Jubilejní desátý ročník ocenění NPÚ Patrimonium pro futuro za péči o památky zná své vítěze

Již podesáté byly předány ceny Národního památkového ústavu za nejlepší počiny v památkové péči. Jubilejní ročník proběhl 28. listopadu na Nové scéně národního divadla, i tentokrát mohli slavnostní předávání diváci sledovat v přímém přenosu na ČT art.

Cena Patrimonium pro futuro hodnotí pozitivní a úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. Mezi letošními 11 oceněními nechyběla ani osobnost památkové péče, stejně jako příkladná správa a prezentace památek.

Skleněné sošky pro oceněné symbolizující podanou ruku památkové péče vyrobila podle návrhu ak. soch. Kurta Gebauera i letos sklářská firma Lasvit. Stejný symbol se promítl také do scény a scénografie slavnostního večera, kdy pódium Nové scény ozdobila ruka tvořená 120 prvky ručně foukaného českého křišťálového skla ze série Herbarium Lasvit. 

Záznam slavnostního udílení cen NPÚ Patrimonium pro futuro můžete zhlédnout zde.

Ocenění byla udělena v těchto kategoriích:


Vítězové jednotlivých kategorií

Objev, nález roku

Objev, nález roku získal objev nejstarší sakrální stavby přemyslovského Znojemska

V kostele sv. Hippolyta ve znojemské části Hradiště odborníci při archeologickém výzkumu v letech 2021–2022 objevili pod současnou stavbou pozůstatky dvou raně středověkých kostelů – starší kostel ve tvaru rotundy s apsidou (kostel I) a dále novější čtvercová stavba s malou apsidou (kostel II). Na základě úctyhodných rozměrů a kvality provedení je můžeme označit za hlavní kostely raně středověkého Znojemska. Archeologickým výzkumem se podařilo doložit tisíciletou kontinuitu sakrální stavby na Hradišti. Kostely I a II velmi pravděpodobně souvisely s knížecím prostředím. 

Ocenění převzali Tomáš Gregůrek za Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou a Václav Kolařík, vedoucí archeologického výzkumu Archaia Brno.


Záchrana památky

V kategorii Záchrana památky byla oceněna záchrana synagogy a domu č. p. 200 v Žatci

Tato synagoga je druhou největší v Čechách, ale od roku 1938 neslouží svému účelu a po desetiletí chátrala. Ve vybydleném stavu ji společně se sousedním objektem rabinátu v roce 2013 koupil Ing. Daniel Černý a zahájil náročný proces záchrany obou budov a obnovy jejich společenského využití. V současné době je zpracovávána výstavní expozice, po jejímž dokončení budou oba objekty zpřístupněny veřejnosti. Daniel Černý tak nejen zachránil fyzickou podstatu dvou kulturních památek, ale přispěl také k rehabilitaci a oživení další části historického centra města.

Ocenění převzal Daniel Černý, vlastník synagogy a domu č. p. 200 v Žatci.


Příkladná správa a prezentace památkových objektů

Cenu za Příkladnou správu a prezentaci památky letos obdrželi Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín, a Pavel Slavko, kastelán státního hradu a zámku Český Krumlov.

PhDr. Jaroslav Zezulčík se zasloužil o záchranu zámku Kunín. Podpořil obec Kunín, aby zchátralý objekt bez mobiliáře v roce 1999 převzala do vlastnictví. Díky společnému úsilí Jaroslava Zezulčíka a obce se podařilo cenný barokní zámek zrekonstruovat, doplnit mobiliářem a zpřístupnit veřejnosti.

Ocenění převzal Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín.
 

Pavel Slavko se jako kastelán zásadním způsobem zasloužil o záchranu a zpřístupnění českokrumlovského památkového areálu, který se svými 46 budovami, soustředěnými kolem pěti nádvoří, a téměř 12,5 hektary zahrad patří mezi nerozsáhlejší památkové areály ve střední Evropě. Příkladný přístup kastelána Slavka k péči o památku vyvrcholil ziskem dvou prestižních ocenění Europa Nostra v letech 2002 a 2008

Ocenění převzal Pavel Slavko, kastelán státního hradu a zámku Český Krumlov.


Restaurování památky

Restaurování interiéru kostela Narození Panny Marie v Domažlicích zvítězilo v kategorii Restaurování památky

Původně gotický kostel Narození Panny Marie na domažlickém náměstí Míru, jehož vlastníkem je Římskokatolická farnost Domažlice, obsahuje cennou malířskou výzdobu od Františka JuliaLuxe z období barokní přestavby. V letech 2017–2022 byly tyto nástěnné malby restaurovány. Restaurátoři MgA. Jiří Suchan a MgA. David Hrabálek získali ocenění za výborné provedení restaurování a odpovědný přístup zahrnující také studium dalších Luxových realizací. Díky nim je možné obdivovat v kostele autentickou Luxovu práci.

Ocenění převzali restaurátoři MgA. Jiří Suchan a MgA. David Hrabálek, a farář farnosti Miroslav Gierga.


Památková konverze

Dvě ocenění v letošním ročníku Patrimonia pro futuro získala Konverze bývalých městských jatek v Ostravě zastoupená architektem Robertem Koniecznym z architektonické kanceláře KWK PROMES a vlastník, město Ostrava. 

Rekonstrukce budovy bývalých jatek se stala vítězem v kategorii Památková konverze. Historický areál městských jatek z 80. let 19. století představuje v centru Moravské Ostravy ojediněle dochovaný industriální celek. Jatka byla v provozu až do roku 1965, pak začala postupně chátrat. Roku 2016 se městu Ostrava podařilo areál jatek odkoupit a nalézt jeho nové využití. Konverze v tomto měřítku a pro potřeby galerie je pak ojedinělá i ve středoevropském kontextu a posiluje prestiž Ostravy jako důležitého bodu na mapě kulturních center Evropy.

Ocenění převzal Robert Konieczny z architektonické kanceláře KWK PROMES.


Cena generální ředitelky NPÚ

Konverze bývalých městských jatek v Ostravě získala také Cenu generální ředitelky NPÚ, která je udělována napříč všemi kategoriemi.

Ocenění převzal Robert Konieczny z architektonické kanceláře KWK PROMES.


Obnova památky

Vítězem v kategorii Obnova památky se stala obnova fortifikačního systému pevnosti Josefov a její vlastník město Jaroměř.

Udržitelná péče o rozsáhlý hradební systém josefovské pevnosti, který neslouží původnímu účelu od zrušení pevnosti v roce 1888, je finančně velmi náročná a celkově nad rámec možností města Jaroměře. Opravy se proto dlouho omezovaly pouze na nejohroženější a menší úseky hradeb. Projekt „Oživení pevnosti Josefov“ přinesl komplexní obnovu větší ucelené části opevnění a umožnil tuto část pevnosti využívat pro kulturní účely.

Ocenění převzala Marcela Holda, místostarostka města Jaroměře.


Prezentace a popularizace

V kategorii Prezentace a popularizace ocenění získaly nové expozice v obnovené budově Armádního muzea Žižkov.

V roce 2022 bylo po více než čtyři roky trvající rekonstrukci znovu pro veřejnost otevřeno Armádní muzeum na Žižkově. Cílem náročné a rozsáhlé stavební akce byla celková obnova historického objektu s respektem k jeho statusu kulturní památky a zároveň rozšíření využitelných výstavních prostor pro moderně koncipované expozice. Ty prezentují národní vojenskou historii s evropským přesahem a vrací Armádnímu muzeu jeho místo mezi významnými vojenskými muzei v Evropě i ve světě

Ocenění převzali brigádní generál Mgr. Aleše Knížek, ředitel VHÚ Praha, a plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D., ředitel odboru muzeí VHÚ Praha.


Osobnost památkové péče

Osobností památkové péče byl in memoriam vyhlášen prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc..

Díky své mimořádné erudici byl přínosným členem odborných a památkových rad vědeckých a kulturních institucí i členem redakčních rad významných periodik. Pro další generace historiků je důležitý i jeho badatelský zájem o umění krásného slohu. Na ocenění byl navržen za výjimečný a dlouhodobý odborný vklad do sféry české památkové péče a teorie středoevropských dějin umění.

Ocenění převzal Ferdinand Hlobil, syn prof. PhDr. Ivo Hlobila, CSc..


Památky děkují

Veřejnost v online hlasování rozhodla o udělení ceny Památky děkují projektu záchrany renesanční věže zámku v Moravském Krumlově

Zámek stojí na místě původního hradu, který v 16. století přestavěli páni z Lipé. Svůj rukopis zde zanechal italský stavitel Leonardo Garo de Bisono. V roce 1945 zámek jako zázrakem přežil bombardování. Po pádu komunismu noví majitelé nevěnovali objektu dostatečnou péči. Zatékalo do střech, komíny hrozily zřícením a z arkádového ochozu věže vypadávaly kuželky přímo na nádvoří. Nakonec zámek odkoupilo město. Záchrana renesanční věže zámku byla součástí rozsáhlých oprav zámeckého areálu a prostřednictvím expozice Slovanské epopeje Alfonse Muchy a zámeckých interiérů se zámek opět otevřel návštěvníkům.

Ocenění převzal Mgr. Tomáš Třetina, starosta města Moravský Krumlov.


Medailonky nominací
 

Speciální poděkování patří všem partnerům, kteří se na předávání cen NPÚ podíleli: