Operační program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko

INTERREG V-A Česká republika – Polsko je jedním z programů přeshraniční spolupráce, který umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí.

Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. INTERREG V-A Česká republika - Polsko navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 a je opět zaměřený zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem.

Témata, která program Interreg V-A Česká republika – Polsko podporuje, jsou rozdělena do čtyř prioritních os. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů z České republiky a Polska, kdy jeden z nich je tzv. vedoucí partner. Tato role nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu a musí mít min. jednoho projektového partnera na druhé straně hranice. Podmínkou spolupráce je vždy společná příprava a realizace projektu. Dopady realizovaného projektu se musí projevit na obou stranách hranice, cílem je řešit společný problém nebo rozvíjet společný potenciál partnerů a možnost využití výstupů projektu cílovými skupinami u nás i v Polsku.

Dotačním územím projektu jsou regiony NUTS 3 (5 českých krajů6 polských podregionů).

Kontakt:

Ing. Petr Fried, tel. +420 257 010 378, +420 602 206 976, e-mail: fried.petr@npu.cz

 


Cílem projektu bylo prostřednictvím využití společného kulturního a historického potenciálu Horního Slezska vytvořit novou turistickou atraktivitu a zvýšit...