dle možností doplněny a plasticky retušovány dříve provedené tmely a kamenné plomby, korodované trny budou odstraněny a nahrazeny. Chybějící části soch budou vytvořeny jako sochařská rekonstrukce, prvky budou osazen jako faksimile v umělém kameni na původní lůžka pomocí nekorodujících trnů. Menší partie budou domodelovány přímo v umělém kameni. Spárování jednotlivých prvků bude obnoveno v plném rozsahu v minerálním tmelu. Povrch doplňovaných míst bude dodatečně strukturálně upraven ve výrazu okolní zvětralé horniny.

Na závěr bude provedena konzervace a hydrofobizace povrchu kamene, restaurované dílo bude prezentováno ve výrazu přírodního kamene s přirozeně zachovanou patinou stáří.

Informace o projektu budou prezentovány na webových stránkách žadatele ÚPS v Českých Budějovicíchna stránkách zámku Náměšť nad Oslavou.

Kontaktní osoba: