Klášter Kladruby - Život v řádu

Projekt revitalizace kláštera

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000326

Cílem projektu je pokračovat v záchraně a obnově klášterního komplexu. Prioritou je oprava objektů se zhoršeným stavebně-technickým stavem, který je v několika místech na hranici havárie.

  • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020
  • prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • výzva č. 13 – Revitalizace vybraných památek
  • doba trvání projektu: 27. 8. 2015 – 31. 12. 2020
  • Celkové zdroje na realizaci projektu: 119 638 246,00 Kč
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 118 047 996,00 Kč; 100 340 796,60 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 17 707 199,40 Kč ze státního rozpočtu
  • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 1 590 250,00 Kč
  • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Stavební obnova starého konventu, rajského dvora starého konventu a části nového konventu umožní vybudování nových prohlídkových tras a zpřístupnění dosud nepřístupných částí areálu. Nabídka prohlídkových tras se rozšíří o okruh zaměřený na klášterní život a expozici věnovanou působení rodu Windischgrätzů v Kladrubech. 

Klášter Kladruby je od roku 1995 prohlášen za národní kulturní památku. Kladrubský klášter je jedním z nejvýznamnějších benediktinských klášterů v Čechách, který reprezentuje 900 let české státnosti, církevních i kulturních dějin a představuje výjimečné architektonické dědictví.  

Kontaktní osoby:

PRŮBĚH OBNOVY VE FOTOGRAFIÍCH

Podrobnější informace k projektu naleznete na webových stránkách Kláštera Kladruby, aktuální informace a novinky na jeho Fb profilu.

červenec 2022 – stavební práce

Nový konvent – úklidové práce na chodbách a interiérech obou podlaží. Finální nátěry dřevěných podlah v expozičních místnostech. Výmalba zimního refektáře. Odstraňování vad a nedodělků.

Starý konvent – úklidové práce na chodbě a v interiérech. Finální nátěry dřevěných podlah v expozičních místnostech. Kresba římských číslic podle původních nálezů – číslování místností starého konventu. Odstraňování vad a nedodělků.

Rajský dvůr – zahradnické práce - pletí záhonů, zálivka.

červen 2022 – stavební práce

Nový konvent – finální nátěry štukových hlavic a říms v ambitových chodbách. Montáž prohlídkové plošiny v místnosti předehřívače pivovaru. Montáž vybavení toalet v přízemí. Odstraňování nevhodné novodobé výmalby zimního refektáře a vzorkování barevnosti. Výmalba soklů na zásobovacím schodišti a schodišti z 19. stol. Soupis vad a nedodělků ve všech prostorách.

Starý konvent – osazování zámků na dveře do expozic a na rajský dvůr. Kompletace kuchyňské linky v přízemí (zázemí pro multifunkční sál). Osazení litinového záchodu a dřevěné nádržky v prostoru historických WC v patře. Soupis vad a nedodělků ve všech prostorách.

Rajský dvůr – zahradnické práce – dosadba chybějících bylin (maří list, polej, routa), pletí záhonů a zálivka.

květen 2022 – stavební práce

Nový konvent – montáž hrubé podlahy v zimním refektáři. Úprava finálního nátěru v průjezdu na rajský dvůr nového konventu. Osazení oken do bývalé klášterní kuchyně.

Starý konvent – nátěr západní fasády Starého konventu. Finální nátěry oken a osazování okenic.

Rajský dvůr – zahradnické práce - pletí záhonů, výsev semen zeleniny. První napuštění kašny.

duben 2022 – stavební práce

Nový konvent – korekce nátěrů u repasovaných oken v mnišských celách, osazení okenic. Vyrovnání kamenné podokapní římsy vč. podezdění na severním křídle konventu a její povrchová úprava.

Starý konvent – dokončování výmalby interiérů – cela novicmistra, chodba, schodišťová věž. Schvalování barevnosti západní fasády Starého konventu.  Osazení pískovcové koule na severní fasádě.

Rajský dvůr – pletí záhonů. Kompletace laviček a nájezdové rampy pro vozíčkáře.

březen 2022

vyšel osmý svazek sborníku Památky Západních Čech, které obsahuje mimo jiné také informace o průběhu tří rozsáhlých obnov významných památek ve správě Národního památkového ústavu (ÚPS v Č. Budějovicích) – kláštera Kladruby, kláštera Plasy, selského statku U Matoušů v Plzni-Bolevci – jež byly podpořeny z programu IROP. Sborník je k dispozici v elektronické podobě na tomto odkazu.

leden, únor, březen 2022 – stavební práce

Nový konvent – montáž osvětlení v expozičních místnostech. Osazení dveří do jednotlivých místností a osazení oken v zimním refektáři. Truhlářská oprava hlavního barokního schodiště a schodiště z 19. století ve východním křídle konventu.

