Ceny Patrimonium pro futuro 2020 mají své vítěze

Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe byly uděleny ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo v roce 2019. Odborná porota vybírala vítěze z 23 nominovaných ve čtyřech hlavních kategoriích, udělena byla také tři zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ, ocenění pro osobnost památkové péče i cena veřejnosti Památky děkují.

Obnova památky/restaurování

V kategorii obnova památky/restaurování odborná porota ocenila Lázně Luhačovice a.s. za obnovu lázeňské kolonády s halou Vincentka v Luhačovicích. Porota vyzdvihla komplexní přístup k obnově, který přinesl celkovou kultivaci prostoru i obnovu jedné ze stěžejních kvalit zdejší architektury – prostupování přírody do architektury. Ocenila také projevený respekt k materiálům a kvalitu řemeslného provedení stavebních a restaurátorských prací.

Centrem Lázeňského náměstí i dění v Luhačovicích jsou Malá a Velká kolonáda s prameny a halou Vincentka. Současnou podobu areálu vtiskl pozdně funkcionalistický návrh architekta Oskara Pořísky. Kompletní obnova v letech 2018–2019 vrátila komplexu kolonády původní funkcionalistickou čistotu, vzdušnost, světlost a propojení s přírodou.

Objev/nález roku

Vítězem kategorie objev/nález roku se stala archeologická organizace Archaia Brno za jedinečný archeologický nález hradby z počátku 12. století na zámku v Břeclavi. Nález v podobném rozsahu v českých zemích nemá obdoby. Porota ocenila moderně vedený archeologický výzkum, který byl řádně zpracován a vědecky vyhodnocen.

Mimořádný objev pozůstatků hradby z počátku 12. století v prostoru břeclavského zámku navazuje na záchranný archeologický výzkum, při němž byly na stejném místě v letech 2009 a 2018 zjištěny mohutné destrukce vypálených mazanic. Tehdy ale pro nevelký rozsah nebylo možno objev interpretovat. Nyní bylo v nižší vrstvě odkryto množství ohořelého dřeva a potvrdilo se, že jde o součásti tělesa hradby, rozsahem i stářím unikátní nález sahající do doby hradištní.

Prezentace hodnot

V kategorii prezentace hodnot byla cena udělena týmu realizátorů expozice Od kamene k soše v obnoveném Městském muzeu Hořice. Porota vyzdvihla myšlenkově ucelený přístup regionálního muzea k prezentaci hlavního kulturně-sociálního fenoménu dlouhodobě formujícího místo i zdejší komunitu – kamene a jeho zpracování. Ocenila také široké edukační a kulturní aktivity muzea, kterými veřejnosti přibližuje práci s kamenem.

Po dvouleté celkové rekonstrukci budovy byla v dubnu 2019 v Městském muzeu v Hořicích otevřena nová stálá expozice Od kamene k soše. Rozsáhlá obnova vrátila objektu jeho původní krásu a umožnila vybudování nové stálé expozice, která na vysoké úrovni zpřístupňuje hodnoty spojené s kamenem jako umělecko-řemeslným prvkem, který má nejen ve zdejším kraji bohatou historii. Rekonstrukce vyzdvihla harmonický vztah mezi budovou a expozicí orientovanou na zpracování kamene, které má ve zdejším kraji hlubokou tradici.

Záchrana památky a Památky děkují

Cena v kategorii záchrana památky byla udělena Janu Havelkovi, Petrovi Pivoňkovi, Aleně Pivoňkové a Spolku Dubáci za obnovu Beranova hostince v Trávníčku. Tato jedinečně zachovalá památka je důležitým hmotným pramenem pro poznání stavebních zvyklostí a využití venkovských staveb v regionu. Porota ocenila komplexnost obnovy, do níž byly zahrnuty i často opomíjené dobově standardní povrchové úpravy. Ocenila rovněž, že mimo záchranu samotné stavby zde dochází také k návratu doprovodné funkce hostinců – v podobě centra společenského a kulturního setkávání.

