Podzimní blok přednáškového cyklu Minulostí kolem nás / podzim 2023

První zářijové pondělí odstartuje podzimní blok přednáškového cyklu NPÚ, ÚOP v Plzni. Nabídne osm různorodých témat.

Přednáškový cyklus Minulostí kolem nás byl zahájen jarním blokem v letošním roce a bude nyní pokračovat souborem přednášek na podzim. Jeho cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s naším kulturním dědictvím v jeho různorodosti, a to napříč dějinnými obdobími a oblastmi činností památkové péče. Složení přednášek je proto tematicky pestré. Posluchačům bude umožněno nahlédnout „pod pokličku“ a dozvědět se, jaké bádání stojí za výsledky konkrétního zjistění. Přednášet budou odborní pracovníci NPÚ z Plzně, Prahy a středních Čech.

Přednášky budou probíhat ve středověkém sklepení domu U Zlatého slunce, sídla ÚOP v Plzni, v Prešovské ul. 7, pravidelně první a třetí pondělí v měsíci až do konce kalendářního roku. Začátek přednášek bude od 16 hodin, vstup volný.

 

Přehled přednášek:

  • 4. září 2023 

MgA. Radovan Kodera | OD ZMARU K OBNOVĚ. ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY PLZEŇSKÉHO KRAJE

V Plzeňském kraji se do dnešních dnů na mnoha místech dochovala řada židovských objektů – hřbitovy, synagogy či modlitebny, profánní stavby. Některé byly ale v době totality zcela zničeny, jiné záměrně či bezděčně devastovány. Změna režimu na přelomu 80. a 90. let znamenala pro mnohé z nich záchranu doslova v poslední chvíli. Přednáška formou komentované projekce fotografií představí proměny vybraných židovských památek Plzeňského kraje od doby chátrání a devastace před listopadem 1989 až po jejich záchranu a obnovu během uplynulých 30 let. 

 

  • 18. září 2023 

Tomáš Karel | JAN BLAŽEJ SANTINI-AICHEL MEZI ZRNÍM A KRAVAMI

V letošním roce si připomínáme 300 let od úmrtí proslulého architekta českého baroka Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Jeho geniální invence je známa především z realizací chrámů, klášterů a paláců. Ovšem i stavby čistě užitkové, jakými byly hospodářské dvory, skrývají dosud poklady jeho tvorby. V přednášce se pokusíme poodhalit některá jejich tajemství a přiblížit proces jejich vzniku na několika příkladech, převážně z prostředí cisterciáckého kláštera v Plasích.

 

  • 2. října 2023

Mgr. Karel Foud | ČABRAKY A ČUČKY. KLASICISMUS V PODÁNÍ STAVITELŮ A SEDLÁKŮ NA PLZEŇSKU 

Lidový klasicismus nalezl inspiraci v městské architektuře a formoval podobu nejedné vesnice na Plzeňsku, zejména těch v majetku města Plzně. Klenuté brány se štítovými nástavci, barokizující štíty domů, sýpek i chlévů, architektonická pojednání fasád, kamenné portály s donačními nápisy na příkladu vesnických památkových zón Koterov, Božkov, Černice, Tymákov, Lobzy. Mluvené slovo doprovodí prezentace fotografií z fotoarchivu NPÚ a dalších institucí. 

 

  • 16. října 2023

PhDr. Pavel Kroupa | BODLÁK A MEČ. POBĚŽOVICE ZA COUDENHOVŮ

Obsahem přednášky je nástin rekonstrukce někdejší podoby a stavebního vývoje zámku v Poběžovicích v době, kdy jej vlastnila rodina Coudenhove-Kalergi (1864–1945). Mezi obyvatele zámku tehdy patřila hraběnka Mitsuko, první Japonka provdaná do Rakouska či její syn Richard, ideový otec Evropské unie. Významně se do podoby zámku zapsal starší syn Mitsuko Hans. Referát stručně představuje osobnosti obývající zámek a předkládá výstupy z průzkumu historického fotografického materiálu a plánové dokumentace z fondů Rodinný archiv Coudenhove-Kalergi a Velkostatek Poběžovice uchovávaných ve Státním oblastním archivu v Plzni. 

