Restaurování oltáře Panny Marie z kostela v Chrudimi

Oltář Panny Marie je významnou pozdně gotickou malířskou a sochařskou památkou na území východních Čech. Retábl s kvalitní malbou znázorňující P. Marii s Ježíškem, sv. Barboru a sv. Kateřinu je dílem Mistra královéhradeckého oltáře. Starší přemalby a pokusy o rekonstrukci poškodily vyznění a ikonografii díla, oltáři bylo proto v letech 2018–2021 vráceno co nejvíce z jeho původní podoby.

  • Restaurování památky: oltář Panny Marie z kostela v Chrudimi

    Restaurování památky: oltář Panny Marie z kostela v Chrudimi

Chrudimský oltář z let 1490–1500 patří do unikátního souboru čtyř pozdně gotických oltářů, které se dodnes prezentují v sakrálních prostorách na území města Chrudimi. Jeho novodobý stav byl ovšem nevyhovující. Na konci 19. století malíř Adolf Liebscher pozdně gotické malby zčásti přemaloval a na chybějících místech rekonstruoval. Fragmentárně dochované malby na vnějších stranách bočních křídel byly znehodnoceny rekonstrukčním zásahem od jiného autora. Zlacená pozadí s proplétaným vegetabilním dekorem byla překřídována a přezlacena. Všechny tyto zásahy způsobily zkreslenou představu o původní podobě a ikonografii malovaných výjevů. Sochy světic byly poškozeny červotočem a některé části se nedochovaly.

Restaurování oltáře proběhlo v letech 2018–2021. Úkolu se ujala malířka a restaurátorka Markéta Pavlíková a s pomocí pečlivě provedených průzkumů se jí z velké části podařilo zjistit originální podobu a ikonografii malířských i sochařských prvků.

Před restaurováním Restaurování památky: oltář Panny Marie z kostela v Chrudimi

Malířská díla byla zkoumána metodami infračervené reflektografie a ultrafialové luminiscence a vzorky barevné vrstvy byly podrobeny chemickotechnologické analýze. Sochy byly zkoumány počítačovou tomografií. Tyto průzkumy přinesly informace o podobě a stavu dochování původního díla, na jejichž základě bylo rozhodnuto o konceptu restaurátorských prací. Spoluprací s přední odbornicí na středověké umění Mgr. Helenou Dáňovou, Ph.D. se podařilo najít původní předlohy postav apoštolů a další dobové analogické podklady pro rekonstrukci chybějících částí.

Na centrální desce bylo provedeno opakované náročné vakuové upevňování uvolněných křídových vrstev. Po ztenčení lakových vrstev došlo k odstranění nevhodných retuší a přemaleb s ponecháním rekonstrukce A. Liebschera na místě nedochovaných částí malby. U soch byly odstraněny nevyhovující tmely a lokální přemalby a byly doplněny chybějící části. Zkřehlé partie dřevní hmoty byly napuštěny zpevňující pryskyřicí. Součástí prací bylo i restaurování oltářní architektury.

Restaurátorka citlivě propojila pozdně gotickou malbu s rozsáhlými kompaktními rekonstrukčními plochami z 19. století, jejichž části odstranila pouze v místě výskytu originálu. Stylově vhodně doplnila také chybějící část ruky a meč u sv. Kateřiny nebo kříž u apoštola Filipa. Díky kvalitně provedenému restaurování se podařilo odhalit autentické pozdně gotické části oltáře s respektováním pozdějších rekonstrukčních zásahů a navrátit jej na stávající místo, kde stále slouží liturgickým účelům.

Za Pardubický kraj nominuje ÚOP v Pardubicích.

Na cenu NPÚ v kategorii II. Restaurování památky je nominována Akad. mal. Markéta Pavlíková, Ph.D.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.