Památkový fond

Památkový fond, umělecky, historicky a typologicky nesmírně bohatý soubor cenných historických předmětů, staveb a areálů na území České republiky, je nositelem její národní a kulturní identity. Bez ohledu na vlastnictví či majetkoprávní vztahy jde o bohatství, jehož ochrana je celospolečenským zájmem. To nejcennější z památkového fondu je státem chráněno – na 40 tisíc nemovitostí a téměř 49 tisíc movitých předmětů a jejich souborů je evidováno jako kulturní památka.

Za kulturní památky prohlašuje ministerstvo kultury podle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči nemovité a movité věci nebo jejich soubory, jež jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti jako projevy tvůrčích schopností z nejrůznějších oborů lidské činnosti, a to pro jejich kulturně-historické, umělecké, vědecké nebo technické hodnoty, nebo pro jejich přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

Národní památkový ústav vede jejich evidenci v Ústředním seznamu kulturních památek. Jedním rejstříkovým číslem je v něm označena jak jednotlivá věc (dům, svícen), tak i soubor staveb či věcí (např. areál hradu, zámecký mobiliář). Počet rejstříkových čísel kulturních památek (v současnosti téměř 89 tisíc) tedy není zároveň počtem chráněných předmětů – těch je více než dva miliony. Evidence památek je vedena jak v podobě evidenčních listů v kartotékách, tak digitálně – v celostátní on-line databázové aplikaci Památkový katalog.

Památkový fond České republiky zahrnuje nemovité památky, jako jsou církevní a sakrální stavby, šlechtická sídla, různorodá městská i venkovská zástavba, technické památky včetně dopravních staveb, ale také archeologická naleziště a kulturní krajina formovaná lidmi.

Podstatnou součástí památkového fondu jsou movité památky, tedy umělecká díla (například sochy a malby), cenné uměleckořemeslné předměty, vybavení interiérů sakrálních staveb i obytných domů nebo unikátně dochované historické knihovní fondy a původní mobiliář hradů a zámků.

Více než tři stovky nejvýznamnějších kulturních památek mají status nejvyšší – národní kulturní památka. Nadnárodní význam a hodnota byly celosvětově uznány u patnácti kulturních statků České republiky zapsáním na Seznam světového dědictví UNESCO. (Kromě toho má ČR na Seznamu světového dědictví jednu přírodní památku, takže celkový součet je 16.)

Některé nemovité památky však bohužel stále chátrají. Z více než 40 tisíc kulturních památek je přes sedm set na seznamu památek ohrožených.