ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Publikační činnost

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci usiluje od svého vzniku v roce 2006 o publikační činnost, ať už samostatnou nebo formou spolupráce. V průběhu uplynulých deseti let se podařilo vydat téměř dvě desítky knižních titulů, letáky, propagační materiály a publikovat množství článků v odborných periodikách.

nově jsme pro vás vydali

V návaznosti na zahájení výstavy Hraběcí obory, Odkaz Clam-Gallasů v krajině Jizerských hor, konané v hejnickém klášteře od 6. 9. do 15. 12. 2019 jsme vydali v rámci mediálního tématu NPÚ pro rok 2019 Gallasové a Clam-Gallasové, Hoblesa severních Čech stejnojmennou publikaci, která Vám představí nejen historii obor založených Eduardem Bedřichem Clam-Gallasem, ale i další souvislosti. Kolektivní monografie je doplněna celou řadou historických i současných fotografií včetně přiložené mapy.

Titul je možné zakoupit v e-shopu Národního památkového ústavu, na ÚOP v Liberci, v Klášteře Hejnice a u drobných knihkupců v Libereckém kraji.

Paul Gebauer

V závěru roku 2018 vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci jako hlavní řešitel grantu Nové realismy na československé výtvarné scéně 1918–1945 monografii slezského Němce Paula Gebauera, malíře nové věcnosti. Publikace představuje pokus o komplexní uchopení různých aspektů malířovy tvorby, jež dodnes vyvolává emotivní reakce a nepochybně bude i do budoucna předmětem dalšího výzkumu.

  • Ivo Habán - Anna Habánová (edd.), Paul Gebauer, Liberec 2018

Kniha vychází v česko-německé mutaci, editorsky ji připravili Ivo Habán a Anna Habánová, dalšími texty přispěli Branislav Dorko a Lenka Rychtářová. Monografie doprovodí plánované výstavy v Oblastní galerii Liberec  (20. 9. 2019 – 5. 1. 2020), ve Slezském zemském muzeu (22. 1. – 26. 4. 2020) a Muzeu v Bruntále (15. 5. – 30. 8. 2020).

Frýdlantský poklad

U příležitosti 400. výročí začátku třicetileté války a 370. výročí vestfálského míru vydal Národní památkový ústav publikaci o nálezu mincovního depotu ze Zámeckého rybníka frýdlantského hradu. Publikace obsahuje popis a celkové vyhodnocení archeologického výzkumu a katalog s obrazovou dokumentací.

Soupis nemovitých kulturních památek

Kolektiv autorů Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci pod vedením Petry Šternové připravil v letech 2008–2013 tři díly Soupisu nemovitých kulturních památek, věnovaného okresu Liberec. 

Vydání soupisu si klade za cíl seznámit odbornou i širší veřejnost s památkami libereckého okresu a tím prohloubit povědomí o našem kulturním dědictví, které si zasluhuje naši ochranu a péči. 

Technické památky

Od roku 2011 rozvíjíme edici zabývající se technickými stavbami a jejich historií na území Libereckého kraje. 

Společnými formálními znaky jsou jednotný formát a grafické zpracování. Doposud jsme v rámci této řady vydali čtyři tituly věnované technickým stavbám, technickým zařízením na vodní pohon a památkám historického dopravního značení.

Informace o distribuci knih:

Většinu knih z naší produkce si můžete objednat:

Bližší informace: Mgr. Zuzana Jakubcová, jakubcova.zuzana@npu.cz, tel. 485 222 426

Liberecké územní odborné pracoviště NPÚ se rovněž aktivně podílí na spolupráci s přibližně dvěma desítkami dalších paměťových, kulturních a sbírkotvorných institucí v regionu i blízkém zahraničí. Jde jak o spolupráci v rámci každodenní praxe a výměny dat, tak o společné aktivity na  vědecko-výzkumných, publikačních či výstavních projektech.

FONTES NISSAE – PRAMENY NISY

Na podzim roku 2011 inicioval NPÚ, ÚOP v Liberci širší spolupráci osmi odborných regionálních institucí, které spojily síly na recenzovaném periodiku Fontes Nissae – Prameny Nisy, jehož vydavatelem je od roku 2000 Katedra historie fakulty Přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Periodikum představuje odbornou publikační platformu zaměřenou na oblasti historie, památek a umění, přičemž pojítkem je především region, chápaný nikoli úzce na Liberecko a Jablonecko, ale s ohledem na záběr zainteresovaných institucí vnímaný volněji, jako celá oblast dnešního Libereckého kraje s logickými přesahy v rámci historických vazeb a souvislostí.

Kromě Katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci se na podobě Fontes Nissae se dále podílejí Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec.

Od roku 2012 představují Fontes Nissae pro NPÚ, ÚOP v Liberci odbornou publikační platformu se zaměřením do regionu, která nahrazuje stávající sborník Památky Libereckého kraje, který pracoviště vydávalo v letech 2006–2011. Národní památkový ústav hraje v posledních letech ve Fontes Nissae podstatnou roli, zajišťuje výkonnou redakci a aktivně se podílí významnou měrou na obsahu periodika.

Fontes Nissae vycházejí dvakrát ročně v tištěné verzi, k dispozici je i elektronická verze.

Oficiální stránky periodika naleznete zde.

Památky Libereckého kraje

V roce 2006 začal vycházet Sborník národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, později přejmenován na Památky Libereckého kraje. 

Všechny vydané sborníky jsou dostupné online v naší internetové knihovně

V rozmezí let 2006 až 2011 vyšlo celkem pět čísel. Jejich obsah tvoří celkem více než pět desítek odborných nebo informativních textů (převážně od zaměstnanců pracoviště, ale i externistů) o kulturním dědictví Libereckého kraje.

Prezentace Památek

Více o projektu prezentace vybraných památek formou odborně zpracovaných, veřejně přístupných tiskovin, jež vznikají jako výsledek činnosti Národního památkového ústavu, se dozvíte zde.

MLADÍ LVI V KLECI / JUNGE LÖWEN IM KÄFIG

V roce 2013 se Národní památkový ústav podílel jako partner Oblastní galerie v Liberci na uspořádání výstavy Mladí lvi v kleci, umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období, jež byla v roce 2014 reprízována v Isergebirgs Museum Kaufbeueren, Galerii výtvarného umění v Chebu a Letohrádku Ostrov. Výstavu doprovodila stejnojmenná publikace, jejíž části vznikly v rámci vědecko-výzkumné činnosti NPÚ. Kniha získala ocenění Gloria Musaealis za nejlepší muzeální publikaci roku 2013.