Objev pozdně gotické deskové malby Madony z Těrlicka

Při restaurování obrazu z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci byla odkryta unikátní pozdně gotická desková malba. Objev významně prohlubuje znalosti o umění daného období na území České republiky, naprosto ojedinělá byla i koncepce restaurování, kdy z jednoho díla vznikly dva svébytné celky.

O uctívaném obrazu Panny Marie s Ježíškem z kostela sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci se původně soudilo, že pochází ze 17. století. Malba totiž byla z velké části překryta mladšími doplňky – textilní výšivkou a papírovými a kovovými aplikacemi, na obraze byly také zavěšeny drobné votivní dary. Vzhledem ke špatnému technickému stavu měly být obraz i aplikace restaurovány. Po sejmutí aplikací však bylo zřejmé několikeré přemalování obrazu. Podrobný restaurátorský průzkum posléze prokázal, že se na dřevěné desce pod přemalbami dochovala souvislá vrstva vysoce kvalitní pozdně gotické temperové malby z doby kolem roku 1500, kterou lze považovat za dílo z okruhu vratislavského malíře a řezbáře Jakoba Beinharta.

Po odstrojení obrazu bylo nutné přepracovat koncepci restaurování a způsob prezentace díla. Zejména kvůli velmi špatnému stavu dřevěné podložky, která byla silně degradovaná, a způsobu uchycení aplikací pomocí hustě zatlučených drobných hřebíčků přímo do gotické desky bylo rozhodnuto, že restaurátorský zásah proběhne ve dvou krocích – zrestauruje se pozdně gotická desková malba a současně bude vytvořena kopie votivního obrazu v podobě z 19. století, na niž budou umístěny originální aplikace.

Z jednoho uměleckého díla tak během čtyř let (2015–2018) vznikly dva obrazy. Stěžejním úkolem restaurátorů bylo časově a technicky náročné zpevňování silně poškozené dřevěné podložky gotické malby. Po celoplošném odkryvu mladších přemaleb a zlacení byla zrestaurována také gotická malba. Po okrajích výjevu se dochovalo původní puncování, což ukazuje na skutečnost, že formát pozdně gotického obrazu zůstal nezměněný a kompozice je celistvá. Obraz bude do konce října 2019 vystaven v kostele sv. Václava v Ostravě.

Novověké textilní, papírové a kovové aplikace musely být umístěny na novou desku, jež je kopií dřevěné středověké podložky s barevnou vrstvou malby z 19. století. Tento obraz byl po sestavení a zarámování umístěn zpět do kostela v Těrlicku-Kostelci.

Znalost pozdně gotické tvorby na území České republiky je značně neúplná. Objev malby Madony z Těrlicka je tedy velmi významný nejen z hlediska památkové péče, ale také z hlediska umělecko-historického.

Za Moravskoslezský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Ostravě

Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku byli navrženi Římskokatolická farnost Těrlicko (vlastník) a restaurátorky MgA. Romana Balcarová a Lenka Helfertová, akad. mal.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.