Starý konvent – osazení dveří do expozičních místností a osazení oken do ambitové chodby. Výmalba fraterie a učebny noviciátu.

listopad, prosinec 2021 – stavební práce

Nový konvent – dokončení modelace říms v jižní části přízemí východního křídla. Finální výmalba ambitových chodeb v obou patrech vč. soklu. Vzorkování a výmalba dýmníku v bývalé klášterní kuchyni. Restaurátorská úprava analytických oken (výmalba z 19. století) v expozici mnišských cel. Hoblování a nátěry podlah v expozičních místnostech. Dokončení montáže schodišťových stupňů a osazení zábradlí na propojovací schodiště z kuchyně do refektáře. Oprava a nátěr hlavního barokního schodiště v SZ části konventu. Montáž koncových prvků EPS a EZS, montáž vypínačů a světel v ambitových chodbách. Osazení skrytých dveří v přízemí severního křídla.

Starý konvent – pokračování opravy západní (vnější) fasády a štítu u klášterního kostela. Nátěry podlah v expozičních místnostech. Úprava povrchu dlažby v ambitové chodbě. Dokončení opravy a nátěr schodiště ve věži na varhany. Montáž podlahy v místnosti fraterie.  Instalace technologií (filtrace kašny, přečerpávání) do místností v přízemí.

Rajský dvůr – dokončení výsadby rostlin - záhon II. léčivé rostliny, cibuloviny a růže ve vnitřním čtverci. Osazení mřížek na odvodňovací šachty. Montáž osvětlení kašny a luceren u vstupů na dvůr.

14. 12. 2021 – metodický den

V polovině prosince se konal „Metodický den“ věnovaný probíhající obnově areálu NKP kláštera Kladruby, kterého se účastnili odborní památkoví garanti, pracovníci oddělení specialistů a oddělení archeologie NPÚ a další zástupci památkové péče (např. z MěÚ Stříbro).

září 2021 – stavební práce

Nový konvent – pokračování opravy omítek v průjezdu na dvůr Nového konventu. Pokračování modelace říms v jižní části přízemí východního křídla. Oprava schodiště z 19. století ve východním křídle (broušení), osazení kovových madel. Oprava stávajících podlah v mnišských celách (špánování, doplnění chybějících částí). Finální výmalba expozičních místností (zatím bez soklu), stanovení barevnosti a způsobu výmalby bývalé klášterní kuchyně. Sestavení prosklených stěn v přízemí a patře severního křídla ambitu, prověřování certifikace a specifických hodnot dodaného prosklení.

Starý konvent – pokračování opravy západní (vnější) fasády a štítu u klášterního kostela. Oprava podlahy v kapli Starého konventu. Montáž kovového schodiště mezi přízemím a patrem v prostoru bývalé jímky. Oprava podlah v expozičních místnostech (broušení, špánování) a pokračování opravy schodiště na varhany (špánování). Osazení kovových madel na schodiště na varhany a do rajského dvora.

Rajský dvůr – provedení bílého podnátěru kamenného soklu na všech fasádách dvora. Impregnační nátěr cihelné dlažby u kostela v místě původní ambitové chodby.

srpen 2021 – stavební práce

Nový konvent – oprava omítek v průjezdu ze vstupního nádvoří na dvůr Nového konventu ve východním křídle. Provedena pokládka čistých prkenných podlah v expozičních místnostech v patře východního křídla. Dokončení modelace říms v přízemí severní části východního křídla, pokračování v modelaci říms v jižní části přízemí. Příprava na osazení prosklených stěn v přízemí a patře západní části ambitové chodby severního křídla. Oprava položené dlažby ve výstavním sále v přízemí severního křídla. Dokončení zásypu kleneb v zimním refektáři.

Starý konvent – začátek opravy západní (vnější) fasády a štítu u klášterního kostela. Oprava špatně instalovaných kaučukových pásů ve vestavbě toalet v přízemí. Oprava schodiště na varhany (broušení). Modelace říms v kapli Starého konventu. Finální nátěr fasády schodišťové věže.

Rajský dvůr – pokračování výsadby rostlin (záhon V. symbolické rostliny baroka, chodníčky v částech IV. zelenina a koření a II. léčivé rostliny).

