ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Referát evidence movitých památek

Movité památky nejsou spojeny pevným základem se zemí – jsou to tedy předměty, nikoli stavby. Patří k nim umělecká výtvarná díla malířská, sochařská, díla uměleckého řemesla, liturgické předměty, hudební památky, technická díla a podobně.

Národní památkový ústav vede evidenci kulturních památek – Ústřední seznam kulturních památek České republiky (ÚSKP). Jednotlivé památky jsou v něm zapsány pod tzv. rejstříkovými čísly. Jedno rejstříkové číslo může obsahovat jak jednotlivou věc (svícen), tak i soubor věcí složený z více předmětů (mobiliář kostela obsahující 2 svícny, kropenku, kalich a monstranci), nebo celý mobiliární fond (např. u mobiliářů státních hradů a zámků).

Údaje o movitých kulturních památkách nejsou kvůli ochraně před zcizením i ochraně osobních údajů veřejně přístupné, takže do databáze mohou nahlížet jen vybrané osoby – vlastník, lidé, kterým to vlastník písemně povolí, úředníci při výkonu státní správy, pokud tyto údaje potřebují pro plnění svých úkolů, badatelé (ze studijních důvodů) na základě písemného potvrzení příslušného školského zařízení nebo příslušné kulturní instituce a osoby pro vědeckovýzkumné účely na základě písemného potvrzení zadavatele výzkumného úkolu.