ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

KRAJSKÁ Archeologická komise

Archeologická komise je poradní orgán ředitele NPÚ, ÚOP v Liberci. Její hlavní činností je projednání návrhů a schválení finančních dotací z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR.  

 

 • PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. - předseda
 • Mgr. Renata Tišerová - tajemník
 • Mgr. Petr Brestovanský
 • Petr Jenč
 • Mgr. Vojtěch Kašpar
 • Mgr. Milan Kuchařík
 • Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
 • Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

 •  

regionální komise pro ÚSTŘEDNÍ SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK

Komise posuzuje návrhy na prohlášení nebo rušení prohlášení věcí za kulturní památku na základě žádosti Ministerstva kultury ČR o odborné vyjádření, dále z podnětu orgánů samosprávy, jiných kulturních a společenských organizací nebo případně též indiviudálních fyzických či právnických osob, nebo z vlastního podnětu.

 • Ing. arch. Václav Němec, DiS. – předseda komise
 • Mgr. Olga Křížková - tajemník
 • Mgr. Martin Ouhrabka
 • Bc. Petr Feige
 • Mgr. Miroslav Kolka
 • Mgr. Ivan Peřina
 • Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D.
 • PhDr. Jan Mohr

 

PAMÁTKOVÁ RADA

Památková rada je vrcholným specializovaným poradním orgánem pro posuzování nejsložitějších odborných otázek státní památkové péče na teritoriu Libereckého kraje.

Památková rada se vyjadřuje jak k základním koncepčním, teoretickým a metodickým otázkám památkové péče, tak k jednotlivým mimořádně významným akcím konzervace a restaurování památek, případně k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích.

 

 

 • Mgr. Petr Freiwillig, Ph. D. - předseda
 • Erika Trojanová - tajemník
 • PhDr. Miloš Kadlec
 • Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
 • Ing. arch. Jiří Mrázek
 • Ing. arch. Ondřej Šefců
 • PhDr. Jan Mohr
 • Ing. Jiří Balský
 • PhDr. Petr Hrubý
 • Ing. arch. Jana Mejzrová
 • PhDr. René Brož
 • Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek
 • MgA. Václav Chuchlík
 • Mgr. Jan Randáček
 • prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

Interní komise

Interní odborná komise památkové péče Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Liberci je specializovaným poradním
orgánem ředitele, zabezpečující objektivitu rozhodování a transparentnost posuzování složitých a společensky sledovaných záměrů obnovy v působnosti územního odborného pracoviště a formulující odborná stanoviska ke kauzám, které se dotýkají památkového fondu Libereckého kraje.

 • Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D. - předseda
 • Erika Trojanová - tajemník
 • Mgr. Martin Ouhrabka
 • Ing. arch. Václav Němec, DiS.
 • Ing. arch. Šárka Jaklová
 • Bc. Petr Feige
 • Mgr. Alena Řičánková, Ph.D.
 • Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D.
 • Mgr. Tereza Konvalinková
 • Mgr. Renata Tišerová
 • Tomáš Kesner