červen 2021 – stavební práce

Nový konvent – pokračování odstraňování nepůvodní podlahy v zimním refektáři, vyřezání betonové podlahové desky, odstraňování keramzitového zásypu kleneb. Osazení kamenného portálu do schodiště před zimním refektářem. Pokračování vzorkování barevnosti výmalby interiérů, upřesnění charakteru výmalby v jednotlivých místnostech (ambitová chodba, expozice Windischgrätzů, mnišské cely apod.). První vápenný (bílý) nátěr ambitových chodeb v patře konventu. Oprava dlažby na podestě barokního schodiště v patře konventu. Pokračování opravy prostoru schodiště ve východním křídle Nového konventu. Oprava omítek ve vstupním prostoru východního křídla, položení kamenné dlažby v tomto prostoru. Osvětlovací zkouška na určení přesné polohy svítidel ve vstupním prostoru. Položení dlažby v prostoru nálezu pivovarského topeniště, instalace zábradlí. Osazení dřevěných okenních rámů do kamenných ostění na dvorní fasádě.

Starý konvent – položení plechové krytiny a instalace hrotnice na střechu schodišťové věže. Vložení dřevěných okenních rámů do ostění na dvorní fasádě. Nátěr repasovaných okenních rámů na vnější západní fasádě. Pokračování vzorkování barevnosti výmalby interiérů, upřesnění charakteru výmalby v jednotlivých místnostech (ambitová chodba starého konventu, expozice fraterie a noviciátu apod.). Konstrukce hrubých podlah v expozičních místnostech.

Rajský dvůr – první nátěr barvou na východní a západní fasádě. Příprava záhonů na rajském dvoře – položení jednotlivých vrstev (písek, štěrkopísek, zemina). Příprava pod mlatové cesty (štěrkodrť, štěrk). Položení dlažby v místě původní ambitové chodby.

červen 2021 – příprava expozice

Proběhl výběr v rámci zakázky malého rozsahu „NKP Klášter Kladruby – výroba kopií historického mobiliáře a vybavení expozic – knihvazačství“. Realizace byla zadána Trinity Art s. r. o.

červen 2021 – restaurování

Na restaurování byla 2. - 3. 6. předána zbývající část dřevěného nábytku (nepolychromovaná nefigurální díla ze dřeva)

květen 2021 – stavební práce

Nový konvent – pokračování obnovy finálního tvaru říms a zdobných hlavic v patře východního křídla a v ambitu v přízemí, částečná rekonstrukce barokního stavu říms a zdobných hlavic v přízemí severního křídla. Pokračování realizace vestavby nových toalet u bývalé klášterní kuchyně. Pokračování opravy prostoru schodiště ve východním křídle Nového konventu. Oprava omítek ve vstupním prostoru východního křídla. Vzorkování barevnosti výmalby interiérů. Schválení konstrukce prosklených stěn v přízemí a patře ambitu severního křídla. Konstrukce hrubých podlah v expozičních místnostech v patře východního křídla. Výběr umístění analytických oken v instalaci mnišských cel. Odstranění nepůvodní kamenné podlahy z místnosti zimního refektáře.

Starý konvent – čištění a oprava poškozených částí omítek v ambitové chodbě a v místnostech expozice. Pokračování opravy krovu, laťování a pokládání krytiny. Dokončení opravy komínů vč. nátěru. Dokončení restaurování fresky v kapli Starého konventu.

Rajský dvůr – pokračování opravy východní a západní fasády rajského dvora, oprava jižní fasády (Nový konvent).  Vzorkování barevnosti fasády schodišťové věže. Pokračování pokládání kamenných okapových chodníků po obvodu dvora.

květen 2021 - restaurování

Na restaurování byla 12. 5. předána část obrazů a dřevěných sochařských děl, 27. 5. byla předána větší část dřevěného nábytku (nepolychromovaná nefigurální díla ze dřeva).

