IROP–ITI (Integrated Territorial Investment)

Integrovaná teritoriální investice

ITI je jedním z nástrojů strukturální politiky EU pro programové období 2014–2020. Integrované realizace územních strategií umožňují členským státům EU slučovat finanční zdroje z jednoho či více operačních programů a jejich prioritních os tak, aby byla zajištěna realizace integrované strategie na daném území. Dalšími nástroji jsou IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) a CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj).

ITI jsou v ČR, v souladu s čl. 36 obecného nařízení a na základě jejich vymezení ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020, využity v sedmi metropolitních oblastech (velkých aglomeracích) s výraznou koncentrací obyvatelstva a klíčových funkcí celostátního významu. Jádrem těchto oblastí jsou v ČR města Praha, Brno, OstravaPlzeň. S ohledem na míru koncentrace obyvatel a charakter problémů jsou k těmto centrům přiřazeny i Ústecko-chomutovská, OlomouckáHradecko-pardubická aglomerace, kde nositelem ITI je jádrové statutární město v roli vedoucího partnera.

Metropolitní oblasti/aglomerace mají nejsilnější růstový potenciál, který je předurčuje také k většímu podílu na zvyšování konkurenceschopnosti celé ČR. To je důvodem podpory jejich rozvoje. Předpokladem podpory pomocí ITI je realizovat větší a investičně náročnější projekty s potenciálně významným dopadem na řešené území projektů, které by bez přispění Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) byly obtížně realizovatelné.

Integrovaná strategie – strategický plánovací dokument, který pojmenuje problémy a potřeby dané metropolitní oblasti či aglomerace – je realizována pomocí alokovaných finančních prostředků z těchto operačních programů:

  • IROP (Integrovaný regionální operační program)
  • OPD (Operační program Doprava)
  • OPZ (Operační program Zaměstnanost)
  • OPŽP (Operační program Životní prostředí)
  • OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)
  • OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost)
  • OPPPR (Operační program Praha – pól růstu ČR)

Kontakt:

  • Ing. Petr Fried, tel. +420 257 010 378, +420 602 206 976 , e-mail: fried.petr@npu.cz

Hlavním cílem projektu bylo výrazné zlepšení technického stavu kulturní památky státního hradu Šternberk, která je jednou z dominant olomouckého regionu.