Mezinárodní den archeologie; Setkávání NPÚ a ARÚ Praha a ARÚ Brno

Telč | © Pavel Macků

28.11. 2023 proběhne přednáškové odpoledne, jehož jednotícím prvkem je zamyšlení nad některými aspekty současného stavu péče o památkový fond archeologické povahy naší země, a to v podmínkách platného zákona 20/1987Sb., a zejména platnosti Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, uzavřené v La Valettě v lednu 1992.

Od jejího podpisu uplynulo již více než 30 let a i když pro Českou republiku vstoupila v platnost až v roce 2000, stala se hned po svém vzniku častým zdrojem argumentů péče o památkový fond archeologické povahy směrem k veřejnosti i orgánům státní správy a samosprávy. Z pohledu Národního památkového ústavu jako odborné organizace státní památkové péče je nejhmatatelnějším a nejdůležitějším příkladem prosazování jejího obsahu do památkové praxe existence Státního archeologického seznamu ČR, který je součástí informačního systému o archeologických datech. Zcela zásadní je potřeba včasných a dostupných informací o památkových hodnotách archeologické povahy v území. Ty mohou být komplikací pro stavebníka a při realizaci ohrozit existenci archeologických nálezů v jejich původní autentické poloze. Jde o jeden z mála preventivních prvků v současné památkové praxi v oblasti archeologie. Za neméně podstatné považuje NPÚ komunikaci s veřejností a zdůrazňování hodnot, které historická krajina, a s nimi i archeologizovaná krajina a lokality znamenají. Tuto akci proto připisujeme Mezinárodnímu dni archeologie, který si světová veřejnost připomíná vždy třetí sobotu v říjnu.

Přednáškového odpoledne se zúčastní odborní pracovníci NPÚ, obou archeologických ústavů AV ČR v Praze a Brně a Národního muzea. Jednotlivé přednášky budou z časových důvodů věnovány pouze několika málo vybraným otázkám. Odpoledne je tedy spíše upozorněním na problematiku, která je stále živá! Je totiž nutné připomenout si datum, kdy současný zákon O státní památkové péči 20/1987Sb., ve znění pozdějších úprav, vstoupil v platnost. Bylo to 1. 1. 1988 – je tomu tedy více než 35 let. Nový zákon, který naše památková péče postrádá, by měl přihlédnout ke zkušenostem, získaným i právě v souvislosti se snahou aplikovat principy tzv. Maltské konvence v památkové praxi.


30 let úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy

Program
14:00 Dott. Jana Michalčáková Ph.D. et Ph.D. (náměstkyně generální ředitelky NPÚ)zahájení přednáškového odpoledne)
14:10 – 14:40 Mgr. Jan Mařík, Ph.D. (ARÚ Praha)Stavby velkého rozsahu a role archeologie při jejich přípravě
14:40 –15:20 Mgr. Tomasz Cymbalak – Mgr. Veronika Staňková – Mgr. Jan Havrda (NPÚ, ÚOP Praha)V centru města a na jeho periferiích – poslání a současné úkoly pražského odboru archeologie Národního památkového ústavu
15:20 –15:50 Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (ARÚ Brno) Detektoring a občanská věda
15:50 –16:00 Přestávka
16:00 –16:30 Mgr. David Novák, Ph.D. (ARÚ Praha)Maltská úmluva v digitálním věku – archeologická data jako součást kulturního dědictví
16:30 –17:00 PhDr. Pavel Titz, Ph.D. (Národní muzeum)Mezinárodní den archeologie a rozvíjení povědomí veřejnosti o archeologickém kulturním dědictví a jeho hodnotě

Přednáškové odpoledne bude přenášeno také prostřednictvím platformy Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/85891531263?pwd=2TDUzt2NTZBIFqS4BLricTyQWeeGtr.1


Kontakt: tomasek.martin@npu.cz

Autor úvodní fotografie: Pavel Macků