Obnova Beranova hostince v Trávníčku se stala vítězem i u online hlasování veřejnosti. Cenu s názvem Památky děkují vyhrála s počtem 1062 hlasů z celkových 3493 hlasujících.

Usedlost, jejíž historie sahá až do 16. století, po mnoho generací vlastnil rod Beranů a sloužila provozu hostince. Jádro dnešní roubené stavby pochází z počátku 19. století. Mj. díky tomu, že zůstala dochována ve velmi autentickém stavu bez zásadních novodobých úprav, byla v roce 2015 usedlost prohlášena kulturní památkou. Od poloviny 20. století ale dům chátral, až se ocitl ve zcela havarijním stavu. V tomto stavu ho koupili současní majitelé a zahájili náročnou kompletní obnovu objektu.

Zvláštní ocenění

Generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková v letošním roce udělila také tři mimořádná ocenění. Za komplexní a mimořádně důsledný přístup k obnově Školy architektury jej obdržela Akademie výtvarných umění v Praze.

Škola architektury AVU prošla v roce 2019, bezmála sto let od své výstavby a otevření, celkovou obnovou. Zvláštností rekonstrukce bylo, že základní koncept obnovy vznikal přímo na půdě Školy architektury pod vedením prof. Emila Přikryla i že otevřené výběrové řízení na navazující projektové fáze vyhrála absolventka této školy Marcela Steinbachová. Cílem projektantů bylo nepřipravit budovu opravou a modernizací o její autenticitu, ale naopak ji ještě důrazněji podtrhnout, očistit od nepůvodních prvků či doplnit o nové, které s původními souzní.


Za dlouhodobou péči o záchranu, obnovu, funkční naplnění a prezentaci bylo uděleno Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších za otevření muzea a naučné stezky Nádraží Martinice.

Železniční stanice Martinice v Krkonoších představuje unikátně dochovaný areál, dokumentující v neobyčejné úplnosti systém řízení a zabezpečení provozu na železnici během 20. století. Dochované objekty a dodnes funkční zařízení pocházejí z let 1871–1948, a reprezentují tak železniční dopravu ve vrcholném období jejího rozvoje. Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších se podařilo dosáhnout v roce 2016 prohlášení stanice kulturní památkou. V roce 2019 bylo do provozu uvedeno muzeum v budově stanice a naučná stezka areálem a blízkým okolím.


Třetí mimořádné ocenění obdržel Lenešický okrašlovací spolek za záchranu kostela svatého Šimona a Judy v Lenešicích a za dlouhodobou péči a kultivaci veřejného prostoru v místě svého působiště.

V roce 2008 došlo v Lenešicích k vážnému poškození kostela sv. Šimona a Judy, když se zřítila věž a západní průčelí objektu. Krátce poté bylo založeno občanské sdružení, které se dlouhodobě zasazuje především o záchranu této cenné stavby, jeho působení je však širší.


Osobnost památkové péče

Za ovlivnění celé generace současníků v přístupu k památkové péči a vnímání historických objektů i za nezlomnou vůli neustat ani navzdory překážkám se Osobností památkové péče stal archeolog David Merta. Zakladatel brněnské veřejně prospěšné společnosti Archaia je dlouhodobým propagátorem interdisciplinárního přístupu k historickým objektům, a to propojením archeologie s dalšími humanitními, technickými i přírodovědnými obory. Zásadně ovlivnil výzkum a vnímání brněnské památkové rezervace, která se stala jednou z nejlépe systematicky zkoumaných středověkých městských aglomerací v Evropě.


Vzhledem ke koronavirové pandemii se letos nemohlo uskutečnit slavnostní předávání cen, které se mělo konat v Panteonu Národního muzea.

Medailonky všech nominovaných naleznete zde či v katalogu zde.