V klášteře Zlatá Koruna obnovují prostory mnišských toalet

Klášter Zlatá Koruna z ptačí perspektivy

Plastičtější obraz o každodenním životě cisterciáckých mnichů v klášteře Zlatá Koruna získají návštěvníci díky rozšíření prohlídkové trasy o nové prostory historických toalet. Od konce února letošního roku tu proto probíhají stavební práce na obnově prostor v budově velkého konventu, kde se v 18. století mnišské latríny nacházely. Obnova, která je realizována za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu, si vyžádá celkovou částku něco málo přes 706 tisíc korun.

             

                          

 

Kláštery, zvláště ty cisterciácké, které prosluly důmyslným vodním systémem, měly dokonale vyřešené i takové příslušenství jakými byly záchody. „O rozmístění toalet ve zlatokorunském klášteře nás informuje geometrický plán Ing. Josefa Matze z roku 1787, který vznikl zhruba rok poté, co z kláštera odešli poslední řeholníci v souvislosti s reformami císaře Josefa II.“, informuje kastelánka Lenka Tondlová. Ve zlatokorunském klášteře se nacházely v prvním a ve druhém patře východního křídla velkého konventu. V  přízemí sousedily se skriptoriem a knihovní chodbou, v patře s mnišskými celami. Záchody nebyly odděleny, ale představovaly dlouhou dřevěnou lavici s otvory na sezení, jako tomu bylo u starých Římanů. Ústily do šachty hluboké zhruba šest metrů. Odtud byly splašky odváděny do slepého ramene mlýnského náhonu a dále do řeky. „V době největšího rozkvětu působilo v klášteře asi čtyřicet mnichů. Na Matzově plánu je v každé místnosti označené jako toaleta zakresleno pět těsně vedle sebe přiléhajících latrín. Opat měl k dispozici toaletu ve svém bytě v budově prelatury“, upřesňuje Lenka Tondlová.

Návštěvníci nahlédnou do prostoru v  přízemí z knihovní chodby. Místnost zaujímá rozlohu 86 metrů čtverečních a její obnova si vyžádá revitalizaci podlah a omítek, repasi vstupních dveří a oken, úpravu elektroinstalace i kontrolu stavu odpadové šachty a odvětrávacího kanálu. Místnost bude zařízena dobovými předměty i replikou latrín s pisoárem. „Nejedná se o rekonstrukci historického stavu, ale o volnou evokaci původní funkce prostoru“, dodává kastelánka Lenka Tondlová.

Projekt obnovy historických záchodů je realizovaný za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu, specifikovaného cíle IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu, číslo výzvy ŘO IROP 55. výzva IROP - ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1 v rámci 1. výzvy MAS Blanský les-Netolicko - IROP -Kulturní dědictví -I., registrovaný pod reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0008897, a vyjde na 706 357,- Kč. Mnišské toalety v budově velkého konventu si návštěvníci budou moci prohlédnout v rámci hlavní prohlídkové trasy od konce srpna letošního roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cisterciácký klášter byl založen roku 1263 českým králem Přemyslem Otakarem II. Původně se klášter jmenoval Svatá Koruna (lat. Sancta Corona, německy Heiligenkron) podle relikvie trnu z Kristovy koruny, kterou Přemysl Otakar II. obdržel nepřímo od francouzského krále Ludvíka IX. Svatého. Klášter byl zrušen Josefem II. roku 1785 za posledního opata Bohumíra Bylanského. Po zrušení byly klášterní budovy využívány pro různé průmyslové provozy, které je značně poškodily. Průmyslové aktivity ustaly v roce 1909 a budovy se začaly postupně rekonstruovat. Dnešní podoba jednotlivých budov kláštera je výsledkem přestaveb v několika epochách, a tedy i v různých architektonických stylech.