Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletý tematický program v gesci MŠMT ČR, v jehož rámci je možné v programovém období 2014–2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Klíčový je pro OP VVV rozvoj vzdělávání a podpora výzkumu i jeho kvalitních výsledků. Cílem programu je přispět k rozvoji ekonomiky založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle. Rozvoj lidských zdrojů představuje současně i klíčový vstupní faktor oblasti výzkumu a produkce konkurenceschopných výstupů.

Oblasti intervencí OP VVV zahrnují podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání, rozvoj lepších kompetencí pro trh práce a posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému naší země.

Věcné tři prioritní osy:

 • PO1 (Posilování kapacit pro kvalitní výzkum /EFRR/)
  • dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku
  • zlepšení spolupráce ve výzkumu
  • zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků
 • PO2 (Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj /EFRR i ESF/)
  • zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách spolu se zkvalitněním jejich strategického řízení
  • rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem
  • zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro otevřenost vzdělávání na vysokých školách
 • PO3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání /ESF/) 
  • vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
  • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích
  • rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
  • zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků
  • zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Kontakt

PhDr. Alena Koňáková Helingerová tel. +420 257 010 392, +420 770 125 384, konakova.alena@npu.cz


Jedinečný způsob výzkumu a ochrany kulturního a uměleckého dědictví propojil historiky umění, chemiky a fyziky do jednoho výzkumného týmu....