Objevná zjištění při restaurování oltáře v kostele sv. Anny ve Smrčku

Během restaurování oltáře sv. Anny došlo k několika překvapivým zjištěním. Jedním z nich byl nález figurálních maleb sv. Mikuláše. Jde o dílo chrudimského raně barokního malíře Johanna Samuela Gindtera, jehož práce můžeme dodnes spatřit ve významných kostelích v Chrudimi i v širším regionu.

  • Na antependiu kryjícím menzu byla odhalena původní malba květinového dekoru

    Na antependiu kryjícím menzu byla odhalena původní malba květinového dekoru

Ve Smrčku žije pouze 130 obyvatel a kostel sv. Anny – drobná gotická stavba z počátku 14. století – je jedinou zdejší pamětihodností. Nepříliš využívaný objekt získala do svého vlastnictví obec, která zde začala pořádat koncerty a další kulturní akce. V letech 2017–2018 se místní rozhodli zrestaurovat oltář sv. Anny, který se kvůli poškození dřevokazným hmyzem nacházel v extrémně havarijním stavu. Jedná se přitom o nejstarší zachované vybavení objektu, pořízené při barokních úpravách kostela v roce 1669.

Mimořádné uměleckohistorické a památkové kvality díla však odhalil teprve restaurátorský průzkum. Nejprve sondážní průzkum zjistil původní barevné řešení oltářní architektury a její malířské výzdoby. Ukázalo se také, že oltář i celý kostel byly původně zasvěceny nejen sv. Anně, ale i sv. Mikuláši. V nástavci byl po odejmutí novodobého tisku na plátně nalezen zbytek dřevěného obrazu s vyříznutým otvorem ve středu, zachycujícího pod pozdějšími přemalbami postavu, z níž se zachovaly pouze hlava a partie nohou. Nápis označoval světce jako sv. Mikuláše. Dále bylo zjištěno, že dvě boční řezby z oltářního nástavce původně tvořily jeden celek, v jehož centru byla zobrazena další postava sv. Mikuláše. Na antependiu kryjícím menzu byla odhalena původní malba květinového dekoru a v jiné části oltáře byly odkryty malby dvou světic.

Z původního obrazu se zachovala pouze hlava a partie nohou sv. Mikuláše Rekonstrukce chybějící postavy sv. Mikuláše

Díky těmto nálezům se restaurování zaměřilo na návrat oltáře do originální podoby. Proběhlo náročné snímání druhotných barevných vrstev z architektury oltáře i z obrazů a byla provedena malířská rekonstrukce chybějící postavy sv. Mikuláše v nástavci, a to podle příbuzných figur z jiných umělcových děl. Řezba s druhou postavou téhož světce se přemístila do spodní části oltáře. Přestože se v některých partiích památky dřevní hmota rozpadala na prach, restaurátorce se podařilo zachovat maximální množství původních částí.

Oltář je nejstarším dosud zjištěným Gindterovým dílem a významně obohacuje poznatky o kulturním dědictví raně barokního malířství ve východních Čechách. Unikátní je jeho ikonografický koncept, který nese výraznou ženskou motiviku. Význam objevu umocňuje skutečnost, že na území Pardubického kraje není zachováno mnoho oltářů z tohoto období a jen nepatrná část z nich dosud prošla odborným restaurováním.

Za Pardubický kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Pardubicích

Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku byli navrženy obec Smrček, zastoupená starostou Miroslavem Brychnáčem a místostarostkou Ing. Janou Burgerovou (vlastník, investor), a restaurátorka akad. mal. Eva Skarolková

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.