16. 4. - 18. 5. 2021

Proběhlo nadlimitní výběrového řízení na výrobu kopií historického mobiliáře a vybavení expozic v rámci projektu Život v řádu. VŘ bylo rozděleno na části: Dřevěný nábytek a předměty včetně kování (zadáno M Plus spol. s r. o.), Provozní textil (zadáno M Plus spol. s r. o.), Předměty knihvazačství (nezadáno - zrušeno), Expozice Camera Obscura (nezadáno - zrušeno), Erb a rodokmen (nezadáno - zrušeno) a Kovová osvětlovací tělesa (nezadáno - zrušeno).

duben 2021 – stavební práce

Nový konvent - pokračování obnovy finálního tvaru říms a zdobných hlavic v patře východního křídla a v ambitu v přízemí, částečná rekonstrukce barokního stavu zdobných hlavic v přízemí severního křídla. Realizace vestavby nových toalet (dřevěná kostra, napojení na sítě) v přízemí poblíž bývalé klášterní kuchyně. Položení cihlové dlažby do výstavní místnosti v přízemí severního křídla. Oprava prostoru schodiště ve východním křídle Nového konventu.

Starý konvent – osazení kamenného portálu do vstupního otvoru na venkovní schodiště rajského dvora. Demontáž stávající plechové krytiny střechy věže, statické posouzení dřevěné nosné konstrukce a záklopu střechy a upřesnění postupu obnovy. Pokračování oprav krovu Starého konventu. Schválení barevnosti nátěru oken, odsouhlasení barevnosti nátěru komínů. Vyčištění topeniště barokní niky, ve které byla umístěna nádržka pro ohřev vody. Restaurování barokní fresky v kapli Starého konventu.

Rajský dvůr – vyzdění poprsní zdi dvouramenného schodiště. Položení kamenného pásu evokujícího zeď původní nedochované ambitové chodby.  Pokládání kamenných okapových chodníků podél celého obvodu rajského dvora. Odsouhlasení vzorku mlatu a postupu oprav omítek na východní a západní fasádě dvora (Starý konvent), příprava vzorků omítek na jižní fasádě (Nový konvent). Odsouhlasení postupu zpevňování dochovaných omítek na všech opravovaných fasádách. Oprava východní a západní fasády rajského dvora. Vyzdění schodiště u fasády kostela (SV část dvora) vč. položení kamenných stupňů. Instalace kamenné kašny.

Po podepsání smluv začalo vydávání historického mobiliáře vybraným restaurátorům. 21. 4. Byly odvezeny na restaurování grafiky a uměleckořemeslná díla z textilu.

březen 2021 – stavební práce

Nový konvent – pokračování obnovy finálního tvaru říms a zdobných hlavic v patře východního křídla a v ambitu v přízemí. Pokládka kamenné dlažby v ambitové chodbě v přízemí konventu. Oprava omítek a stěn v expozičních místnostech v přízemí. Pokládka cihelné dlažby v prostoru bývalé klášterní kuchyně vč. vyznačení půdorysného tvaru dýmníku. Zdění schodiště z přízemí do patra před zimním refektářem.

Starý konvent – pokračování tesařských prací na obnově krovu. Oprava omítek stěn a stropů v expozičních místnostech. Vybourání vstupního otvoru pro vstup na venkovní schodiště rajského dvora. Osazení 2 chybějících okenních portálů do východní fasády. Restaurátorské práce – dokončení odstraňování překryvů barokní výmalby v kapli Starého konventu. Repase okenních rámů na západní fasádě Starého konventu.

Rajský dvůr – montáž žulových schodišťových stupňů na dvouramenné schodiště. Doplnění soklových desek na fasádách. Montáž lešení na dvorních fasádách Starého a Nového konventu. Prohlídka dvorních fasád a upřesnění technologického postupu oprav – zpevňování dochovaných původních omítek, doplňování nových omítek, oprava říms a kamenických prvků na fasádách.

únor 2021 – stavební práce

Nový konvent – pokračování obnovy finálního tvaru říms a zdobných hlavic a pokládky kamenné dlažby v ambitu v prvním patře. Postupná oprava omítek stěn a stropů ambitu v přízemí a místnosti bývalé klášterní kuchyně. Odstraňování svrchní hlinkové výmalby stěn a kleneb v budoucí instalaci mnišských cel za restaurátorského dohledu, v každé z místností vybráno „analytické okno“, ve kterém bude prezentována výmalba cca z konce 19. stol. Provedení rozvodů elektřiny a slaboproudu v přízemí východního křídla. Vyzdění středního vřetena schodiště z přízemí do patra před zimním refektářem. Instalace portálů ohraničujících vstupní prostor v přízemí východního křídla (bývalý průjezd na dvůr Nového konventu).

Starý konvent – dokončení rozkrytí střešní krytiny a pokračování tesařských prací na obnově krovu. Pokládka nové kamenné dlažby a její napojení na původní dlažbu v ambitové chodbě. Pokračování restaurátorských prací – odstraňování překryvů barokní výmalby – v kapli Starého konventu. Opravy omítek stěn a kleneb v místnostech budoucí instalace noviciátu a fraterie. Vyzdění dvouramenného schodiště propojujícího Starý konvent a rajský dvůr.

