Naše projekty

Úspěšně se podílíme na projektech z Integrovaného operačního programu a na projektech Operačního programu životního prostředí. Naším cílem pro další období je zapojit se do projektů Integrovaného regionálního operačního programu případně dalších, které budou v následujících letech realizovány. .

Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna (2016 – 2021)
Projekt je zaměřen na vzorovou památkovou obnovu nejhodnotnějších a zároveň nejohroženější částí zámeckého areálu SZ Uherčice a jeho kvalitní prezentaci a zpřístupnění veřejnosti. Cílem projektu je památková obnova vybraných částí zámeckého areálu s velkým podílem restaurování, vytvoření návštěvnické infrastruktury, památková obnova zámeckého parku s romantickou zříceninou. Realizace projektu umožní rozšíření nabídky pro návštěvníky - nové expozice, nová prohlídková trasa, bezbariérový přístup. Části zámeckého areálu jsou nyní v havarijním stavebně technickém stavu, který je podle možností správce provizorně zajištěn. Projekt řeší záchranu významné části rozsáhlého zámeckého komplexu, kterou lze zahrnout do souboru národního kulturního dědictví ČR. Realizací projektu bude odstraněn havarijní stavebně technický stav, budou odstraněny nepůvodní a nevyhovující stavební zásahy, vybudovány inženýrské sítě a technická infrastruktura areálu, dále budou provedeny restaurátorské a konzervační práce. Součástí projektu jsou zahradní úpravy v okolí zříceniny, odstranění náletových dřevin a vegetace s cílem znovu obnovit komponovaný průhled k zámku, který byl jedním ze základních principů přírodně krajinářské zahradní kompozice. Realizací projektu dojde k zatraktivnění SZ Uherčice pro návštěvníky, což by mělo vést k vyšší návštěvnosti a tím ke zlepšení ekonomické situace památkového objektu. Bude vytvořena kvalitní infrastruktura pro návštěvnický provoz a pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí. Vznikne atraktivní cíl pro turisty i občany ze širokého okolí, což bude pro tento turisticky velmi málo navštěvovaný region přínosem v podobě vzniku nových podnikatelských a pracovních příležitostí zejména v oblasti cestovního ruchu.

Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada (2015 – 2020)
Cílem projektu je obnova vrchnostenské okrasné zahrady na hradě Pernštejně, a sice do podoby z počátku 19. století, kdy patřila mezi patnáct nejvýznamnějších zahrad na Moravě a ve Slezsku. Realizací projektu dojde k zpřístupnění těchto prostor veřejnosti a rozšíření návštěvnických tras. Bez provedení památkové obnovy by došlo k nevratnému zániku jednotlivých objektů, které vytvářejí toto jedinečné dílo zahradního umění. Finanční podpora projektu byla přiznána Rozhodnutím ministra kultury č. 2/2017 ze dne 9. 2. 2017. Příjemcem je Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži.Zahrada, založená počátkem 19. století v těsné blízkosti středověkého, autenticky dochovaného hradu Pernštejna, je v současné době v havarijním stavu. Vlivem téměř 90 let trvající minimální údržby pernštejnských zahrad trpí stavby drobné architektury osazené ve svažitém terénu, ale i stromy. Dendrologický průzkum prokázal špatný stav téměř 90% porostu, který navíc ohrožuje stavby. Realizací projektu bude dosaženo zejména památkové obnovy díla zahradního umění a staveb, počítáno je s velkým podílem restaurátorských prací. Cílem je zvýšení atraktivity a následně návštěvnosti, vzhledem k rozšíření nabídky v podobě nové prohlídkové trasy věnované obnově díla zahradního umění, formou exteriérové expozice s haptickou mapou i v podobě virtuální prohlídky na webu. Návštěvníkům bude nabídnut vyšší komfort pobytu v hradním areálu (zmodernizovaná návštěvnická infrastruktura, klidová zóna, částečné zpřístupnění bezbariérově) i edukativní programy. Památka bude lépe zabezpečena a chráněna, výstupy projektu budou digitalizovány a touto formou zpřístupněny. Obnova a následné zpřístupnění vrchnostenské zahrady umožní návštěvníkům vnímat hrad v jeho komplexnosti, podpora přispěje k uchování historického a kulturního dědictví pro další generace.

