Odborná pomoc (služba) pro veřejnost

Národní památkový ústav poskytuje řadu služeb, které jsou hrazeny státem, takže pro klienty jsou bezplatné. Jde o odborný servis vlastníkům památek, ale také studentům, badatelům a ostatním zájemcům.

V ka­ždém kraji sídlí územní odborné pracoviště NPÚ, v němž působí odborníci specializovaní na jednotlivé oblasti širo­kého spektra památkového fondu – od archeologie po historické parky a zahrady, od lidového stavitelství po mo­derní architekturu, technické památky atd. Experti z generálního ředitelství Národního památkového ústavu poskytují vysoce specializované služby pro veřejnost nebo další pracovníky a instituce památkové péče.

Studenti, badatelé i další zájemci u nás mohou:

 • využívat knihovny, archivy a fotoarchivy, které spravujeme
 • sledovat odborné oborové časopisy, jež vydáváme, i naši knižní produkci
 • navštěvovat přednášky, účastnit se workshopů, školení a seminářů na nejrůznější témata včetně možnosti absolvovat kursy památkové technologie, tzv. komentované technologické prohlídky, kursy památkové obnovy pro řemeslníky atd.
 • navštěvovat akce pořádané specializovanými metodickými centry NPÚ (Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě, Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži, Metodické centrum moderní architektury v Brně či Metodické centrum pro vzdělávání v Telči).

Co pro vás mohou bezplatně udělat pracovníci územních odborných pracovišť?

 • poradí s řešením problémů souvisejících s památkami a péčí o ně
 • pomohou vám objevit a poznat hodnoty vaší památky
 • doporučí metody a postupy obnovy památky
 • zpřístupní plány, mapy, stavebněhistorické průzkumy, restaurátorské zprávy nebo fotodokumentaci (některé jsou k dispozici on-line) a doporučí, kde dále hledat
 • pomohou dohlédnout na správný postup oprav
 • poradí při hledání finanční podpory pro obnovu památky
 • poskytnou informace o archeologických lokalitách, poradí, jak postupovat při zabezpečení záchranného archeologického výzkumu
 • u movitých památek poskytují odborné konzultace ohledně restaurování, umístění apod., rovněž povolují prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty sakrálního původu (obrazy, sochy apod.); u movitých kulturních památek vydává povolení ministerstvo kultury

Další služby poskytují vybraná pracoviště NPÚ za úhradu. Jsou to:

 • záchranný archeologický výzkum pro právnické nebo fyzické osoby, které podnikají
 • stavebněhistorický průzkum
 • technologické průzkumy a analýzy historických materiálů (omítky, malta, kámen, dřevo, kov) pro vlastníky památek
 • rešerše, reprografické služby, poskytování reprodukčních práv k fotografiím
 • meziknihovní výpůjční služba