Odbor archeologie

V současnosti nevykonává archeologické výzkumy, nevytváří a ani nespravuje archeologické sbírky. Zabývá se organizací péče o archeologické dědictví a způsoby zacházení s ním.

Činnosti

Archeologické pracoviště bylo na ústředním pracovišti Národního památkového ústavu (dnešním generálním ředitelství) zřízeno v 90. letech 20. století. Odbor archeologie nevykonává archeologické výzkumy, nevytváří a ani nespravuje archeologické sbírky; zabývá se organizací péče o archeologické dědictví a způsoby zacházení s ním. Posuzuje různé hodnoty archeologického dědictví s cílem preventivně chránit archeologické nemovité a movité památky nejlépe na původním místě a uložení.

Vydává odborná vyjádření k národním kulturním památkám jako podklad pro vydání závazných stanovisek pověřených krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy a zapojuje se do procesu územního plánování. K této činnosti samozřejmě využívá všech zákonných předpisů. Odbor archeologie rovněž vede databázi evidence oznámení o zahájení archeologických akcích, zpráv o archeologických akcích a nálezových zpráv. Řídí archeologické činnosti v komisi pro archeologii při generálním ředitelství. Zastupuje NPÚ a českou archeologii v mezinárodní organizaci EAC.

Pracovníci odboru jsou zapojeni do řady odborných projektů. V rámci těchto aktivit provádějí také revizní nedestruktivní archeologické výzkumy s využitím nejnovějších technologií, jejichž cílem je zjistit současný stav archeologických lokalit, případně objevení dosud neznámých archeologických pozůstatků lidské činnosti. V současné době jde o projekty v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO). Dalším významným projektem je Archeologická mapa ČR, která vzniká v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Publikační činnost pracovníků se soustřeďuje zejména na odborné výstupy v časopise Zprávy památkové péče a v dalších vědeckých periodikách.

Služby

Stěžejní část činnosti odboru je zaměřena na vytváření a udržování tzv. státního archeologického seznamu (SAS). Jde o informační systém evidující území s archeologickými nálezy (ÚAN). Základem SAS je prostorové vymezení doposud rozpoznaných ÚAN do mapových podkladů a popis každého jednotlivého ÚAN do připojené databáze. Prostorové vymezení ÚAN je prováděno do mapových podkladů ZM 1 : 10 000. Systém je dále průběžně aktualizován a doplňován. V současné době je v databázi přes 33 000 záznamů. Data jsou veřejná a slouží jako podklad pro nejrůznější složky veřejné správy, vysoké školy i širší veřejnost. Pracovníci odboru poskytují také odborné informace stavebníkům, jaké kroky mají činit při jejich záměru stavby na územích s archeologickými nálezy.

Pracovníci

Mgr. Jan Pařez, archeolog, vedoucí odboru

Kontakt: parez.jan@npu.cz, tel. +420 257 010 253

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., archeolog

Kontakt: tomasek.martin@npu.cz, tel. +420 724 663 642

Dosažené vzdělání: 1990–1995: Mgr., FF UK Praha, historie – archeologie; 2004: Ph.D., FF UK Praha, archeologie.

Dosavadní profesionální činnost, stručný popis výzkumné činnosti:

1993–2010: Archeologický ústav AV ČR, Praha (1999–2009: zástupce ředitele); 2010: Národní památkový ústav, vedoucí odboru archeologie na ústředním pracovišti NPÚ.

Projekty:

2006–2008: výzkum egyptské Západní pouště; GA ČR 404/06/0513 (spolu FF UK a UJEP).
2005–2011: výzkumný úkol č. 306 – Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu (řešitel PhDr. J. Šulcová, vystřídána M. Tomáškem); výzkumný projekt realizovaný v rámci programu Podpora pro památky UNESCO pro rok 2011 s názvem Archeologický kontext vybraných plošných památek UNESCO jako ohrožená součást kulturního dědictví.

Jiná činnost:

2010–2011: FF UK Praha, Ústav pro klasickou archeologii, vedení semináře.

Funkce a členství v komisích:

2002–dosud: člen redakční rady Památek archeologických
2004–dosud: člen redakční rady Cuthna Antiqua

Nejvýznamnější uplatněné výsledky výzkumu a vývoje:

Klápště, J. – Tomášek, M. 2000: Nástin raně středověkého osídlení v Bylanech u Kutné hory – Skizze einer frühmittelalterlichen Siedlung in Bylany bei Kutná Hora. In memoriam Jan Rulf, Památky archeologické - Supplementum 13. Praha, s. 165–181. RIV/67985912:_____/00:29010207

Klápště, J. – Smetánka, Z. – Tomášek, M. 2000: The Medieval Bohemian Town and its Hinterland. Ruralia III., Památky archeologické – Supplementum 14. Praha, s. 294–302. RIV/67985912:_____/02:29020031.

Kuna, M. – Tomášek, M. 2004: Povrchový výzkum reliéfních tvarů. In Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody, cíle – Non-destructive archaeology. Theory, methods and goals. KUNA Martin ed., Praha, s. 237–296. RIV/67985912:_____/04:00106487.

Tomášek, M. 2005: Zaniklé středověké důlní dílo v Kutné Hoře, Mincířské ulici a záchranný archeologický výzkum na parcele čp. 75. Archeologie středních Čech 9, s. 605–620. RIV/67985912:_____/05:00025004.

Tomášek, M. 2005: Dřevěný meč ze středověké Čáslavi. Nálezy dřevěných předmětů podobných chladným zbraním a jejich interpretace. A wooden Word from Medieval Čáslav. A wooden artefact to a metal weapon and its interpretation. Archeologické rozhledy 57, s. 561–572. RIV/67985912:_____/05:00095259.

Tomášek, M. 2006: Vraný u Slaného: Nález hrobu únětické kultury. Archeologie ve středních Čechách 10, s. 379–383.

Tomášek, M. 2006: Slavníkovská Čáslav a Slavníkova Čáslav? In. Slavníkovci v českých dějinách. Antiqua Cuthna 2, 2006, s. 81–87.

Tomášek, M. 2009: Egyptská západní poušť ve středověku. In. Ostrovy zapomnění, ed. Miroslav Bárta, DOKOŘÁN, s. 249–276. RIV/68081758:_____/09:00330151.

Musil, J. – Tomášek, M. 2009: Archeologický výzkum pozdně římského osídlení na lokalitě Bír Šovíš. In. Ostrovy zapomnění, ed. Miroslav Bárta, DOKOŘÁN, s. 217–248. RIV/68081758:_____/09:00330151.

Bárta, M. – Brůna, V. – Musil, J. – Tomášek, M. 2009: Ostrovy zapomnění, ed. Miroslav Bárta, DOKOŘÁN, RIV/68081758:_____/09:00330151.

Tomášek, M. – Šanderová, J. 2009: Standing at a Cradle... In: ed. P. Maříková Vlčková – J. Mynářová – M. Tomášek (eds.). My things changed things. Prague 2009, s. 211–223. RIV/00216208:11210/09:00200800.

Mgr. Lenka Militká, archeolog

Kontakt: militka.lenka@npu.cz, tel. +420 724 663 641

Dosažené vzdělání: 1997–2000 Bc., středověká archeologie PFF SU v Opavě; 2000–2003 Mgr. FHS ZU v Plzni, archeologie.

Dosavadní profesionální činnost, stručný popis výzkumné činnosti:

2002–2004: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, archeoložka
2004: Národní památkový ústav Praha, archeolog – památkář

Projekty:

2014 a 2015: Institucionální podpora dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) – Nedestruktivní průzkum vybraných lokalit zaniklých novověkých skláren
2004–2005: projekt záchrany a obnovy areálu národní kulturní památky Betlém v Novém lese u Kuksu

Jiná činnost:

2007–2008 Slezská univerzita v Opavě, vedení přednášek a semináře

Funkce a členství v komisích:

2004–2005 komise pro obnovu nár. kult. památky Betlém v Novém lese u Kuksu

Nejvýznamnější uplatněné výsledky výzkumu a vývoje:

Militký, J. – Militká, L. 2007: Nález raně novověké mince v areálu Křížkova mlýna v Bláhově Lhotě (okr. Příbram), Numismatický sborník 22, s. 267–268.

Ambrožová L. – Militká L. 2012: Státní archeologický seznam – veřejný přístup (v tisku).

Militká, L. – Popelářová, P. 2013: Státní archeologický seznam České republiky 2012 – nové možnosti on-line veřejného přístupu, Veřejná archeologie IV, Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2012, s. 173–176.

Militká, L. – Popelářová, P. 2014: Čtvrté výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu v Kroměříži, Zprávy památkové péče 74, s. 71–72.

Čáni, J. – Militká, J. – Popelářová, P. – Tomášek, M. 2014: Aktivní památková ochrana nemovitých a movitých archeologických nálezů na příkladu těžebního areálu zlata u Netřebic. První etapa projektu, Zprávy památkové péče 74, s. 146–150.

Čáni, J. – Fröhlich, J. – Militká, L. 2015: Identifikace nemovitých archeologických památek ve vybraných částech Šumavy na základě analýzy podkladů leteckého laserového skenování (s důrazem na relikty novověkých skláren). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, s. 283–308.

Mgr. Ján Čáni, archeolog

Kontakt: cani.jan@npu.cz, tel. +420 724 663 627

Nejvyšší dosažené vzdělání: VŠ 2. stupně, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě (1997–2003)

Dosavadní profesionální činnost, stručný popis výzkumné činnosti:

2003–2012: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – samostatný radca; místo služebního výkonu – Krajský pamiatkový úrad Trnava (KPÚ)
metodik obnovy památek a metodik památkových výzkumů
archeologické průzkumy a výzkumy, stavebněhistorické průzkumy, mapování a dokumentace industriálního dědictví
2013: ZIP, o. p. s., Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek – archeolog
záchranné archeologické výzkumy
od 2013: Národní památkový ústav, odbor archeologie
archeologické průzkumy a dokumentace zaniklých výrobních areálů, OPD technických památek, správa a aktualizace Informačního systému o archeologických datech NPÚ (ISAD)
identifikace a dokumentace archeologických lokalit pomocí analýzy zdrojů tzv. dálkového průzkumu (letecké laserové skenování, Letecké a satelitní snímky ad.) a historických mapových pramenů

Zaměstnání: NPÚ, generální ředitelství, oddělení evidence archeologických zásahů

Projekty:

Institucionální podpora dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) – Nedestruktivní průzkum vybraných lokalit zaniklých novověkých skláren 2014 a 2015

Jiná činnost:

pasportizace lokalit zaniklých skláren na území ČR

Nejvýznamnější uplatněné výsledky výzkumu a vývoje:

Čáni, J. – Militká, L. – Popelářová, P. – Tomášek, M. 2014: Aktivní památková ochrana nemovitých a movitých archeologických nálezů na příkladu těžebního areálu zlata u Netřebic – první etapa projektu. Zprávy památkové péče 74, s.146–150.

Čáni, J. – Fröhlich, J. – Militká, L. 2015: Identifikace nemovitých archeologických památek ve vybraných částech Šumavy na základě analýzy podkladů leteckého laserového skenování (s důrazem na relikty novověkých skláren). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 25, s. 283–308.

Ing. Mgr. Stanislava Kučová, archeolog

Kontakt: kucova.stanislava@npu.cz, tel. +420 257 010 254

Mgr. Pavla Popelářová, archeolog

Kontakt: popelarova.pavla@npu.cz. tel. +420 724 663 814

Dosažené vzdělání: 2001–2007; Mgr., FPF Slezské univerzity v Opavě, archeologie.

Dosavadní profesionální činnost, stručný popis výzkumné činnosti:

Zaměstnání: od 2007 Národní památkový ústav, odbor archeologie na generálním ředitelství NPÚ.

Projekty:

Výzkumný úkol č. 306 – Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu – spoluřešitel
Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) – Archeologická mapa Čech. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat v letech 2012–2015 – spoluřešitel
Projekt v rámci výzkumného cíle Archeologie Národního památkového ústavu, financovaného z institucionální podpory ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) – spoluřešitel od roku 2013 dosud

Nejvýznamnější uplatněné výsledky výzkumu a vývoje:

Popelářová, P. 2005: Chalupova sbírka archeologických nálezů z Kotouče u Štramberku ve Slezském zemském muzeu. Rukopis seminární práce, Opava.

Popelářová, P. 2007: Hradisko z období lužických popelnicových polí na Kotouči u Štramberka. Rukopis magisterské práce, Opava.

Chytrá, H. – Popelářová, P. 2011: Možnosti budoucího využití SAS ČR na příkladu jeho propojení s databází lidských kosterních pozůstatků, Acta archeologica Opaviensia 4, Materiály o pohřebním ritu, druhotné zásahy v hrobech, s. 195–200.

Ambrožová, J. – Petříková, Z. – Popelářová, P. – Sedláčková, P. – Tomášek, M. 2013: Péče o archeologickou část kulturního dědictví na lokalitách zapsaných na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO, Forum Urbes Medii Aevi VII./2, Archeologické výzkumy na památkových objektech, Brno.

Militká, L. – Popelářová, P. 2013: Státní archeologický seznam České republiky 2012 – nové možnosti on-line veřejného přístupu, Veřejná archeologie IV, Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2012, s. 173–176.

Militká, L. – Popelářová, P. 2014: Čtvrté výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu v Kroměříži, Zprávy památkové péče 74, s. 71–72.

Čáni, J. – Militká, J. – Popelářová, P. – Tomášek, M. 2014: Aktivní památková ochrana nemovitých a movitých archeologických nálezů na příkladu těžebního areálu zlata u Netřebic. První etapa projektu, Zprávy památkové péče 74, s. 146–150.

Čáni, J. – Popelářová, P. 2014: Využití nové dokumentační metody leteckého laserového skenování v památkové péči, Veřejná archeologie 5, Příspěvky z konference Archeologie a veřejnost 7/2013, s. 37–41, Plzeň.

Popelářová, P. 2014: Příspěvek k dokumentaci hradiště Škrábek u Chotče, Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT (eds. Hořínková, A. – Kováčik, P. – Stuchlík, S.), Opava, s. 105–115.

Popelářová, P. 2015: Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou ve světle leteckého laserového skenování a možnosti využití těchto dat v oblasti památkové péče. Zprávy památkové péče 75, s. 496–502.

Zuzana Petříková, dokumentátorka

Kontakt: petrikova.zuzana@npu.cz, tel. +420 724 663 812