Rajský dvůr – provedeno podkladní lože z písku a jeho urovnání do figury pro následné dláždění okapových chodníků a ambitu u fasády kostela.

únor 2021 - restaurování

Jako veřejná zakázka malého rozsahu byly zadány zakázky na restaurování: Malířská díla z papíru (22 kusů, zadáno Janě Náprstkové), Uměleckořemeslná díla z kovu (9 kusů, zadáno Martinu Jiráskovi), Nepolychromovaná sochařská díla ze sádry (4 kusy, zadáno MgA. Tereze Korbelové), Uměleckořemeslná díla ze skla/vitráže (2 kusy, zadáno Petru Coufalovi), Šavle (1 kus, zadáno Houska a Douda s. r. o.).

leden 2021 – příprava expozice

Při snižování podlahy ambitové chodby v jižní části východního křídla Nového konventu by odkryt další pozůstatek historické konstrukce pivovaru. Tentokrát se jedná o kanály topeniště („Dampfkessel“ - parní kotelna), které budou po dokončení obnovy prezentovány veřejnosti „in situ“.

leden 2021 – stavební práce

Nový konvent – pokračování obnovy finálního tvaru říms a zdobných hlavic a také pokládky kamenné dlažby v ambitu v prvním patře. Dlažba byla položena i v prostoru bývalého vstupu do letního refektáře. V přízemí pokračování opravy omítek stěn a kleneb v ambitové chodbě severního křídla. Odkrytí násypu v ambitu v jižní části přízemí východního křídla a odhalení základů historických konstrukcí z doby pivovaru, provedena dokumentace a zaměření nálezové situace.

Starý konvent – provedeno částečné rozkrytí střešní krytiny a zahájení tesařských prací na obnově krovu. Navážení zásypů kleneb v místnostech budoucí fraterie a učebny. Zahájeny restaurátorské práce v kapli Starého konventu – postupné snímání a dokumentace omítkových vrstev klenby a stěn.

Rajský dvůr – přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek. U subdodavatele zahájena repase dobové kašny určené na rajský dvůr.

říjen 2020 – stavební práce

Dokončování bouracích prací nevhodně vestavěných konstrukcí - snižování podlah na původní úroveň v přízemí severního křídla Nového konventu. Ambitová chodba v prvním patře - lokální úprava štukových omítek stěn a kleneb, oprava případně doplnění chybějících částí říms a zdobných prvků pilířů, odbourání betonové dlažby v severní části a kamenné dlažby ve východní části chodby. Realizace zazdívek v přízemí Nového konventu mezi ambitovou chodbou a bývalou klášterní kuchyní z druhotně použitého materiálu (cihly z bouraných konstrukcí). Instalace elektrorozvodu v místnostech budoucích expozic ve Starém i Novém konventu. Oprava omítek schodišťové věže, oprava (dozdění a omítnutí) dvou komínů na střeše Starého konventu. Rajský dvůr – postupné zvyšování úrovně rajského dvora, pokládka bentonitové rohože, umístění dvou retenčních nádrží na dešťovou vodu a vyzdění základu pro kašnu. Provedení první vrstvy odsolovací omítky na fasádě Staré prelatury a Nového konventu v prostoru rajského dvora. Umístění nové trafostanice v prostoru bývalých pivovarských sklepů za jižním křídlem Nového konventu, výkop a pokládka kabelu VN od trafostanice po sloup ČEZ.

září 2020 – stavební práce

Bourací práce nevhodně vestavěných konstrukcí v novém a starém konventu – dokončení odstranění příček v ambitových chodbách, vybourání zazdívky schodiště ve východním křídle nového konventu, snižování podlahy na původní klášterní úroveň v přízemí severního křídla nového konventu. Drážkování tras pro rozvody elektřiny a slaboproudu a lokální opravy omítek v ambitových chodbách starého i nového konventu. Vyklízecí práce v krovu starého konventu, předměty nalezené v zásypech předány správě objektu na roztřídění a dokumentaci. Postupné zvyšování úrovně rajského dvora, vyzdění revizních šachet k odvodňovacím štolám, odbourávání přizdívky u klášterního kostela za dohledu archeologů, vyzdění izolační odvětrávací přizdívky na jižní a západní straně dvora, dočištění a dočasná ochrana nálezu cihelné dlažby u fasády kostela. Instalace vodovodního potrubí ze vstupního nádvoří do přízemí starého konventu. Vytyčení trasy vedení VN a realizace protlaku pod silnicí jako součásti připojení VN nové trafostanice.

září 2020 – příprava expozice

Vydáno závazné stanovisko na osazovací plán rajského dvora, který navrhla Jarmila Skružná z Botanické zahrady hl. m. Prahy. Na plánu se pracovalo od roku 2019, jeho řešení prezentuje různé typy klášterních zahrad a v konečném návrhu je celkem 84 druhů rostlin.

