Malotraktor W 4035

Národní památkový ústav, správa státního zámku Raduň nabízí k prodeji malotraktor; značka a typ: W 4035 .

Malotraktor; značka a typ: W 4035

Palivo: diesel
821 km/1781 cm3
rok výroby 2001
dezén radiálních pneumatik Traktor Small

Popis a rozsah poškození vozu

Motor nestartuje, spojka jeví značnou vůli při sešlápnutí, akumulátor nefunkční, potřebná výměna výfuku, únik oleje zpod motoru.

celkový vzhled: koroze, stav laku, protikorozní ochrany a čalounění sedadel úměrné době provozu; nutná generální oprava motoru, převodovky a kompletní výměna elektroinstalace a nefunkčních baterií; potřebná oprava vnějšího osvětlení; stroj je bez mimořádné výbavy; v posledních letech byl několikrát opravován, zejména převodovka; stroj je v současné době v nefunkčním, nepojízdném stavu; byl určen pouze k provozu na účelových komunikacích uvnitř zámeckého areálu. 

Podrobný popis – viz Znalecký posudek, včetně fotodokumentace, vypracovaný Ing. Dušanem Opatřilem, ke dni 14. 03. 2016, který je k dispozici zájemcům ve shodné době stanovené k osobní prohlídce malotraktoru.   

Osobní prohlídka malotraktoru je možná, po předchozí dohodě se správou zámku Raduň, telefon 724 664 005, konkrétně v pracovních dnech 19. a 20. října 2016 vždy od 14.00 do 15.00 hodin.

Nabídku je třeba vyhlašovateli zaslat nebo podat osobně na adresu pro doručování nabídek, nejpozději dne 21.10.2016 do 15.00 hodin; nabídky doručené po tomto termínu nebudou přijímány. Nabídky zájemců se přijímají pouze v písemné formě či formě emailové zprávy za těchto podmínek:  
minimální nabídková cena je stanovena dle opakované nabídky NPÚ ze dne 1. 09. 2016 ze snížené ceny obvyklé ve výši 11 333,00 Kč + alikvotní část ceny Znaleckého posudku ve výši 847,00 Kč, zveřejněné na úřední desce Obce Raduň dne 1. 09. 2016, maximální nabídková cena je neohraničená; úhrada alikvotní části ceny Znaleckého posudku ve výši 847,00 Kč je povinná, jediným kritériem pro výběr budoucího nabyvatele je výše nabídnuté kupní ceny. Z podaných nabídek bude vybrána nabídka s nejvyšší kupní cenou; účastník, jehož nabídka bude obsahovat nejvyšší kupní cenu, se stává budoucím nabyvatelem. Výběr budoucího nabyvatele provede komise jmenovaná vyhlašovatelem.

termín pro vyhodnocení nabídek: 24. 10. 2016,
termín pro vyrozumění účastníků nabídkového řízení: 25. 10. 2016.

Adresa pro doručování nabídek: Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, správa státního zámku Raduň, Zámecká 67, 747 61 Raduň, či emailem na adresu: kolarova.eva@npu.cz.

Pokud více účastníků nabídne nejvyšší cenu ve shodné výši, provede vyhlašovatel druhé kolo veřejné soutěže pouze s těmito účastníky s tím, že nejnižší nabídka v tomto kole výběrového řízení nesmí být nižší, než původní nabídka těchto účastníků. Výběr budoucího nabyvatele bude v tomto případě opět proveden na základě předložené nabídky s nejvyšší kupní cenou s tím, že ten účastník, jehož nabídka bude obsahovat nejvyšší kupní cenu, se stává budoucím nabyvatelem. Novou nabídku musí účastníci předložit ve vyhlašovatelem stanoveném termínu. Obsahem nové nabídky bude pouze identifikace účastníka výběrového řízení a jím nabízená nová výše kupní ceny.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto nabídkové řízení bez udání důvodů. Zrušení nabídkového řízení před termínem pro podání nabídek vyhlašovatel uveřejní zrušení tohoto řízení stejně, jako uveřejnil jeho zahájení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Účastníci nemají nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s jejich účastí v tomto nabídkovém řízení.

Kontaktní osoba:

Kolářová Eva, PhDr., email: kolarova.eva@npu.cz, telefon 724 664 005