ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Archeologie

Archeologickou památkovou péči v Libereckém kraji ve vazbě na památkový fond i mimo něj včetně provádění záchranných archeologických výzkumů v regionu zajišťuje referát archeologie. Zajišťuje odbornou, metodickou  a poradenskou činnost vlastníkům a stavebníkům v oblasti archeologie  a koordinuje svou činnost s Krajskou archeologickou komisí  Libereckého kraje.

 • Provádění záchranných archeologických výzkumů na objektech státních hradů a zámků ve správě NPÚ (NPÚ, ÚOP v Liberci je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů ve smyslu §21 památkového zákona).
 • Řešení vědeckovýzkumných projektů v úzké vazbě na archeologický památkový fond Libereckého kraje.
 • Prezentace a popularizace archeologického kulturního dědictví.
 • Odborná vyjádření ve správním řízení k zemním pracím na plochách kulturních památek a v plošně chráněných územích.
 • Příprava podkladů a tvorba návrhů na prohlášení věci za kulturní památku ve vazbě na archeologické lokality.
 • Příprava územně analytických podkladů pro potřeby územního plánování
 • Aktivní vyhledávání a dokumentace nových archeologických lokalit a jejich zařazování do památkového fondu.
 • Evidence a správa dat Státního archeologického seznamu ČR.
 • Reidentifikace a evidence archeologických lokalit vedených v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
 • Zprostředkování finančních příspěvků na archeologické výzkumy skrze program podpory záchranných archeologických výzkumů
 • Člen Krajské archeologické komise Libereckého kraje.