Objev pozdně gotické sochy Ukřižování v Moutnicích

Socha Ukřižovaného Krista pochází z kostela sv. Jiljí v Moutnicích, stavby s bohatým architektonickým vývojem od románského období do 2. poloviny 20. století. V jeho interiéru se nacházela až do roku 2021 tato odborníky nepovšimnutá skulptura. Už od prvních sondáží a průzkumů bylo restaurátorovi zřejmé, že nejde o dílo 19. století, jak bylo doposud souzeno, ale pozdně gotickou práci vynikající kvality.

  • Socha Ukřižování v Moutnicích po částečném sejmutí druhotných polychromií a demontáži rukou

    Socha Ukřižování v Moutnicích po částečném sejmutí druhotných polychromií a demontáži rukou

Ukřižovaný v kostele sv. Jiljí v Moutnicích se nacházel od liturgické úpravy 2. vatikánského koncilu za hlavní oltářní mensou, dříve byl doložen v podkruchtí. Jeho ne zcela uspokojivý stav vedl administrátora farnosti k úvahám o jeho restaurování. Sochu převzal mladý absolvent pražské AVU Dominik Fiala a po sondážích a dalších prvotních průzkumech naznal, že nejde o dílo z poslední čtvrtiny 19. století, ale o starší práci. Farář René Strouhal se rozhodl oslovit NPÚ s žádostí o posouzení stáří a hodnoty sochy, které by mohlo případně vést k jejímu prohlášení kulturní památkou.

Přizvaný specialista na pozdně gotickou skulpturu prof. Ivo Hlobil potvrdil domněnku, že jde o dílo z přelomu 15. a 16. století. Během pečlivého restaurování se postupně odhalovalo několik vrstev přemaleb polychromie do té doby zastírající suverénní řezbu, která dokládá vynikající uměleckou úroveň sochy. Je třeba vyzdvihnout fakt, že socha nebyla památkou a nestála ani v zájmu uměleckohistorické vědy. Přesto se administrátor rozhodl svěřit její restaurování odborníkovi. Aktivně se zajímal o průběh restaurování a inicioval expertní posouzení hodnoty sochy, stejně jako návrh na prohlášení kulturní památkou.

Socha Ukřižování v Moutnicích - výchozí stav Socha Ukřižování v Moutnicích po plošném odkryvu

Památkový fond moravské pozdní gotiky tak mohl být obohacen o doposud zcela neznámé dílo vynikající kvality, stejně jako bude po dokončení restaurování obohacen samotný kostel toto dílo doposud ukrývající. Ačkoliv řízení o prohlášení věci památkou doposud nebylo ukončeno, práce na restaurování probíhají s veškerým respektem k historické matérii a pod dohledem pracovníků památkové péče i administrátora Strouhala.

Nalezení doposud neznámé středověké památky je vždy výjimečnou událostí. V případě moutnického Ukřižování jde o umělecky neobyčejně kvalitní sochu vzniklou na Moravě na přelomu 15. a 16. století. Jako významný článek vývojové řady středověké dřevořezby na Moravě bude v budoucnu jistě náležitě vědecky zpracovaná a doceněná.

Za Jihomoravský kraj nominuje ÚOP v Brně.

Na cenu NPÚ v kategorii IV. Objev, nález roku je nominován PhDr. Mgr. René Strouhal, Ph.D., farář Římskokatolické farnosti Moutnice a MgA. Dominik Fiala, restaurátor.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.