Hrad Křídlo. Historie, stavební vývoj a archeologie zříceniny šlechtického sídla v Hostýnských vrších

Detailed information

Category:

Archeologie,

Year:

2021

Place:

Kroměříž

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

216

ISBN:

978-80-87231-59-3

690 Kč

Sold out

690 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Kroměříž

3. svazek ediční řady Ingredere hospes editio monographica

Zřícenina hradu Křídlo, ležící na severozápadním okraji Hostýnských vrchů, představuje jeden z pozoruhodných objektů středověké architektury východní Moravy. Dějinám hradu, jeho stavebněhistorickému vývoji a archeologickým nálezům byla opakovaně věnována dílčí pozornost v různých pracích věnovaných hradní architektuře na východní Moravě. Intenzivnější zájem o hrad Křídlo vyvolaly průzkumné a záchranné práce, zahájené v roce 2005 a organizované Národním památkovým ústavem (územním odborným pracovištěm v Kroměříži) v kooperaci s vlastníky zříceniny hradu. Cílem monografie je podat souhrn všech dostupných poznatků k dějinám a stavebnímu vývoji hradu Křídla. Pozornost je věnována písemným i archeologickým pramenům. V průběhu záchranných prací a při přípravě této monografie byla provedena také detailní dokumentace hradního areálu, stavebních konstrukcí a architektonických prvků. Z lokality pocházejí také archeologické nálezy pravěkého a středověkého stáří, kterým je věnována samostatná kapitola. Samostatná pozornost byla věnována také stavebnímu materiálu hradu Křídla a geologii jeho okolí. Poslední kapitola je věnována problematice památkové péče a rekapituluje záchranné práce realizované od roku 2005.

Monografie vznikla v rámci plnění výzkumného cíle NPÚ Nemovité památky v ČR, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.
Obsah:

Úvod – hrad Křídlo a historie jeho poznání / Dalibor Janiš

I. Historie hradu Křídlo z pohledu písemných pramenů / Dalibor Janiš, Jana Janišová

II. Stavební vývoj a podoba hradu Křídlo / Radim Vrla

III. Archeologické prameny k dějinám hradu Křídlo / Lenka Bartíková, Adam Fojtík, Pavel Fojtík, Miroslav Popelka, Zdeněk Schenk, Samuel Španihel, Petr Žákovský

IV. Stavební materiál hradu Křídlo a geologie jeho okolí / Zdeněk Štaffen

V. Hrad Křídlo a památková péče / Radim Vrla

Příloha – Chemické složení bronzových nálezů / Vratislav Bednařík

Zkratky

Prameny a literatura

Summary

 

Knihu lze po domluvě zakoupit i na kroměřížském pracovišti NPÚ: 
Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
kontaktní osoba: Mgr. Petra Zelinková, tel. +420 775 442 269, zelinkova.petra@npu.cz

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop