Slatiňany – šlechtická škola v přírodě

Projekt si kladl za cíl záchranu a obnovu národní kulturní památky, zámeckého areálu státního zámku Slatiňany a přilehlého parku. Smyslem projektu bylo, kromě vlastní památkové obnovy, vybudovat nové kulturní a badatelské centrum, vytvořit atraktivní a zážitkové návštěvnické zázemí pro širokou veřejnost, zvýšit ochranu a bezpečnost památky a zpřístupnit digitalizované skleněné negativy koní. 

 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020
 • prioritní osa: 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • výzva č. 13 – Revitalizace vybraných památek
 • doba trvání projektu: 31. 12. 2015 – 31. 12. 2020
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 134 402 736,70 Kč
 • celkové způsobilé výdaje projektu: 107 937 497,92 Kč, z toho 91 746 873,23 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 16 190 624,69 Kč národní veřejné zdroje ze státního rozpočtu
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 26 465 238,78 Kč
 • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Finanční podpora byla tomuto projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 1/2017 ze dne 26. 1. 2017. Příjemcem byl Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově.

Projekt si kladl za cíl záchranu a obnovu zámeckého areálu státního zámku Slatiňany a přilehlého parku. Uskutečněním projektu bylo dosaženo zejména záchrany historických hodnot památky jako celku, došlo k navrácení původní historické podoby, obnově a zpřístupnění doposud veřejnosti uzavřených částí. Bylo vytvořeno nové multifunkční kulturní a vzdělávací centrum spolu se zázemím pro návštěvníky. Dochází k celoročnímu zpřístupnění areálu i ke zlepšení ochrany a bezpečnosti památky.

Projekt obnovy areálu z prostředků IROP zahrnoval celkovou obnovu zámeckého parku, která zabránila nejen postupující degradaci architektonicky i přírodně hodnotného areálu, ale poskytla zároveň i efektivní možnosti jeho prezentace a využití pro kulturní a vzdělávací účely. Konkrétně došlo k obnově dětského hospodářství, které v minulosti sloužilo k výchově šlechtických dětí (děti v této miniatuře statku pěstovaly zeleninu, staraly se o drobné zvířectvo, cílem bylo naučit je hodnotě lidské práce). Návrat původního rozdělovacího plotu umožnil režim uzamykatelnosti části areálu, který posílil ochranu revitalizovaných přírodních a architektonických hodnot. Na ploše bývalých tenisových kurtů vzniklo dětské hřiště s herními prvky, dřevěnými prolézacími konstrukcemi, odpočinkovými lavičkami a dřevěným přístřeškem. Součástí bylo také vytvoření moderního bezbariérového návštěvnického centra, které nabízí návštěvníkům všechny potřebné služby včetně bezbariérového sociálního zařízení.

Zámecký areál ve Slatiňanech

Areál národní kulturní památky ve Slatiňanech tvoří budova zámku s navazujícím anglickým parkem o rozloze 16 hektarů a drobnou architekturou. Areál prošel dlouhým vývojem, kdy se z gotické tvrze stal renesanční, později barokní zámek obklopený formální zahradou. V 19. století byly zámek a park upraveny v duchu romantismu a sloužily knížecímu rodu Auerspergů, zprvu jako letní sídlo a později jako nejmilovanější dům určený k výchově dětí a poklidnému rodinnému životu. Celý areál se postupně svou prezentací vrací do období kolem roku 1900, které představuje nevýznamnější dějinnou epochu v historii této památky, dobu Františka Josefa z Auerspergu, mecenáše, skvělého hospodáře, milujícího manžela a otce, cestovatele a milovníka koní.

Areál zámku byl prohlášen za národní kulturní památku v roce 2001, je také součástí krajinné památkové zóny Slatiňansko – Slavicko. Od roku 1950 bylo v zámku zpřístupněno unikátní hipologické muzeum věnující se koním (dočasně uzavřeno - modernizace expozice) a od roku 2011 je zde jedna z nejnovějších prohlídkových zámeckých expozic.

Podrobnější informace k projektu naleznete na webových stránkách zámku Slatiňany a v tiskové zprávě.

Kontakt:

 • Ing. Jaroslav Bušta, kastelán státního zámku Slatiňany, tel. +420 725 847 258, busta.jaroslav@npu.cz
 • RNDr. Renata Šedová, manažerka projektu, tel. +420 603 956 870, sedova@ohgs.cz