ÚOP v Liberci

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Zámek Svijany, zámecká kaple sv. Jana a Pavla

Tzv. Velká zámecká kaple (původně rytířský sál) byla zřízena v roce 1768 v západním zámeckém křídle. Její interiér byl vyzdoben bohatou renesanční dekorativní výmalbou.

  • Svijany, zámecká kaple sv. Jana a Pavla, detail stropní výmalby, stav po restaurování, listopad 2015 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Jana Šubrtová

    Svijany, zámecká kaple sv. Jana a Pavla, detail stropní výmalby, stav po restaurování, listopad 2015

Bohatá renesanční dekorativní výmalba byla po krátké době (po roce 1612) přemalována
a obohacena o erby tehdejšího majitele Jáchyma Ondřeje Šlika, jeho matky a jeho tří manželek. Tyto nástěnné malby však byly v minulosti překryty jednoduchým monochromním nátěrem.

V roce 2014 proběhl v interiéru kaple orientační restaurátorský průzkum, který prokázal existenci renesanční výmalby. Na počátku roku 2015 byl průzkum rozšířen a při odkryvech byla objevena původní výmalba včetně malovaných erbů rodů, z nichž pocházela matka a tři manželky někdejšího majitele zámku – Jáchyma Ondřeje Šlika. Ve východním poli byl objeven erb rodiny  Ungnad von Weissenwolf, směrem k západu následovaly erby pánů z Kolowrat, Smiřických ze Smiřic a erb rodu von Oppersdorf. Na základě zhodnocení výsledků průzkumu a stavu maleb bylo ve spolupráci s restaurátory a zástupci vlastníka uvedené kulturní památky rozhodnuto, že budou sejmuty mladší malířské vrstvy a restaurována ta nejstarší s erby.

V průběhu restaurátorského zásahu bylo přistoupeno k odstranění nepůvodních malířských vrstev, následovalo zpevnění povrchu, hloubkové zpevňující injektáže, provádění zkoušek rozpustnosti znečištění povrchu malby, snímání nečistot na základě předchozích zkoušek, odstranění nevhodných cementových vysprávek, zpevňující opakované fixáže vaječnou emulzí, doplnění poškozených míst vápennými materiály, provedení lokálních scelujících retuší, barevná úprava nově doplněných partií, celoplošná scelující patinace, závěrečný konzervační nátěr.

Restaurátorský zásah probíhal v průběhu roku 2015 a byl dokončen v listopadu. Prováděl jej Miroslav Koželuh a investorem akce byl Pivovar Svijany, a.s.

Restaurátorským zásahem byla místnosti navrácena podoba, jíž měla v době, kdy svijanský zámek vlastnil Jáchym Ondřej Šlik.

Obnova zámecké kaple sv. Jana a Pavla zámku ve Svijanech prováděná restaurátorem Miroslavem Koželuhem byla v letošním roce nominována odbornou komisí na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro za Liberecký kraj v kategorii obnova památky, restaurování a postoupila do celostátního kola.

O vítězích jednotlivých kategorií bude v průběhu léta rozhodovat komise hodnotitelů sestavená z členů vědecké rady NPÚ, mezinárodního komitétu ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) a dalších spolupracujících institucí. Členové komise vypracují posudky na jednotlivé vítěze krajských kol a na společném zasedání za předsednictví generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové informace vyhodnotí a navrhnou vítěze. Slavnostní vyhlášení proběhne v září 2016 v Náměšti nad Oslavou.

Své favority letos bude moci opět podpořit i veřejnost v internetové anketě. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání Cen NPÚ Patrimonium pro futuro udělena i cena veřejnosti.

 

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.


Související příklady

Boční pohled na zámek po obnově

Podobu zámku Bon Repos negativně poznamenalo působení armády, která jej užívala během druhé poloviny 20. století. Situace se změnila v roce 2004, kdy památka získala...

Zámek v Hlavňovicích na Klatovsku vznikl v druhé polovině 17. století nejpravděpodobněji jako barokní novostavba na místě středověké tvrze. V letech socialismu památka...

V roce 2019 byla dokončena obnova renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Jde o jednu z nejcennějších zámeckých staveb na severní Moravě, s ojedinělou figurální...