Lopatou i počítačem – Nedestruktivní archeologický výzkum (nejen) barokní zahrady

Tradiční cyklus Památky kolem nás pořádaný Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Národním památkovým ústavem, ÚOP v Liberci, pokračoval 6. února 2014 přednáškou Mgr. Renaty Tišerové a RNDr. Romana Křivánka, PhD., kteří představili využití moderních metod v archeologii na konkrétním příkladu průzkumu barokní zahrady na Lemberku a dalších zajímavých archeologických lokalitách v severních Čechách.

Dvě přednášky se společným tématem nazvané „Lopatou i počítačem“ byly koncipovány jako základní seznámení s tzv. nedestruktivními metodami, které jsou v dnešní době hojně využívány při archeologickém výzkumu.

První z přednášek byla věnována obecnému úvodu do problematiky nedestruktivního archeologického průzkumu. Tradiční postup archeologického výzkumu odkryvem je totiž ve své podstatě destruktivní proces, který nevratně zasáhne do primárního pramene, tedy do nálezového kontextu archeologické situace. Jedná se o neopakovatelný postup s cílem získat maximum informací. Oproti tomu s využitím nedestruktivních postupů lze dosáhnout velmi dobrých výsledků archeologického bádání, přičemž nedochází k poškození archeologického pramene, protože většina nedestruktivních postupů je bezkontaktní. Škála nedestruktivních postupů je velmi široká. Ať už se jedná o leteckou archeologii, dálkový průzkum Země, geochemické nebo jiné environmentální analýzy, zejména je využíváno tzv. geofyzikální měření.

Druhá přednáška byla konkrétněji zaměřená na geofyzikální průzkum archeologických lokalit, který na základě fyzikálních vlastností půdy a artefaktů v ní uložených poskytuje nedestruktivní náhled pod povrch současného terénu. Tímto postupem lze dosáhnout prvotní rámcové představy, co je na dané lokalitě uloženo pod terénem a stanovit základní strategii následného archeologického výzkumu odkryvem. Součástí druhé z přednášek byly i konkrétní ukázky geofyzikálního měření na archeologických lokalitách širší oblasti severních Čech, přičemž nosným tématem byl archeologický výzkum barokní zahrady na státním zámku Lemberk.

Mgr. Renata Tišerová

Projekt byl finančně podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML. 

Fotografie ke stažení