Záchrana renesanční tvrze Kobylků z Kobylího v Podolí

Tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí představuje pozoruhodně dochovaný příklad panského sídla drobné šlechty z druhé poloviny 16. století. V roce 2017 byla dokončena dlouholetá obnova, která stavbě citlivě navrátila autentickou podobu a umožnila záchranu všech památkových hodnot tvrze.

  • Renesanční tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí po obnově

    Renesanční tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí po obnově

Budova je situována v jihovýchodní části návsi obce Podolí, která je dnes součástí města Mohelnice. Renesanční stavba z roku 1551 prošla v 18. a 19. století řadou druhotných úprav, které však nezastřely původní architektonický ráz objektu. Po konfiskaci roku 1948 se objektu nedostávalo potřebné údržby a postupně chátral, až byl vydán demoliční výměr. Střecha byla zcela nefunkční, chyběly některé stropní konstrukce, další dřevěné stropy byly poškozené. Objekt trpěl působením vlhkosti, statika byla narušena, vnitřní i vnější omítky včetně sgrafitové výzdoby byly rozvolněné. Budova byla dlouho prázdná, bez využití.

Zlom nastal v roce 2003, kdy památku získal stávající soukromý majitel, který zahájil její památkovou obnovu. Úpravy měly objekt uzpůsobit k bydlení a reprezentaci a zároveň vytvořit prostor pro stravování a ubytování komorního rázu. Velkou výhodou bylo zařazení akce obnovy do programu Záchrany architektonického dědictví, na část prací přispěl i Olomoucký kraj.

Obnova započala v roce 2004–2005 opravou střechy a počátečním statickým zabezpečením, došlo také k odvodnění a odvlhčení objektu. Zcela nefunkční krov byl nahrazen odpovídající kopií a střecha byla nově pokryta břidlicovou krytinou. Na žádost vlastníka, ve snaze o zajištění budoucího provozu a ekonomického využití budovy, byla střecha doplněna střešními pultovými vikýři. Proběhla rovněž oprava části trámových stropů, v jednom případě byly druhotně osazeny záklopové desky s původní renesanční malbou pocházející z jiné, dnes již zaniklé stavby. V letech 2006–2007 navázala konzervace fasády a restaurování renesančních omítek, sgrafit a kamenných ostění.

Tvrz před obnovou v roce 2004 Tvrz v Podolí po obnově

Zajištěním zbytků vnitřních omítek s jejich doplněním a ošetřením byla v roce 2011 zahájena oprava interiéru stavby. Následovala rekonstrukce podlah s položením cihelné dlažby v celém přízemí a v síni patra a dřevěných palubek v ostatních místnostech. Současně bylo podle dochovaných otisků na fasádě a dobových fotografií obnoveno venkovní dřevěné předložené schodiště do patra. Rekonstrukcí prošlo také hlavní zděné schodiště do prvního poschodí, u něhož byly ošetřeny a doplněny původní dubové nášlapné desky. Schody do podkroví byly obnoveny v původní podobě s cihelnými stupni. Formou restaurování proběhlo ošetření velké centrální fresky s aliančními erby Kobylků v tzv. Veselém pokoji. Obnoveny byly i další dvě malby v této místnosti a malířská výzdoba vnitřních okenních záklenků v jedné z místností v přízemí domu, restaurovány byly i zbytky renesančních omítek v podkrovní na části jižního štítu s otisky původního krovu.

V roce 2018 bude pokládkou přenesené kamenné barokní štětové dlažby dokončena úprava okolí tvrze. Návrh počítá v návaznosti na původní stav s jednoduchým řešením pouze v kombinaci zadlážděných ploch a trávníků, doplněných několika vzrostlými stromy a keři, v části zahrady budou i menší bylinkové a květinové záhony. Bude tak završena celková obnova cenné památky, kterou se přes hrozící demolici podařilo zachránit.

Za Olomoucký kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Olomouci.

Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky byl navržen Ing. Pavel David (vlastník, investor).

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.