ÚOP v Plzni

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu

Ode dne 12. 4. 2021 je obnovena možnost osobního jednání s veřejností, a to po předchozí dohodě v konzultačních hodinách a při zvýšených hygienických opatřeních (desinfekce rukou, odstupy, respirátory apod.). Obnoven je také provoz knihovny a badatelny, opět při zvýšených hygienických opatřeních.

Zavřít

Sborník Památky západních Čech

Sborník se zaměřuje na památkový fond především v dnešním Plzeňském kraji, ale v potřebném širším geografickém a historickém kontextu, zahrnujícím i území sousedních krajů, včetně možných přeshraničních přesahů do Bavorska.

Vzhledem k očekávané rozmanitosti námětů, která vyplývá z typologické pestrosti památkového fondu, mají své místo v edici texty pojednávající například o urbanistických souborech a částech historické krajiny, o jednotlivých stavebních památkách různého typu, o historických zahradách, o dílech výtvarných umění a uměleckých řemesel. Pozornost je věnována rovněž novým poznatkům zjištěným v rámci stavebněhistorických nebo restaurátorských průzkumů a archeologických výzkumů. Pokud jde o památkářskou praxi, vítány jsou ukázky úspěšné i neúspěšné památkové obnovy, na jejichž pozadí se sborník zaměří na otázky spolupráce vlastníků a uživatelů památek, samospráv, projektantů a specialistů z různých oborů se státní památkovou péčí. Přijímány jsou rovněž příspěvky se související tématikou obecnějšího charakteru.

Památky západních Čech vycházejí jako sborník obvykle jednou ročně, zpravidla na závěr roku ve formátu A4. Tištěny jsou na křídovém papíře. Články jsou doprovázeny barevnými i černobílými fotografiemi, kresbami nebo mapami. Samozřejmou součástí každého odborného článku je poznámkový aparát, doplněný soupisem použité literatury, použitých pramenů a cizojazyčný souhrn.

Edice je otevřena všem autorům, nejen zaměstnancům Národního památkového ústavu. Redakční uzávěrka pro podání autorského příspěvku (studie nebo zprávy) pro jeho publikaci ve sborníku je každý rok stejný: 30. 5.

Publikaci autorského příspěvku předchází recenzní řízení. Zpracování příspěvků je třeba provést dle pokynů pro autory.

Sborník může vyjít samozřejmě pouze za podmínky, že vydavatel získá pro tento účel dostatek kvalitních autorských příspěvků.

Dne 28. 11. 2014 rozhodla Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání o zařazení sborníku v edici Památky západních Čech do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Vydané svazky:

Památky západních Čech VI/VII - 2016/2017

(Plzeň : NPÚ, ÚOP v Plzni, 2016/2017. 96 s. ISBN 978-80-85035-50-6; ISSN 1805-8906. Náklad 350 výtisků. Neprodejné. Volně ke stažení zde.)

Obsah

 • Petr Kolář: Zámek Kaceřov v pramenech historické ikonografie.
 • Vratislav Ryšavý: Kilián Ignác Dientzenhofer jako autor vnitřního zařízení kostela v Nicově.
 • Zlata Gersdorfová: Historie zámku ve Velkých Dvorcích.
 • Pavel Vlček: Vesnička tesařů Ostrovec (Johannesdörfl).
 • Jakub Krček - Kateřina Knotová: Usedlost čp. 7 ve Vysočanech u Ovesných Kladrub.
 • Pavel Vlček: Co prozradily kralovické matriky.
 • Vladimír Červenka - David Tuma: Sepulkrální památky v areálu kostela v Malém Boru na Horažďovicku.
 • Dana Linhartová: Bývalý hotel Waldek v Plzni.
 • Recenze.

Památky západních Čech V - 2015

(Plzeň : NPÚ, ÚOP v Plzni, 2015. 134 s. ISBN 978-80-85035-46-9; ISSN 1805-8906. Náklad 300 výtisků. Neprodejné. Volně ke stažení zde.)

Obsah

 • Jan Kaigl: Z výzkumu staveb a architektury středověkých vesnických kostelů v horšovském arcijáhenství.
 • Roman Lavička: Nový pohled na stavební vývoj kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích.
 • Vladimír Červenka: Poznámky k heraldickým památkám v kostele v Nezamyslicích.
 • Jiří Chlevišťan - Petr Krištuf: Mohylové pohřebiště Žákava-Sváreč, jeho prostorová struktura a vývoj.
 • Vít Jesenský: K teorii památkové hodnoty a hodnocení památek.
 • Karel Kuča: Koncepce památkové ochrany centrální části Plzně.
 • Patrik Danda: Poznámky architekta k obnově kaple sv. Anny v Ostrově.
 • Lubomír Zeman: Kaple sv. Anny v Ostrově a její památková obnova.
 • Viktor Kovařík - Pavel Zahradník: Mariánský sloup na Masarykově náměstí ve Stříbře. K historii, předchozím opravám a poslední celkové obnově památky.
 • Dagmar Michoinová: Poruchy historických fasád při používání vnitřně hydrofobizovaných omítek - příklady z praxe.
 • Drobné a osobní zprávy.
 • Recenze.

Památky západních Čech IV - 2014

(Plzeň : NPÚ, ÚOP v Plzni, 2014. 110 s. ISBN 978-80-85035-43-8; ISSN 1805-8906. Náklad 200 výtisků. Neprodejné. Volně ke stažení zde.)

Obsah

 • Karel Nováček - Radek Široký - Lenka Starková: Pokračování výzkumu v areálu premonstrátské kanonie v Teplé.
 • Vladěna Haragová: Ikonografická rekonstrukce nástěnných maleb z kostela sv. Wolfganga v Doupově.
 • Jan Kaigl: Kostel sv. Anny u Horšovského Týna. Souhrnný kulturněhistorický nástin k úvahám o budoucnosti památky.
 • Petr Sokol: Archeologie na hradě Přimda.
 • Viktor Kovařík - Pavel Zahradník: Mariánský sloup na náměstí Republiky v Plzni. Ke vzniku a opravám památky ve světle archivních pramenů.
 • Renáta Hronová: Jen stručně k poslednímu restaurování epitafu Floriána Gryspeka v Kralovicích.
 • Karel Foud - Jaroslava Kováčová: K vesnickému domu na Rokycansku. Drobnosti s využitím fototéky plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu.
 • David Tuma: Sokolovna v Chudenicích.
 • Drobné a osobní zprávy
 • Recenze

Památky západních Čech III - 2013

(Plzeň : NPÚ, ÚOP v Plzni, 2013. 142 s. ISBN 978-80-85035-40-7. Doporučená prodejní cena: 140 Kč vč. DPH. Náklad 350 výtisků. Rozebráno. Volně ke stažení zde.)

Obsah

 • Jan Kaigl: Mělnice a Loučim, Příspěvek do rozpravy o gotické architektuře dvou vesnických kostelů v západních Čechách.
 • Jan Anderle: Tradiční výroba sladu a piva z hlediska stavební typologie na příkladech z Plzeňska.
 • Pavel Vlček: Vrcholně barokní fara v Žebnici a typologie farních budov z druhé poloviny 18. století.
 • Veronika Chňupková: Portréty Márie Terézie a Jozefa II. z Horšovského Týna.
 • Jakub Krček – Radek Široký: Štola U Všech svatých – pozoruhodná památka plzeňského vodárenství.
 • Pavel Kroupa: Točité vřetenové schodiště na hudební kruchtu v kostele sv. Jakuba v Nepomuku.
 • Petr Krištuf – Ondřej Švejcar: Současný stav mohylových pohřebišť v Dolním kyjovském lese u Plzně.
 • Viktor Kovařík - Pavel Zahradník:  Sloup s kaplicí a sochou Krista po bičování a sloup se sochou Panny Marie (Madony) Svatohorské – dvě pozapomenuté plzeňské barokní památky a jejich osudy.
 • Vratislav Ryšavý: Neprovedený návrh kaple v Žerovicích u Přeštic.
 • Jana Bukovská: Nemovité kulturní památky v Plzeňském kraji prohlášené v letech 2011-2012.
 • Jan Kaigl: K nedávné demolici tří souborů historických budov v Plzeňském kraji.
 • Marcela Waldmannová: Tisová u Tachova – nové poznatky o domnělé středověké tvrzi.
 • Miroslava Břízová: Nový spojovací mostek v Klatovech.
 • Drobné a osobní zprávy
 • Recenze

Památky západních Čech II - 2012

(Plzeň : NPÚ, ÚOP v Plzni, 2012. 102 s. ISBN 978-80-85035-38-4. Doporučená prodejní cena: 100 Kč vč. DPH. Náklad: 350 výtisků. Rozebráno. Volně ke stažení zde.)

Obsah

 • Jan Kaigl: Gotické portály členěné dvojicí výžlabků a pravoúhlým zářezem mezi nimi v bývalém horšovském arcijáhenství.
 • David Tuma: Historická zařízení pro lov vlků.
 • Jakub Krček - Radek Široký: Pozdně barokní fara ve Kbelu.
 • Jan Kaigl: Nové drobnosti v sakristii kostela ve Starém Sedle.
 • Vratislav Ryšavý: Lovecký zámeček Diana u Rozvadova.
 • Tomáš Štumbauer: Nové poznatky ke vzniku sgrafitové výzdoby ve vestibulu vlakového nádraží v Klatovech.
 • Petr Sokol: Gutštejn - průzkumy a stabilizace hradní zříceniny.
 • Libor Sommer - Martina Sommerová: Ohlédnutí za obnovou obvodového pláště kostela v Bukovci.
 • Osobní a drobné zprávy.

Památky západních Čech I - 2011

(Plzeň : NPÚ, ÚOP v Plzni, 2011. 118 s. ISBN 978-80-85035-06-3. Doporučená prodejní cena: 85 Kč vč. DPH. Náklad: 300 výtisků. Rozebráno. Volně ke stažení zde.)

Obsah

 • Jan Kaigl: Ke vzniku nové edice - Památky západních Čech.
 • Jan Kaigl: Kostel v Srbicích.
 • Petr Sokol: Pranýře a klece hanby - drobné památky práva a soudnictví.
 • Radek Široký - Karel Nováček: První etapa výzkumu v areálu premonstrátské kanonie v Teplé.
 • Vratislav Ryšavý: Ke stavební historii zámků v Kanicích a v Nalžovských Horách.
 • David Tuma - Veronika Zelinková: Průzkum zanikajícího lesoparku Prašivice u Nalžovských Hor.
 • Zdeněk Chudárek: Průzkum obvodových zdí trojlodí kostela Nanebevzetí Panny Marie bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích.
 • Veronika Pilná-Kulová: Portrétní kachel ze Sedla na Karlovarsku z pohledu historické módy.
 • Miloš Solař: Zprávy o opravách zámku v Horšovském Týně od jeho prohlášení za národní kulturní  památku.
 • Osobní a drobné zprávy