Archeologické výzkumy

Každý, kdo zamýšlí na území ČR (která je celá „územím s archeologickými nálezy“) provádět stavební činnost spojenou se zásahy do terénu či zemními pracemi, musí práce hlásit některé z institucí oprávněných provádět archeologické výzkumy.

Jednou z těchto institucí je Národní památkový ústav, konkrétně ve Zlínském kraji územní odborné pracoviště v Kroměříži. Na našem pracovišti se nachází referát archeologie, který zajišťuje poradenskou, konzultační i badatelskou službu v rámci problematiky oboru pro odbornou i laickou veřejnost. Běžné jsou konzultace v rámci oborové problematiky s úřady a odbornými subjekty. V badatelské činnosti spolupracujeme především se studenty  při práci na jejich diplomových pracích, ale i s ostatními badateli.

Pracovníci archeologických oddělení NPÚ pak na místech, která kvůli stavbě nebo i z jiných důvodů mají zaniknout, provedou odborný záchranný archeologický výzkum (někdy pouze ve formě dohledu).

Pro právnické osoby provádějí investorské (investorem hrazené) archeologické výzkumy tři největší archeologická pracoviště NPÚ – Praha, Ostrava a Olomouc.  V omezené míře je však provádí i další pracoviště.

Více informací o povinnostech stavebníka: www.arup.cas.cz/?cat=442

Běžnou součástí pracovní náplně všech archeologických pracovišť NPÚ jsou, samozřejmě, konzultace a poskytování informací vlastníkům kulturních památek, právnickým osobám a i dalším zájemcům o kulturní dědictví.