Science In centrum, z. ú. zpracoval dokumentaci k instalaci místnosti Camery obscury, která bude součástí nové klášterní trasy.

Při odbourávání přizdívky u jižní fasády klášterního kostela byla odkryta zřejmě podlaha původní (a dnes již neexistující) ambitové chodby. Nález byl podrobně zdokumentován a bude zachován pod nově položenou podlahou.

Bourací práce nevhodně vestavěných konstrukcí v novém a starém konventu – dokončení odstranění příček v ambitových chodbách, vybourání zazdívky schodiště ve východním křídle nového konventu, snižování podlahy na původní klášterní úroveň v přízemí severního křídla nového konventu. Drážkování tras pro rozvody elektřiny a slaboproudu a lokální opravy omítek v ambitových chodbách starého i nového konventu. Vyklízecí práce v krovu starého konventu, předměty nalezené v zásypech předány správě objektu na roztřídění a dokumentaci. Postupné zvyšování úrovně rajského dvora, vyzdění revizních šachet k odvodňovacím štolám, odbourávání přizdívky u klášterního kostela za dohledu archeologů, vyzdění izolační odvětrávací přizdívky na jižní a západní straně dvora, dočištění a dočasná ochrana nálezu cihelné dlažby u fasády kostela. Instalace vodovodního potrubí ze vstupního nádvoří do přízemí starého konventu. Vytyčení trasy vedení VN a realizace protlaku pod silnicí jako součásti připojení VN nové trafostanice.

26.8.2020 – příprava expozice

Zkouška realizace kreseb na kletovou omítku v místnosti noviciátu. Kresbu uhlem včetně fixace provedl ilustrátor Pavel Trnka.

12. 8. 2020

Slavnostní zahájení stavební části projektu v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

červenec, srpen 2020 – příprava expozice

V rámci provádění stavebních prací byl v jedné z místností budoucí trasy Zámek nalezen pozůstatek pivovaru – podle historických plánů se jedná zřejmě o „Vorwärmerraum“, místnost vedle bývalé varny pivovaru. Prostor byl zdokumentován a bude prezentován veřejnosti. Původně připravená expozice bude přesunuta do jiné místnosti ve východním křídle nového konventu.

červenec, srpen 2020 – stavební práce

Zařízení staveniště a přípravné práce na všech stavebních objektech (Nový konvent, Starý konvent, Rajský dvůr), zřízení staveništních rozvorů elektřiny, vody a kanalizace. Zakrývání a ochrana historických konstrukcí (původní dlažba a dřevěné podlahy, barokní schodiště v Novém konventu apod.). Bourací práce nevhodně vestavěných konstrukcí ve všech stavebních objektech (nový konvent, starý konvent, rajský dvůr starého konventu) – odstranění příček v ambitových chodbách, vybourání zazděných dveřních otvorů, odstranění poškozených nebo nevhodných podlah v ambitu starého konventu, vyklizení místností budoucí expozice trasy Zámek a sejmutí vegetační vrstvy na rajském dvoře. Vyklízecí práce v krovu starého konventu. Odstraňování novodobé výmalby a lokální opravy omítek v ambitových chodbách starého a nového konventu. Postupné odkrytí odvodňovacího systému rajského dvora a jeho opravy a prodloužení štol dle projektové dokumentace, odbourání přizdívky na východní straně dvora. Příprava plochy na umístění nové trafostanice u jižního křídla nového konventu. Zahájení záchranného archeologického výzkumu a stavebně historického průzkumu (provádí ZIP, o.p.s.).

16. 7. 2020

Předání staveniště firmě OHL ŽS, a.s. – začíná realizace stavební části projektu.

12. 8. 2020

Slavnostní zahájení stavební části projektu v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.

červenec - srpen 2020

září 2020

říjen 2020

listopad 2020

prosince 2020

leden 2021

únor 2021

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.