Šternberské hradní návrší: čas proměn hradního parku a podhradí

Hlavním cílem projektu bylo výrazné zlepšení technického stavu kulturní památky státního hradu Šternberk, která je jednou z dominant olomouckého regionu.

 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP)
 • prioritní osa: 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 •  specifický cíl: 3.1 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • výzva ŘO IROP: 48. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITI
 • výzva nositele ITI, Olomoucká aglomerace: výzva č. 1   
 • opatření integrované strategie: 3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví
 • doba trvání projektu: 19. 6. 2014 – 31. 12. 2021
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 49 954 352,00 Kč
 • celkové způsobilé výdaje: 49 000 000,00 Kč z toho, 41 650 000,00 Kč ze strukturálních fondů (ERDF) a 7 350 000,00 Kč ze státního rozpočtu
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 954 352,00 Kč
 • příjemce: Národní památkový ústav, realizace prostřednictvím územní památkové správy v Kroměříži
 • Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 26/2018 ze dne 21. 12. 2018

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu bylo výrazné zlepšení technického stavu kulturní památky státního hradu Šternberk, která je jednou z dominant olomouckého regionu.

Zaměření projektu:

Hlavním cílem se stalo výrazné zlepšení technického stavu národní kulturní památky, která je jednou z dominant olomouckého regionu, a tedy přispění ke zvýšení atraktivity celého území.

Jednalo se o stavební obnovu historických objektů předhradí při vstupu do areálu, kde kompletní obnova vstupního objektu přímo navazuje na městskou památkovou zónu a je prvním místem kontaktu s návštěvníkem.  Jeden z objektů - strážní domek po rekonstrukci slouží návštěvníkům jako zázemí i místo pro prezentaci a samostatnou expozici „Páni na Šternberku“. Vstupní průčelí brány je opatřeno při západním nároží kamenicky opracovaným vjezdovým portálem s erby a brankou pro pěší. Fasáda tohoto objektu, stejně jako i bývalá šatlava byly ve velmi špatném stavu.

Stavebně-technický stav objektu Ledovna byl před realizací hodnocený projektovou dokumentací jako havarijní – projekt řešil statiku, ale i napadení dřevokaznou houbou.

Další částí, která byla obnovena a zatraktivněna pro veřejnost je hradní park. Došlo k úpravě cestních sítí i oplocení areálu. V rámci parku pak byla obnovena vyhlídka. Objekt zvaný Skleník je přestavěn na pergolu s posezením a herními prvky. Doplněn je také mobiliář.

V neposlední řadě došlo k vybudování doposud chybějícího sociálního zázemí pro návštěvníky, ale i pracovníky hradu.

Mezi další cíle projektu náleželo zatraktivnění památky pro návštěvníky, včetně rozšíření nabídky služeb a zázemí i odstranění přístupových bariér. Došlo také k rozšíření možností kulturně-společenských akcí, přibyly nové okruhy s průvodcem i expozice bez průvodce. Počítáme se zapojením veškerých prostor do systému edukativních aktivit objektu státního hradu Šternberk pro dětské i dospělé návštěvníky. Očekáváme celkové zlepšení technického stavu národní kulturní památky a zvýšení ochrany objektů obnovou oplocení i zabezpečením.

Podrobnější a aktualizované informace k projektu je možné získat přímo na stránce věnované SH Šternberk.

Kontakty:

Fotografie z průběhu oprav jsou k prohlédnutí ZDE.