Nález a restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Havla v Čejeticích na Strakonicku

Čejetice, kostel sv. Havla, malby v lodi po restaurování

V roce 2023 skončila stavební rekonstrukce kostela sv. Havla v Čejeticích, který se dnes nalézá prakticky na samotě, 500 metrů jihovýchodně od středu obce. Sakrální stavba vyrostla v polovině 13. století nedaleko řeky Otavy v místech, kde stávalo zaniklé panské sídlo, tvrz vladyků z Čejetic.

Při obnově středověkého kostela financované z prostředků obce a ministerstva kultury se podařilo nalézt několik zlomků středověkých nástěnných maleb. V kněžišti, nalevo od hlavního oltáře se podařilo odkrýt zbytek malovaného rostlinného dekoru, který rámoval vnějšek dnes zazděné schránky na Nejsvětější Svátost – tzv. sanktuáře. V jeho blízkosti se zachovaly dva z původně dvanácti malovaných konsekračních křížů, které se malovaly se symbolikou 12 apoštolů v interiéru jako doklad, že stavba byla vysvěcena.

Největší a nejvýznamnější část maleb byla odkryta na severní straně lodi. Jedná se o zlomek pašijového cyklu, který minimálně ve dvou pásech nad sebou popisoval Ježíšovo utrpení na konci pozemské cesty. Vzhledem k velkému poškození lze dnes s jistou míry pravděpodobnosti určit výjev vlevo jako Oplakávání – tedy situaci, kdy byl mrtvý syn po sejmutí z kříže položen do matčina klína. V navazujícím poli se nalézá motiv Tří Marií u hrobu, které přišli ke Kristovu hrobu a zjišťují, že je prázdný. Trojice žen je zde zastoupena jen jednou figurou, která se potkává s andělem. Vedle něj je namalován otevřený a prázdný Boží hrob, v kterém další anděl drží Kristovo roucho poté, co vstoupil na nebesa.

Nástěnné malby ze třetí čtvrtiny 14. století odkryl a restauroval Mgr. Josef Novotný z Prahy.  

Odborný dohled nad restaurováním maleb vykonával PhDr. Roman Lavička, Ph.D. z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích.