Centrum obnovy společného kulturního dědictví ve Znojmě

Takzvaná Stará škola je nedílnou součástí premonstrátského kláštera v Louce, založeného v roce 1190 údělným knížetem Konrádem Otou. Monumentální barokní komplex má v budově školy poslední stopy své románské historie. Dlouhodobě zanedbaná a devastovaná nejstarší část areálu se nyní dočkala záchrany v rámci konverze objektu na Centrum obnovy společného kulturního dědictví.

  • Stav po obnově

    Stav po obnově

Klášterní komplex vznikl v průběhu 13. století a vyvíjel se dalšími stavebními etapami v období gotiky, renesance a baroka. Budova plnila svou funkci až do 18. století, kdy většinu starého kláštera nahradila nová monumentální barokní novostavba. V průběhu 19. a 20. století byl objekt využíván jako škola a poslední velká adaptace proběhla v 70. letech 20. století.

Budova Staré školy navazující na kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava je poslední částí románské kvadratury kláštera. Tuto stavební etapu reprezentují obvodové zdi objektu s odkrytým románským štěrbinovým oknem na jeho jižní straně a původními, dnes stavebně pozměněnými románskými vstupy na západní a severní straně.

Stav před obnovou Stav po obnově

Budova bude nově sloužit jako specializované centrum, které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů a historických sídel a bude rozvíjet příhraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví. Novou náplní objektu Staré školy bude též turistické informační centrum, multifunkční sál s kapacitou 200 osob a ve sklepích pak expozice o stavebním vývoji kláštera. Dále se podařilo obnovit původní románský vstup z ambitu do kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava a rekonstruovat největší plochu komponované barokní valounové dlažby u západního průčelí kostela.

Konverze budovy je součástí mezinárodního projektu „Centrum obnovy společného kulturního dědictví (COL)“, na němž se podílejí čtyři partneři: město Znojmo, rakouské město Retz, organizace Společně, o. p. s. a Donauuniversität – Universität für Weiterbildung Krems. Díky projektu byla vedle Staré školy v Louce ve Znojmě rekonstruována také barokní sýpka v partnerském městě Retz.

Stavební akcí, která trvala od srpna 2019 do konce roku 2021 a jíž předcházela řada průzkumů, konzultací a řešení, se podařilo budovu zachránit, zachovat její historickou podstatu a dát jí novou plnohodnotnou funkci.

Za Jihomoravský kraj nominuje ÚOP v Brně.

Na cenu NPÚ v kategorii III. Památková konverze jsou nominováni Město Znojmo, zastoupené starostou Ing. Jakubem Malačkou a Ing. arch. Vratislav Zíka z o. p. s. Společně.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.