Projekt Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři / Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu

Cílem projektu bylo prostřednictvím využití společného kulturního a historického potenciálu Horního Slezska vytvořit novou turistickou atraktivitu a zvýšit tak počet návštěvníků přijíždějících do obou národních částí Euroregionu Silesia. V rámci projektu vznikla nová turistická atraktivita - společná výstava spolu s doprovodnými zážitkovými akcemi a publikací.

Projekt rozvíjí společný kulturní a historický potenciál území Euroregionu Silesia založený na společném historickém vývoji území v období středověku. Realizace projektu navázala na důležitá výročí významných historických okamžiků, která byla klíčová pro další rozvoj území po obou stranách hranice. Výročí 680 let od sňatku Mikuláše II. s Annou Ratibořskou, připomnělo, že díky tomuto svazku získal vévoda pod svou správu také Ratibořské vévodství. V roce 2018 to bylo přesně 700 let od okamžiku, kdy bylo území Ratibořska uděleno lénem vévodovi Mikuláši II. a po dalších téměř 150 let existovalo pod nadvládou vedlejší přemyslovské větve. Od tohoto roku se datuje období společného rozvoje příhraničního regionu, které zanechalo významné historické a kulturní odkazy v obou zemích. Po obou stranách hranice vznikají společné tradice, kulturní návyky a zvyklosti, se kterými je úzce spjata také středověká kuchyně a kultura stolování na panských dvorech po obou stranách hranice.

Historie spjatá s vládou Přemyslovců a Piastovců v období středověků na území Euroregionu Silesia představuje dodnes jednu z nejcennějších součástí historického a kulturního dědictví České republiky a Polska.

Zároveň motiv středověké kuchyně a kultury stolování je velmi atraktivním a lákavým tématem pro turisty a návštěvníky, kteří tak jsou motivováni k návštěvě Euroregionu na obou stranách hranice. Díky zvýšení návštěvnosti dojde k rozvoji odvětví cestovního ruchu, což přispěje k řešení aktuálních socio-ekonomických problémů společných pro obě strany hranice, kterými jsou především nízký hospodářský růst a naopak vyšší míra nezaměstnanosti.

Výstava měla dvě části: českou, připravenou v části sklepení Bílého zámku v Hradci nad Moravicí, a polskou, zpřístupněnou v piastovském zámku v Ratiboři. Výstavu doplnil katalog. Téma bylo návštěvníkům představeno prostřednictvím originálních archeologických nálezů z Opavska a Ratibořska, které ve středověku pojila společná historie, především pak z obou výše zmíněných zámků. Historický kontext podpořily písemné a ikonografické doklady vztahující se ke sledovanému období, tématu a regionu. Prezentační a edukační rovina byla zvýrazněna replikami nádobí a předmětů používaných při stolování na středověkých vévodských dvorech Piastovců a Přemyslovců. Kromě originálních exponátů a replik přiblížila dobové dvorské prostředí zejména prezentace příkladů dvorských pokrmů a nápojů, připravených v rámci experimentální retro gastronomie Ústavem lázeňství, gastronomie a turismu Slezské univerzity v Opavě.

Podrobnější informace k projektu naleznete na webových stránkách ÚOP v Ostravě.

Ing. Pavel Bosák, ÚOP v Ostravě, tel. +420 595 133 904, e-mail bosak.pavel@npu.cz