Český právní řád - národní úroveň

Orgány zákonodárné moci (zákonné předpisy)

Památkový zákon

Pokud potřebujete z jakéhokoli důvodu nahlédnout do zákona o státní památkové péči, přinášíme vám jednak jeho úplný text, jednak odkaz na stránky ministerstva kultury, kde je verze zákona doplněna stanovisky a výběrem z judikatury.

Úplný text zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, doplněný stanovisky a výběrem z judikatury, zveřejňuje na svých webových stránkách Ministerstvo kultury ČR.

Prováděcí vyhláška

Prováděcí vyhláška č. 66/1988 Sb. obsahuje podrobnosti k aplikování toho, co je v zákoně o památkové péči, do praxe. Pokud do ní potřebujete nahlédnout, přinášíme vám její text.

Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Sochy a kresby starší 50 let, ale také například porcelánový servis, mapy a hudební nástroje vyrobené před více než 100 lety a mnoho dalších typů předmětů uvedených na seznamu předmětů kulturní hodnoty lze prodat či vyvézt, jen když si pořídíte osvědčení, že s nimi takto můžete naložit.

Žádosti o vydání osvědčení je třeba podat při vývozu předmětů kulturní hodnoty, a to trvalém či dočasném (§ 2 odst. 1 zákona č. 71/1994 Sb.). Předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy musí být vybaveny osvědčením k trvalému vývozu již před jejich nabídkou k prodeji (§ 3 odst. 1 zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty).  Nabídkou k prodeji se rozumí i vystavení předmětu v dražbách, aukcích a sběratelských trzích.

Seznam všech předmětů kulturní hodnoty, na které se zákon vztahuje, je uveden v příloze č. 1 zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění.

Zákon č. 71/1994 Sb. se nevztahuje na prodej a vývoz kulturních památek a národních kulturních památek. V těchto případech je nutno postupovat podle § 13 a § 20 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  Dále se zákon nevztahuje na evidované sbírky muzejní povahy a sbírkových předmětů, které jsou jejich součástmi, archiválie, originály uměleckých děl žijících autorů a na předměty dovezené do České republiky, které byly propuštěny do režimu dočasného použití.

NPÚ vyřizuje agendu zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy a dále pro předměty z oboru architektury a exteriérové objekty (příloha č. 2 odst. III. a  XVII.)

Jak se podává žádost o vydání osvědčení?

Žádosti o vydání osvědčení pro trvalý vývoz se podávají na předepsaných tiskopisech. Formulář má celkem 4 paré značená A, B, C a D. K formuláři je třeba přiložit 4 fotografie předmětu z přední a 4 fotografie ze zadní strany. Formuláře se zpracovávají na tiskárně, proto fotografie pouze přiložte a nelepte je na formuláře. Dále k žádosti (či žádostem) přiložte údaje o rozměrech předmětu a kontakt na žadatele, tedy vlastníka. Odborný pracovník NPÚ je povinen předmět ohledat (§ 4 odst. 3 zákona č. 71/1994 Sb.).

Je vyřízení žádosti o vydání osvědčení zpoplatněno?

Žádosti pro předměty kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy a dále pro předměty z oboru architektury a exteriérové objekty (příloha č. 2 odst. III. a  XVII.) podané do NPÚ jsou vyřizovány bez poplatku (§ 6 odst. 2 zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty).

Kam se žádosti podávají?

Žádosti podávají vlastníci předmětů kulturní hodnoty místně příslušnému územnímu odbornému pracovišti NPÚ a to dle přílohy č. 2 zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.

Odborné pracoviště NPÚ je povinno vyřídit žádost nejdéle do 21 kalendářních dní od jejího doručení.

Je možné podat žádost pouze pro dočasný vývoz?

Ano, žádosti o vydání osvědčení pro dočasný vývoz se podávají na předepsaných tiskopisech. Další postup je totožný s žádostí pro trvalý vývoz. Podrobněji k dočasnému vývozu § 7  zákona č. 71/1994 Sb.

Je na každou podanou žádost vydáno osvědčení k vývozu?

Osvědčení k trvalému vývozu je vydáno, pokud předmět kulturní hodnoty není předmětem chráněným podle zvláštních právních předpisů, nevykazuje znaky předmětu chráněného podle zvláštního právního předpisu ani není uveden v bodě XVII přílohy č. 1.