Národní centrum divadla a tance ve Valticích (2014 – 2015)
Projekt Národní centrum divadla a tance, financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1. c. umožnil zachránit a vzorově památkově obnovit, případně rekonstruovat tři významné historické stavby, které dosud bez využití chátraly. Smyslem projektů IOP však není jen obnova staveb, ale také nalezení jejich vhodného využití a naplnění. V případě Valtic jím je vytvoření moderního kulturního centra, které bude poskytovat zázemí a služby v oblasti soudobého divadla a tance. Dokončení projektu, financovaného 155 miliony Kč z prostředků Evropské unie, 27 miliony Kč z rozpočtu ministerstva kultury a navíc jedním milionem z rozpočtu NPÚ, tak znamená ukončení rekonstrukce historického divadla, obnovu jízdárny a zahradního domu a kultivaci přilehlých prostor hospodářského dvora. Po otevření tento ojedinělý komplex doplní infrastrukturu kulturního vzdělávání v České republice o zcela jedinečné technologické zázemí pro experimentální divadelní a taneční tvorbu. Veškeré dění v rámci projektu NCDT mohou zájemci sledovat na webu www.ncdt.cz, který byl spuštěn v roce 2014. Web NCDT má odborníkům i široké laické veřejnosti nejen představit samotný projekt, ale především poskytovat nezbytné informace o jeho průběhu, novinkách, akcích, seminářích, koncertech, divadelních představeních a workshopech, které se v rámci projektu uskuteční.

Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži (2010 – 2014)
V únoru 2010 získal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži z IOP (Integrovaný operační program 5.1 „Vracíme památky do života“) dotaci téměř 337 miliónů korun na realizaci projektu „ Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“(NCZK). Cílem projektu NCZK bylo vybudování multioborového centra, které se bude orientovat na vytváření odborných metodik pro obnovu a následnou péči o historické zahrady a parky v České republice. Metodická činnost byla však jen jednou z aktivit NCZK. Součástí projektu je i edukační činnost zaměřená jak na praktickou přípravu odborných pracovníků, tak na práci s nejširší laickou veřejností – tzn. komentované prohlídky zahrad, veřejné kurzy pro různé věkové kategorie od předškoláků až po seniory. Další součástí projektu byla obnova vybraných částí Květné a Podzámecké zahrady. Realizační fáze projektu byla dokončena v prosinci 2014. Provozní fáze projektu začala v lednu roce 2015 a v jejím rámci jsou odborné i laické veřejnosti nabízeny zajímavé programy. Veškeré dění v rámci projektu NCZK mohou zájemci sledovat na webu www.nczk.cz, který byl spuštěn v lednu 2011. Web NCZK má odborníkům i široké laické veřejnosti nejen představit projekt NCZK, ale především poskytovat nezbytné informace o jeho průběhu, novinkách, akcích, seminářích a workshopech, které se v rámci projektu uskuteční.

 

Projekt byl zaměřen na vzorovou památkovou obnovu nejhodnotnějších a zároveň nejohroženějších částí zámeckého areálu zámku Uherčice a jeho kvalitní...

Cílem projektu byla obnova vrchnostenské okrasné zahrady na hradě Pernštejn, a sice do podoby z počátku 19. století, kdy patřila mezi patnáct...

V Kroměříži rozkvetla obnovená zahrada s provozním zázemím. Kromě své estetické funkce vytváří společně s dalšími projekty podobně zaměřenými na...

Vznikem tohoto národního centra došlo k obnově části státního zámku Valtice. Upravené prostory a technologické zázemí podpoří jeho činnost a spolupráci...