Publikace „Nádraží Ostrava–Vítkovice“ byla vydána

V rámci projektu „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ připravil autorský tým pod vedením Mgr. Martina Strakoše první z trojice plánovaných odborných monografií.

Kniha v e-shopu NPÚ   Prolistovat knihu

Kniha je pilotním počinem, uvádějícím ediční řadu tří publikací o významných budovách zkoumaného období, které jsou v rámci projektu plánovány ještě na další dva roky. Hlavní autor podrobně popsal dobovou situaci, předpoklady, vývoj a realizaci železničního nádraží v Ostravě-Vítkovicích, včetně výtvarných děl a umělecky zpracovaných povrchů. Kulturněhistorický, architektonický, typologický, konstrukční a materiálový potenciál budovy nádraží je zhodnocen z hlediska možnosti památkové ochrany.

Odborné kapitoly, kterými přispěli týmy ostatních příjemců, se zabývají současným stavem nosných konstrukcí objektu, vlastnostmi zde použitých betonů, materiálů povrchů, výtvarně zpracovaných povrchů a uměleckých objektů, i možnostmi jejich prostorově modelové dokumentace. Na základě průzkumu a odběru vzorků materiálů, provedených v roce 2016, byl zkoumán a vyhodnocen současný stav nosných konstrukcí objektu. Kapitola, pojednávající o konstrukčním řešení haly vítkovického nádraží, byla zpracována s použitím dobového článku ze zahraničí. O možnostech dalšího využití objektů podobného typu informuje stať o revitalizačním potenciálu nádraží. Oživením jsou také dva editované rozhovory, s výtvarníkem Vladimírem Kopeckým a přednostou železniční stanice Vladimírem Kutým.

Kniha vyšla tiskem v prosinci 2017.