Integrovaný regionální operační program (IROP)

Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020 (IROP) navazuje na integrovaný operační program (IOP) a sedm regionálních operačních programů (ROP) z programového období 2007–2013. Náleží mezi národní operační programy, je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a podporuje cíle dlouhodobé rozvojové strategie EU 2020.

IROP je zaměřen na vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, podporu konkurenceschopnosti, zlepšení veřejných služeb i veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Centrum pro regionální rozvoj České republiky vykonává v programu IROP funkci zprostředkujícího subjektu.

Mezi hlavní oblasti podpory IROP náleží také kulturní dědictví. Záměrem projektů vytvářených pro kulturní památky je nejen jejich záchrana, ale i zpřístupnění a rozvoj kulturního dědictví tak, aby bylo dosaženo dlouhodobého a smysluplného naplnění. Podporována je také digitalizace jakožto vhodný nástroj uchování a následně zpřístupnění digitalizovaného materiálu bez ohledu na místo fyzického umístění.

Národní památkový ústav využívá možností IROP zejména v oblasti intervence Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí (prioritní osa 3), specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Připravované projekty jsou zaměřeny na obnovu památek a zvýšení jejich ochrany i zabezpečení, digitalizaci, modernizaci, včetně zajištění vyšší bezpečnosti či bezbariérového přístupu.

K podporovaným aktivitám patří revitalizace vybraných souborů památek kulturního dědictví. U nemovitých kulturních památek je podpora směrována na památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, na památky zařazené na indikativní seznam světového dědictví UNESCO, na národní kulturní památky a památky evidované v indikativním seznamu národních kulturních památek ČR. Jde o objekty s největším potenciálem pro sociální a ekonomický rozvoj regionů. Zpřístupnění kulturního dědictví v širší míře než doposud se pozitivně projeví i v růstu zaměstnanosti a ekonomické konkurenceschopnosti regionů. Spolu s nemovitými památkami je možné přistoupit i k revitalizaci přilehlých historických zahrad a parků (v souladu s tematickým cílem 6 – Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství), dochází tedy současně k podpoře kulturního i přírodního dědictví.

IROP rovněž podporuje aktivity určené pro paměťové instituce. Cílem je také rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií a zkvalitnění, vyšší efektivita a transparentnost veřejné správy a institucí.

Kontakt:

  • Ing. Petr Fried, tel. +420 257 010 378, +420 602 206 976 , e-mail: fried.petr@npu.cz


Projekt byl zaměřen na vzorovou památkovou obnovu nejhodnotnějších a zároveň nejohroženějších částí zámeckého areálu zámku Uherčice a jeho kvalitní...

Hlavním cílem projektu bylo zachování, ochrana a rozvoj národní kulturní památky zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, státního zámku...

Majestátní silueta hradu vyvolává pocit stability, jakoby nad obcí Karlštejn měla stát navždy. Tento velikán však trpí jak skrytými neduhy stáří, tak...

Cílem projektu bylo pokračovat v záchraně a obnově klášterního komplexu. Prioritou se stala zejména oprava objektů se zhoršeným stavebně-technickým stavem,...

Smyslem projektu bylo řešení havarijního stavu budov Starého opatství a Nové prelatury, a to včetně fasád, dvora a okolních ploch. Hlavní aktivity projektu...

Náplní tohoto úspěšně dokončeného projektu byla kompletní revitalizace národní kulturní památky Selský dvůr v Plzni-Bolevci a její zpřístupnění...

Cílem projektu bylo řešení stavebně-technického stavu části národní kulturní památky zámek Vimperk, konkrétně tzv. Horního zámku, jehož stav byl...

Cílem projektu byla obnova vrchnostenské okrasné zahrady na hradě Pernštejn, a sice do podoby z počátku 19. století, kdy patřila mezi patnáct...