Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020

Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020 (IROP) navazuje na integrovaný operační program (IOP) a sedm regionálních operačních programů (ROP) z programového období 2007–2013. Náleží mezi národní operační programy, je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a podporuje cíle dlouhodobé rozvojové strategie EU 2020.

IROP je zaměřen na vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, podporu konkurenceschopnosti, zlepšení veřejných služeb i veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Centrum pro regionální rozvoj České republiky vykonává v programu IROP funkci zprostředkujícího subjektu.

Mezi hlavní oblasti podpory IROP náleží také kulturní dědictví. Záměrem projektů vytvářených pro kulturní památky je nejen jejich záchrana, ale i zpřístupnění a rozvoj kulturního dědictví tak, aby bylo dosaženo dlouhodobého a smysluplného naplnění. Podporována je také digitalizace jakožto vhodný nástroj uchování a následně zpřístupnění digitalizovaného materiálu bez ohledu na místo fyzického umístění.

Národní památkový ústav využívá možností IROP zejména v oblasti intervence Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí (prioritní osa 3), specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Připravované projekty jsou zaměřeny na obnovu památek a zvýšení jejich ochrany i zabezpečení, digitalizaci, modernizaci, včetně zajištění vyšší bezpečnosti či bezbariérového přístupu.

K podporovaným aktivitám patří revitalizace vybraných souborů památek kulturního dědictví. U nemovitých kulturních památek je podpora směrována na památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, na památky zařazené na indikativní seznam světového dědictví UNESCO, na národní kulturní památky a památky evidované v indikativním seznamu národních kulturních památek ČR. Jde o objekty s největším potenciálem pro sociální a ekonomický rozvoj regionů. Zpřístupnění kulturního dědictví v širší míře než doposud se pozitivně projeví i v růstu zaměstnanosti a ekonomické konkurenceschopnosti regionů. Spolu s nemovitými památkami je možné přistoupit i k revitalizaci přilehlých historických zahrad a parků (v souladu s tematickým cílem 6 – Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství), dochází tedy současně k podpoře kulturního i přírodního dědictví.

IROP rovněž podporuje aktivity určené pro paměťové instituce. Cílem je také rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií a zkvalitnění, vyšší efektivita a transparentnost veřejné správy a institucí.

Kontakt:


Majestátní silueta hradu vyvolává pocit stability, jakoby nad obcí Karlštejn měla stát navždy. Tento velikán však trpí jak skrytými neduhy stáří, tak vysokým zatížením...

Cílem projektu je pokračovat v záchraně a obnově klášterního komplexu. Prioritou je oprava objektů se zhoršeným stavebně-technickým stavem, který je v několika místech...

Smyslem projektu je vyřešit především havarijní stav budov Starého opatství a Nové prelatury, a to včetně fasád, dvora a okolních ploch. Hlavní aktivity projektu se...

Obsahem projektu je kompletní revitalizace národní kulturní památky Selský dvůr v Plzni-Bolevci a její zpřístupnění návštěvníkům ve standardním režimu. Konkrétními...

Projekt je zaměřen na řešení stavebně-technického stavu části národní kulturní památky zámek Vimperk, konkrétně tzv. Horního zámku, jenž je nyní v zanedbaném až...

Cílem projektu je obnova vrchnostenské okrasné zahrady na hradě Pernštejn, a sice do podoby z počátku 19. století, kdy patřila mezi patnáct nejvýznamnějších zahrad na...

Projekt si klade za cíl záchranu a obnovu národní kulturní památky, zámeckého areálu státního zámku Slatiňany a přilehlého parku. Smyslem projektu je, kromě vlastní...