 

  • 6. listopadu 2023

Mgr. Petr Sokol | PLZEŇSKÁ ŠIBENICE, STÍNADLA A SPOL. HISTORICKO-ARCHEOLOGICKO-TOPOGRAFICKÉ PÁTRÁNÍ SE ŠŤASTNÝM KONCEM? 

Výkon spravedlnosti v městech raného novověku s sebou přinášel potřebu několika specifických typů staveb, vězením počínaje, přes pranýře a obydlí kata až po šibenici nebo stínadla. Tyto objekty byly doplněny drobnými sakrálními prvky souvisejícími s procesem výkonu hrdelních trestů. Přednáška seznamuje s výzkumem, jehož cílem bylo lokalizovat uvedené stavby v Plzni a zmapovat jejich historii a proměny v čase, včetně promítnutí do historické i současné urbanistické struktury města. Hlavními zdroji informací byly obrazové prameny, především veduty a historické mapy, doplněné písemnými prameny a výjimečně i staršími "archeologickými" nálezy.

 

  • 20. listopadu 2023

Ing. arch. Hana Řepková | JAK DLOUHO JEŠTĚ VYDRŽÍ PANELÁKY? SÍDLIŠTĚ VČERA, DNES A ZÍTRA

Ke zvýšení životnosti panelových domů, k zachování hodnot sídlišť pro jejich obyvatele a proměně sídlišť v běžné městské čtvrti přispívá metodika Regenerace sídlišť v souladu se zájmy památkové péče. Podporuje nalézání, vnímání a ochranu vynikajících původních řešení a předkládá praxí ověřené postupy pro architektonizaci těch ostatních. Spojuje urbanistický a památkový přístup a na tuzemských i zahraničních příkladech ukazuje, že respekt je lepším východiskem než despekt, že hledání a rozvíjení kvalit je nosnější, než jejich popření či zavržení. Památkáři se dozvědí, čím mohou přispět ke kultivaci sídlišť, státní správa i samospráva jak dělat správné věci správně. 

 

  • 4. prosince 2023

PhDr. Jiří Chmelenský | K PANTÁTOVI VEDOU DRÁTY ANEB PROCES ELEKTRIFIKACE PLZEŇSKA POHLEDEM PAMÁTKOVÉ PÉČE

Na území dnešního plzeňského kraje působily celkem čtyři elektrárenské svazy provádějící soustavnou elektrifikaci kraje. Prvním svazem byl Západočeský elektrářský svaz Plzeň, s. r. o., ze kterého se vyvinul svaz Západočeských elektráren Plzeň, a. s., západně a severně od Plzně elektrifikoval Elektrárenský svaz severopošumavských okresů v Tachově, s. r. o. a Elektrárenský svaz Františka Haniky v Plané, s. r. o. Přednáška představí problematiku a typologii potenciálních památek energetiky s vybranými reprezentativními příklady včetně zjištěné archivní dokumentace. Jde o výstup výzkumu DKRVO Industriální dědictví, oborového výzkumu „energetika“.

 

  • 18. prosince 2023

Mgr. Martin Cikán | KOUT NA ŠUMAVĚ – LESK A BÍDA PRŮMYSLOVÉ VSI

Obec Kout na Šumavě byla v novodobé historii významným ekonomickým centrem panství Stadionů. Rozkvět v období 19. století zanechal poměrně rozsáhlý velkostatek s pivovarem, který tvoří unikátní urbanistický celek. Vzestup obce ukončil vývoj po roce 1945, po němž následovala stagnace a následný úpadek, který se projevuje zejména v posledních deseti letech. V rámci příspěvku bude prezentována historie velkostatku Kout na Šumavě včetně doloženého stavebního vývoje. Dále bude věnována pozornost problematice vztahů současné památkové péče a obce v kontextu s možnými vizemi do budoucna.

 

 

Kdy:  NOVĚ v pondělí – vždy 1. a 3. pondělí v měsíci / vždy od 16:00 hodin

Kde: sklepení domu U Zlatého slunce, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7

S ohledem na prostředí doporučujeme s nástupem zimy teplé oblečení či přikrývku. Teplé nápoje budou zajištěny. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Plakát ke stažení

jednotlivé přednášky  -->>>