Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na e-shopu

I. Obecná ustanovení

 1. Národní památkový ústav je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury, se sídlem Praha 1, Valdštejnské nám. 162/3, IČO: 75032333 (dále jen „NPÚ“).
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z právních vztahů mezi NPÚ a zákazníkem, založených nákupem zboží nabízeného NPÚ prostřednictvím webového portálu NPÚ a jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené nákupem tohoto zboží mezi NPÚ a zákazníkem (dále jen „Smlouva“).
 3. Zákazníkem může být fyzická nebo právnická osoba, která je kupujícím zboží (dále jen „Zákazník“).
 4. Prodej zboží NPÚ se uskutečňuje prostřednictvím webového portálu pro prodej zboží, provozovaném na internetovém portálu http://www.npu.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu https://www.npu.cz/e-shop (dále jen „e-shop“); e-shop je provozován v českém jazyce. NPÚ je při prodeji ve vztahu k Zákazníkovi prodávajícím. Veškeré povinnosti prodávajícího ze Smlouvy plní NPÚ.
 5. Zboží nabízené na e-shopu je rozděleno do jednotlivých kategorií – knihy, časopisy, metodiky a dárkové předměty (dále jen „zboží“).
 6. VOP i Smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení Smlouvy mají přednost před VOP.
 7. Kontaktní a identifikační údaje NPÚ:
  Název: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
  Sídlo a adresa pro doručování: Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha 1
  IČO: 75032333
  Adresa elektronické pošty: eshop@npu.cz
  Telefon: +420 234 653331, +420 724 358131
  Místo pro osobní odběr zboží: knihkupectví a informační centrum Národního památkového ústavu, Na Perštýně 12, Praha 1
  datová schránka: 2cy8h6t​
 8. Všechny informace o zpracování osobních údajů Zákazníka jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů na https://www.npu.cz/ochrana-osobnich-udaju

II. Smlouva mezi Zákazníkem a NPÚ

 1. Smlouva mezi Zákazníkem a NPÚ vzniká nákupem zboží na e-shopu, a to potvrzením objednávky vytvořené Zákazníkem na e-shopu, doručením potvrzovacího e-mailu dle čl. III. odst. 2 písm. f) VOP (dále jen „Potvrzovací e-mail“).  Smlouva není vyhotovována v listinné podobě. Přílohou Smlouvy jsou VOP, které jsou Zákazníkovi zaslány v Potvrzovacím e-mailu.
 2. Komunikace mezi NPÚ a Zákazníkem se uskutečňuje prostřednictvím e-shopu a dalších prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailu. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku vzniklé Zákazníkovi při uzavření Smlouvy si hradí Zákazník sám.
 3. Koupě zboží na e-shopu se uskutečňuje bez předchozí registrace.
 4. Při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Zákazníkem při objednávání zboží jsou NPÚ považovány za správné.
 5. NPÚ nabízí k prodeji zboží prezentované na e-shopu, každá položka obsahuje podrobné informace o zboží a cenu zboží.
 6. NPÚ není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst.1 písm. n) občanského zákoníku.
 7. Pokud NPÚ nebude moci objednávku potvrdit z vážných důvodů (např. došlo k objednání většího množství zboží, než má NPÚ k dispozici, kapacity zboží byly vyčerpány apod.), zašle informaci o této skutečnosti Zákazníkovi a prodej vybraných zboží bude realizován na základě individuální dohody se Zákazníkem. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Zákazník potvrdí individuální nabídku NPÚ e-mailem.
 8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká Zákazníkovi závazek k zaplacení celkové ceny.

III. Postup při nákupu zboží na e-shopu

 1. Zákazník se zavazuje užívat e-shop v souladu s jeho určením a v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků NPÚ.
 2. Nákup zboží na e-shopu uskutečňuje Zákazník takto:

  a) Výběr zboží
  V nabídce na webových stránkách v záložce „e-shop“ Zákazník vybere z nabídky zboží konkrétní sortiment, podrobné informace o zboží Zákazník získá prostřednictvím tlačítka „Detail“. Výběr konkrétního zboží provede Zákazník potvrzením tlačítka „Koupit“, čímž dojde k vložení vybraného zboží do košíku. V případě zájmu Zákazníka o pokračování ve výběru zboží pokračuje Zákazník prostřednictvím tlačítka „Pokračovat v nákupu“.
  b) Zobrazení košíku
  Zákazník v případě ukončení nákupu prostřednictvím tlačítka „Zobrazit košík“ uskuteční náhled do obsahu košíku, který kromě zboží, jehož koupi Zákazník zvolil, obsahuje také informaci o konečné ceně zboží bez dalších nákladů. Zákazník má také opakovanou možnost seznámení se s platnými VOP, a to prostřednictvím odkazu uvedeného pod informací o ceně zboží. Zákazník se prostřednictvím tlačítka „Zpět na přehled produktů“ může vrátit k celé nabídce e-shopu a pokračovat v nákupu. V případě ukončení výběru zboží Zákazník pokračuje použitím tlačítka „Pokračovat“ k vyplnění objednávky vybraného zboží.
  c) Objednávka
  Zákazník vyplní formulář objednávky, a to:
  - Fakturační adresa
  - Kontaktní údaje – e-mail, telefon
  - Způsob doručení
  - Způsob platby
  - Poznámka

  Údaje, které je Zákazník povinen vyplnit pro úplnost objednávky, jsou označeny hvězdičkou. Pod formulářem objednávky je uvedena cena objednávky, která stanoví celkovou a úplnou úhradu ceny Zákazníkem. Ta kromě ceny Zákazníkem vybraného zboží obsahuje také další náklady podle způsobu doručení a způsobu úhrady ceny dle volby provedené Zákazníkem. Před dokončením objednávky je Zákazník povinen zaškrtnutím políčka potvrdit, že se seznámil se zněním těchto VOP, jinak nelze objednávku učinit. Objednávku Zákazník ukončí volbou prostřednictvím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“, tímto krokem se objednávka Zákazníka stává závaznou.

  d) Potvrzení objednávky
  Po objednání Zákazníkem vybraného zboží dojde k potvrzení Zákazníkovy objednávky na webových stránkách (na e-shopu), zároveň s uvedením informace, že na e-mailovou adresu Zákazníka zadanou v objednávkovém formuláři byla zaslána rekapitulace provedené objednávky. Tato je uvedena také na stránkách e-shopu, a to údaj o ceně objednávky, fakturační adrese, dodací adrese, platbě a doručení.
  e) E-mail o provedené objednávce – automaticky generovaná zpráva
  O uskutečněné objednávce je následně Zákazníkovi zaslán automaticky generovaný e-mail obsahující číslo objednávky, informace o objednávce a další informace poskytnuté Zákazníkem v objednávce. Jedná se pouze o informativní e-mail rekapitulující objednávku Zákazníka, jehož doručením nevzniká mezi NPÚ a Zákazníkem Smlouva.
  f) Potvrzení o přijetí objednávky – Potvrzovací e-mail
  Zákazník obdrží obvykle do 1-2 pracovních dnů od uskutečnění objednávky na e-mailovou adresu jim uvedenou v objednávce její potvrzení spolu s textem těchto VOP formou přílohy. VOP ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha Potvrzujícího e-mailu, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Doručením Potvrzovacího e-mailu dochází k uzavření Smlouvy mezi NPÚ a Zákazníkem.
 3. Výběr zboží na e-shopu lze uskutečňovat i prostřednictvím filtru. Tímto způsobem lze nastavit vyhledání zboží podle (i) roku vydání, (ii) vydavatele, (iii) dostupnosti a (iv) typu knihy, a to ve všech hlavních kategoriích zboží na e-shopu. V rámci kategorií „Knihy“ a „Časopisy“ lze konkrétní zboží vyhledávat také podle dalších filtrů (např. zaměření podle lokality, cílové skupiny, tématu apod.).
 4. V případě požadavku na doručení zboží do zahraničí Zákazník v objednávce označí ve způsobu doručení položku „Doručení do zahraničí“.

IV. Cena a platební podmínky

 1. Cena zboží uvedená v e-shopu je pro Zákazníka konečnou cenou zboží, nikoliv však konečnou cenou objednávky; k ceně zboží bude připočteno DPH v souladu s platnou právní úpravou, pokud není zboží od placení DPH osvobozeno.
 2. K ceně zboží vybraného Zákazníkem budou připočteny další náklady, a to náklady na doručení a platbu kupní ceny (dále jen „Další náklady“), je-li v souvislosti s nákupem realizovaným Zákazníkem s touto službou úhrada spojena. Náklady na zabalení zboží jsou v paušální částce součástí nákladů doručení. Zákazník si v objednávce volí způsob doručení a způsob platby za zboží. Konkrétní údaj o Dalších nákladech bude uveden v souhrnu objednávky v e-shopu, v automaticky generovaném e-mailu o potvrzení objednávky zaslaném Zákazníkovi po provedení objednávky a v Potvrzovacím e-mailu. Cena zboží a Další náklady uvedené v objednávce Zákazníka tvoří celkovou cenu objednávky (dále jen „Celková cena objednávky“).
 3. V případě objednávky s doručením do zahraničí budou Další náklady stanoveny individuálně; výši požadovaných Dalších nákladů sdělí NPÚ Zákazníkovi e-mailovou zprávou po dokončení objednávky. Smlouva vzniká doručením potvrzovacího e-mailu Zákazníka NPÚ obsahujícího zprávu, že souhlasí s Celkovou cenou objednávky.
 4. Platbu Celkové ceny objednávky je Zákazník povinen zaplatit nejpozději před předáním zboží. Úhradu Celkové ceny objednávky lze provést následujícími způsoby:
  a) Bankovním převodem - informace pro provedení platby vč. faktury budou Zákazníkovi zaslány e-mailem po zaslání Potvrzovacího e-mailu. Celková cena objednávky je splatná do data uvedeného na faktuře.
  b) Platební kartou (online) - v takovém případě probíhá platba bezprostředně po odeslání objednávky, a to přes platební bránu https://portal.gpwebpay.com, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány. Celková cena objednávky je splatná ihned po odeslání objednávky (dle čl. III. odst. 2 písm. c) VOP); v případě, že platba není realizována ihned, je objednávka automaticky stornována a smlouva nevznikne.
  c) Dobírkou - v takovém případě dojde k platbě při předání zboží Zákazníkovi. Celková cena objednávky je splatná při převzetí zboží Zákazníkem.
  d) Hotově nebo platební kartou při osobním odběru – tímto způsobem lze uhradit Celkovou cenu objednávky v případě převzetí v knihkupectví NPÚ na adrese uvedené v čl. I. odst. 7 těchto VOP, Celková cena objednávky je splatná při převzetí zboží Zákazníkem.
 5. V případě objednávky doručované do zahraničí poskytne NPÚ Zákazníkovi platební údaje po dokončení objednávky e-mailem. Celkovou cenu objednávky lze v tomto případě zaplatit těmito způsoby:
  a) bankovním převodem
  b) platební kartou
 6. V případě platby bankovním převodem bude faktura za zboží vystavena v elektronické podobě a zaslána na e-mailovou adresu Zákazníka e-mailem následujícím po zaslání Potvrzovacího e-mailu; faktura bude též přiložena ke zboží. Faktura je dále vždy předána Zákazníkovi v listinné podobě spolu se zbožím.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka po převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem je Celková cena objednávky zaplacena jejím připsáním na účet NPÚ, v ostatních případech je zaplacena v okamžiku provedení platby.

V. Doručení zboží

 1. Zboží bude Zákazníku doručeno nejpozději do 30 dnů ode dne zaplacení Celkové ceny objednávky způsobem, který si Zákazník zvolil v objednávce, a to:
  a) osobní odběr v knihkupectví NPÚ na adrese uvedené v čl. I. odst. 7 těchto VOP;
  b) doručení prostřednictvím doručovatele Česká pošta, s.p.
 2. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží bude Zákazníkovi sdělena v potvrzení objednávky. V případě osobního odběru bude Zákazník o možnosti vyzvednutí zboží informován prostřednictvím e-mailu.
 3. Zboží je možné doručit v rámci České republiky i do zahraničí.
 4. U objednávek do zahraničí zajistí NPÚ doručení zboží prostřednictvím doručovací společnosti dle svého uvážení, nelze uskutečňovat dodávku zboží dobírkou.
 5. Po převzetí zboží od dopravce či po osobním převzetí je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv vad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a NPÚ. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností Zákazníka zboží od dopravce převzít.
 6. V případě, kdy Zákazník poruší svoji povinnost převzít zboží, s výjimkou odmítnutí dle předchozího odstavce, nemá to za následek porušení povinnosti NPÚ zboží doručit, ani to není odstoupením od Smlouvy ze strany Zákazníka.
 7. Pokud je z důvodů vzniklých na straně Zákazníka (např. v případě jeho vrácení pro nevyzvednutí doručovaného zboží dopravcem) zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Zákazník povinen nahradit NPÚ náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle NPÚ na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě bez zbytečného odkladu. Dodatečné náklady jsou splatné do 14 dnů od doručení e-mailu, zboží bude Zákazníkovi opakovaně doručováno až po jejich úhradě.
 8. Nebezpeční škody na zboží přechází na Zákazníka v okamžiku, kdy ho převezme. V případě, kdy zboží Zákazník nepřevezme (s výjimkou případů dle odst. 5 tohoto článku), přechází na něj nebezpečí škody na zboží v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na jeho straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží znamená, že od tohoto okamžiku nese Zákazník veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.
 9. Zboží, u kterého je na e-shopu uvedeno, že není skladem, nelze objednat.
 10. Nepřevzetí doručovaného zboží Zákazníkem (vč. osobního převzetí) není odstoupením od Smlouvy, NPÚ tím však vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zákazníkem.  Pokud se NPÚ rozhodne odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy bude toto odstoupení doručeno Zákazníku. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

VI. Vady zboží, reklamace

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. V případě, že bude mít zboží vadu, je Zákazník oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu uvedenou v čl. I. odst. 7, případně osobně na totožné adrese anebo datovou zprávou. V uplatnění práva z vadného plnění Zákazník zvolí, jak chce vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nelze následně bez souhlasu NPÚ změnit.
 3. Při uplatnění reklamace vystaví NPÚ Zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
  - datum uplatnění reklamace;
  - obsah reklamace;
  - způsob vyřízení reklamace požadovaný Zákazníkem;
  - kontaktní údaje Zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 4. NPÚ vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy ji obdržel, pokud se se Zákazníkem nedohodne individuálně na delší lhůtě. O vyřízení reklamace informuje NPÚ Zákazníka před uplynutím doby pro vyřízení reklamace způsobem, na kterém se dohodli a s využitím kontaktních údajů sdělených Zákazníkem. Pokud NPÚ reklamaci nevyřídí do stanovené doby, může Zákazník od Smlouvy odstoupit anebo požadovat přiměřenou slevu.
 5. NPÚ vydá Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Zákazníkovi náhrada účelně vynaložených nákladů, tyto je Zákazník povinen prokázat NPÚ (např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu). V případě, že bude reklamace vyřízena dodáním nového zboží, je Zákazník povinen na náklady NPÚ původní zboží vrátit.
 6. Zákazník má právo uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději do 2 let ode dne jeho převzetí. Pokud se vada zboží projeví do jednoho roku od převzetí platí, že věc byla vadná již při převzetí.
 7. Záruku za jakost NPÚ neposkytuje.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník může odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených v těchto VOP, odstoupením od Smlouvy dojde k ukončení smluvního vztahu mezi NPÚ a Zákazníkem od jeho počátku. Nelze odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je
  - dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil;
  - dodávka novin, periodik nebo časopisů;
  - dodávka digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči poté, co bylo započato s plněním.
 2. V případě, že je Zákazník spotřebitelem (tj. osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti), má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, které je předmětem koupě. V případě, že je předmětem koupě několik kusů zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu zboží. Lhůta k odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Zákazník v jejím průběhu odešle oznámení, že od Smlouvy odstupuje. Marným uplynutím této lhůty zaniká právo Zákazníka na odstoupení od Smlouvy.
 3. Zákazník může od Smlouvy odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči NPÚ (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu uvedenou v čl. I. odst. 7 těchto VOP anebo osobně či datovou zprávou). Pro odstoupení může Zákazník využít také vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 VOP. NPÚ potvrdí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení od smlouvy v textové podobě jeho přijetí e-mailem na elektronickou adresu Zákazníka.
 4. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zaslat koupené zboží NPÚ do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s vrácením zboží. NPÚ vrátí zákazníkovi Celkovou cenu objednávky (včetně nákladů na dopravu), avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který NPÚ Zákazníkovi nabízel.  
 5. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí NPÚ Celkovou cenu objednávky dle těchto VOP Zákazníkovi do 14 dnů ode dne vrácení zboží NPÚ. NPÚ vrátí Celkovou cenu objednávky dle těchto VOP stejným způsobem, jakým ji od Zákazníka obdržel (tj. v hotovosti, převodem atd.) anebo jiným způsobem, pokud s tím Zákazník souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady.
 6. Zboží musí být NPÚ vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že Celková cena objednávky ještě nebyla vrácena Zákazníkovi, bude tato pohledávka z titulu nákladů započtena NPÚ na pohledávku Zákazníka na vrácení Celkové ceny objednávky.
 7. NPÚ je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Zákazníkovi dodá zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží). NPÚ může od Smlouvy odstoupit také v případě, že Zákazník v objednávce uvedl zjevně či záměrně nepravdivé údaje a v případě, že Zákazník za objednané zboží nezaplatí ani po předchozí výzvě NPÚ zaslané po lhůtě splatnosti Celkové ceny objednávky. V případě, že Zákazník nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, je NPÚ oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv, i bez udání důvodu.

VIII. Ochrana osobních údajů, autorská práva ke zboží

 1. Při uzavření Smlouvy poskytuje Zákazník NPÚ osobní údaje, poskytnutí a zpracování osobních údajů Zákazníka je nezbytné pro plnění Smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a NPÚ.
 2. Poskytnutím osobních údajů Zákazník bere na vědomí zpracování a uchování osobních údajů způsobem a pro účely dle platné právní úpravy pro ochranu osobních údajů. Bližší informace ohledně ochrany osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách NPÚ v sekci Ochrana osobních údajů - https://www.npu.cz/ochrana-osobnich-udaju.
 3. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící e-shop (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop.

IX. Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty. Platí, že adresou elektronické pošty Zákazníka je e-mailová adresa uvedená Zákazníkem v objednávce (čl. III. odst. 2 písm. c) VOP), elektronickou adresou NPÚ je e-mailová adresa uvedená v čl. I. odst. 7 VOP.
 2. Zpráva je doručena elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

X. Ustanovení společná a závěrečná

 1. Zákazník souhlasí s tím, že znění VOP může NPÚ jednostranně měnit či doplňovat. Aktuální znění VOP je zveřejňováno na webových stránkách NPÚ v sekci E-shop - https://www.npu.cz/cs/e-shop/obchodni-podminky. Nové VOP jsou závazné a účinné ode dne zveřejnění, není-li ve VOP uvedeno pozdější datum. Změnou VOP nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, případně se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
 3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah Zákazníka a NPÚ se řídí českým právem.
 4. V případě, že mezi NPÚ a Zákazníkem, který je spotřebitelem, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem zboží na e-shopu, jejž se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Zákazník bere na vědomí, že NPÚ nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky (e-shopu) nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 6. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Tyto VOP nabývají účinnosti 27. 4. 2023.
 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Miroslav Handrejch

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 234 653 331, 739 752 968
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Na Perštýně 356/12, Praha 11000
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Johana Krůfová, DiS.

 • PR pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 234 653 331, 773 798 066
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Na Perštýně 356/12, Praha 11000