NKP hrad Švihov - obnova vodního příkopu

Cílem projektu byla obnova vodního příkopu hradu Švihov a vybudování nové venkovní prohlídkové trasy.

 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP)
 • prioritní osa: 4. Komunitně vedený místní rozvoj
 • specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
 • výzva ŘO IROP: 55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD (průběžná výzva č. 06_16_073) 
 • výzva nositele SCLLD: 2. výzva MAS Pošumaví-IROP-Kulturní památky (013/06_16_073/CLLD_15_01_271)
 • doba trvání projektu: 23. 10. 2015 – 31. 3. 2022
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 5 535 962,32 Kč
 • celkové způsobilé výdaje: 2 952 347,49 Kč z toho, 2 804 730,11 Kč, (95%) ze strukturálních fondů (ERDF) a 147 617,38 Kč (5%) z vlastních zdrojů NPÚ
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 2 583 614,83 Kč.
 • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
 • Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 3/2019 ze dne 25. 1. 2019.

V rámci projektu byl obnoven vodní příkop, došlo k odstranění nevhodného stavebně technického stavu. Proběhla obnova jílových izolací, která zamezila průsaku vody ke kamennému zdivu severní a západní hradby, příkop byl vyčištěn od sedimentu, na okraji vodní plochy vzniklo nové dřevěné molo pro kotvení pramic. Pro návštěvníky je rozšířena nabídka prohlídek hradu o novou zážitkovou prohlídkovou trasu s možností projížďky po vodním příkopu – prohlídkový okruh „4. LOĎKA - Po vodě kolem hradeb“ na lodičkách. Tyto prohlídky umožní prezentaci fortifikačního systému vodního hradu Švihov.

Řešení je inovativní v přístupu k nově budované prohlídkové trase, tzv. zážitkové trase, která umožňuje návštěvníkům poznávat památku z perspektivy vodní hladiny a bez organizace průvodcem, tedy v tempu, které si návštěvník určuje sám.

Součástí realizace bylo i vybudování informačního systému věnovaného fortifikaci vodního hradu - informační tabule osazené v gabionech podél hradeb. Z důvodu zajištění provozní bezpečnosti došlo i k obnově dřevěného zábradlí na okraji příkopu novým. Pro zajištění břehů proti splavování a pro zlepšení estetického působení je součástí také obnova vegetace na březích příkopu.

Více na stránkách hradu Švihov.

Kontaktní osoba: