Knihovna generálního ředitelství NPÚ

Veřejně přístupná knihovna specializovaná na monografie a periodika z oboru památkové péče, dějin umění, architektury, urbanismu, archeologie, konzervace a restaurování památek. Starší fond, časopisy a výstavní katalogy se půjčují pouze prezenčně, ve studovně.

Otevírací doba knihovny a badatelny

Po 9.0011.00 12.3015.00
Út   12.3015.00
St   12.3015.00

Přístup do knihovny a studovny mimo úřední hodiny je možný pouze po předchozí písemné či telefonické dohodě.

Požadavky na výpůjčky, pro jejich snadnější vyřízení, je také možné zasílat na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Po předchozí domluvě je možné i nadále využívat bezkontaktní výdej objednaných a vracených výpůjček, přes odkládací skříň označenou „BIBLIOBOX“, umístění v prostorách Mázhausu u dveří č. 118.

Kontakt:

Liliová 219/5, Praha 1 – Staré Město

Telefon: +420 257 010 623

e-mail: gnr.knihovna@npu.cz


Provoz knihovny upravuje Knihovní řád, studovna se řídí Badatelským řádem NPÚ, zpoplatněné služby aktuálním ceníkem.

Pro zaměstnance NPÚ platí pravidla absenční výpůjčky dle Knihovního řádu.  

Interní informace pro pracovníky Národního památkového ústavu jsou zpřístupněny na Intranetu (vyhrazený přístup).

O knihovně

Knihovna generálního ředitelství NPÚ obsahuje fondy, které začaly vznikat po zřízení Státního památkového úřadu v roce 1918. Knihovna byla budována a doplňována nákupy, dary i pozůstalostmi. Po roce 1946 do ní byla převedena část fondu zrušené knihovny německého památkového ústavu v Liberci a v roce 1951 převzala fondy ze Státního fotoměřičského ústavu. V letech 1958-1990 byla knihovna součástí Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, od roku 1991 převzala fondy týkající se ochrany přírody, nově vzniklá Agentura přírody a krajiny.

Od ledna roku 2003 je knihovna součástí ústředního pracoviště, respektive generálního ředitelství NPÚ (od ledna 2013). V evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR je zapsáno podle zákona č.257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb pod evidenčním číslem 4556/2003, sigla ABE320.

Významnou část fondu knihovny tvoří soupisy historických a uměleckých památek a sbírky českých a zahraničních periodik. Fond také zahrnuje regionální literaturu, včetně té vydávané v 19. století, průvodcovské a metodické texty, závěrečné práce z pomaturitního studia památkové péče, publikace týkající se údržby a ochrany památek, zprávy a studie, materiály z konferencí, sympozií a odborných seminářů.

Knihovna disponuje lístkovými katalogy – časopisů, jmenným i předmětovým, jež jsou aktuální do konce roku 2009. Katalog obsahuje přes 21 tisíc lístků zahrnujících monografie, opakovaně vydávané sborníky a ročenky, jež knihovny získala do konce roku 2001. Katalog není aktualizován a nejsou v něm zaznamenány odpisy a ztráty. Lístkový katalog je k nahlédnutí pouze v knihovně.

Elektronický katalog knihovny generálního ředitelství obsahuje asi 65 % fondu knihovny – všechny přírůstky od roku 2004 a zahraniční periodika. V letech 2003–2011 byl fond zpracováván v knihovnickém systému T-Series, od roku 2012 probíhá katalogizace a re-katalogizace v systému Tritius. Prostřednictvím katalogu je přístupná také článková část Bibliografie památkové péče od roku 1994.

Momentálně má knihovna téměř 40 tisíc jednotek a její fond je nadále doplňován nákupy, výměnami a dary. Přehled novinek naleznete v elektronickém katalogu zde.