Státní hrad Šternberk - restaurování souboru kachlových kamen

Předmětem projektu bylo restaurování třinácti kachlových kamen státního hradu Šternberk, která se stala součástí prohlídkových okruhů hradního paláce.

 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP) 
 • prioritní osa: 4. Komunitně vedený místní rozvoj
 • investiční priorita: IP 9d. Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
 • specifický cíl: 4.1 - Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
 • výzva ŘO IROP: 55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD
 • výzva nositele SCLLD: 1. výzva MAS Šternbersko-IROP-Obnova památek kulturního dědictví (017/06_16_073)
 • doba trvání projektu: 4. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 1 738 394,73 Kč
 • celkové způsobilé výdaje: 1 552 631,58 Kč, z toho 1 475 000,00 Kč (95%) ze strukturálních fondů (ERDF) a 77 631,58 Kč (5%) z národních veřejných finančních prostředků jiných, než státní rozpočet.
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 185 763,15 Kč
 • Příjemce: Národní památkový ústav, realizace prostřednictvím územní památkové správy v Kroměříži
 • Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 25/2018 ze dne 21. 12. 2018

Předmětem projektu bylo restaurování třinácti kachlových kamen státního hradu Šternberk, která se stala součástí prohlídkových okruhů hradního paláce. Rozšíření expozic o vzácný soubor přispívá k navýšení zájmu návštěvníků o prohlídku, a tedy i ke zvýšení atraktivity regionu v územní působnosti MAS Šternbersko o.p.s.

Soubor historických kachlových kamen je důležitou, vzácně dochovanou nedílnou součástí mobiliárního fondu Státního hradu Šternberk. Jejich vznik je datován v rozmezí od 16. do 20. Století. Původ pokrývá území Moravy, Rakouska, Německa i Švýcarska. Všechna kamna byla na Šternberk dovezena a instalována mezi lety 1886 – 1920, tedy v období, kdy proběhla velká rekonstrukce hradu iniciovaná posledními majiteli, Lichtenštejny.

Stav kamen před restaurováním byl neuspokojivý. Jednotlivé části byly různě poškozené, znečištěné, glazury a střep na některých místech otlučený, v plochách kachlů glazura poškrábaná, místy chyběla a některé kachle byly uvolněné.

Restaurátorský záměr kladl důraz na citlivý přístup k památkově chráněným objektům, uchování hmotné substance, včetně stop stáří či fragmentárnosti dílčích struktur.

Více informací naleznete na webových stránkách hradu Šternberk.

Informace o průběhu restaurování souboru kachlových kamen ZDE.

Kontaktní osoba: