Nález a odkryv základů rotundy a suterénní šlechtické pohřební kaple s ostatky v Tasově

Fara v Tasově v sobě skrývá původní kostelík, jehož přestavbou vznikla. Dalším unikátním objevem je šlechtická pohřební kaple s kosterními pozůstatky.

  • Odkryv základů rotundy

    Odkryv základů rotundy

V průběhu obnovy tasovské fary se v roce 2007 podařilo na jižní straně objevit zazděný raně gotický portál. Několik let pak probíhal archeologický průzkum, jehož výsledky shrnula loni vydaná zpráva. Průlomový nález raně středověké rotundy z první čtvrtiny 13. století potvrdil domněnky založené na písemných pramenech, že fara v sobě skrývá původní kostelík, jehož přestavbou vznikla. Dalším unikátním objevem je šlechtická pohřební kaple s kosterními pozůstatky, které po antropologickém průzkumu vydaly nečekané svědectví.
Částečně dochované základy rotundy se podařilo odkrýt v roce 2009 při západním průčelí fary: dvě rovnoběžné stěny, které se na půdorysu zaoblovaly a uzavíraly v kruh o vnitřním průměru 5 metrů, byly vyskládány bez použití malty z kamene získaného sběrem v okolí. Vzhled stavby lze rekonstruovat na základě analogií: loď byla nejspíš zaklenuta kupolí a kněžiště konchou, obvodové zdivo dosahovalo výšky přes 6 metrů.

Budova fary před obnovou Budova fary po obnově

Rotundy se na území Moravy stavěly z iniciativy panovníka už v 9. století, šlechta je ovšem začala budovat o tři staletí později. Těchto unikátních staveb se na Moravě mnoho nedochovalo, takže nález z Tasova přináší nový pohled na středověké osidlování regionu. Dokládá kolonizační činnost už v 1. polovině 13. století. Patrně tehdy si šlechtická rodina s křídlem v erbu (písemně je doložen Záviš z Tasova v roce 1233) kolonizující poříčí řeky Oslavy vybudovala nad Tasovem dvorec s vlastním kostelem – rotundou s farními právy, neboť se u ní intenzivně pohřbívalo. V polovině 13. století už zřejmě kapacitně nedostačovala, a tak ji nahradil raně gotický kostel sv. Petra. Základy rotundy byly zachovány, ovšem jinak se stavební materiál použil na výstavbu nového svatostánku. Jeho zdivo se do značné míry dochovalo ve zdech dnešní fary, postavené v roce 1730.

Archeologické práce přinesly i další nečekaný objev – na jihovýchodní straně fary byl odkryt přístavek suterénní pohřební kaple zasvěcené sv. Jiří s dvěma hroby s mužskými kosterními pozůstatky. Fakt, že muži byli pohřbeni ve zvláštní kapli s oltářem, svědčí o jejich výjimečném postavení; pravděpodobně jde o příslušníky šlechtické rodiny z Tasova. Soukromá šlechtická pohřební kaple, vybudovaná ve 2. polovině 13. století až prvních dvou třetinách 14. století, je na našem území jedinečná, protože do té doby byly obdobné sakrální stavby výsadou vládnoucích rodin. Na základě kosterních pozůstatků byly v roce 2014 vytvořeny portrétní podobizny obou pánů z Tasova a po zádušní mši a opětném vysvěcení pohřební kaple mohly být ostatky obou mužů opět uloženy na původní místo k důstojnému odpočinku.

Za Kraj Vysočina nominovalo územní odborné pracoviště NPÚ v Telči

Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku byli navrženi pater Mgr. Pavel Kryl z římskokatolické farnosti v Tasově a archeolog prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.