Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Památková rada

Památková rada je vrcholným specializovaným poradním orgánem ředitelky NPÚ, ÚOP v Pardubicích pro posuzování složitých odborných otázek státní památkové péče v působnosti pracoviště. Rada se vyjadřuje ke zvlášť významným nebo složitým akcím obnovy, konzervace a restaurování kulturních památek, k urbanistickým a stavebním zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích, popřípadě zásadním koncepčně metodickým otázkám v památkové péči.

 

 • Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.
 • Doc. PhDr. Vladimír Hrubý
 • PhDr. Jan Frolík, CSc.
 • Ing. Karol Bayer
 • Mgr. Jan Holeček
 • Ing. arch. Karel Kibic
 • PhDr. Martin Pácal
 • Mgr. art. Luboš Machačko, Art.D.
 • Ing. arch. Kateřina Profousová
 • Mgr. Ing. Alžběta Bílková, PhD. – tajemnice

Statut a jednací řád

Krajská archeologická komise

Komise se zřizuje jako poradní orgán ředitelky NPÚ, ÚOP v Pardubicích ve věcech záchrany, ochrany a péče o archeologické dědictví nacházející se v působnosti daného pracoviště, včetně projednání návrhů a schválení finančních dotací z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR.

 

 • Mgr. Jana Marešová – předsedkyně, tajemnice
 • Mgr. Tomáš Zavoral
 • Mgr. Jan Musil
 • Mgr. David Vích
 • Mgr. Jana Němcová

Statut a jednací řád

Interní komise

Interní komise památkové péče NPÚ, ÚOP v Pardubicích se zřizuje jako specializovaný poradní orgán ředitele, zabezpečující objektivitu rozhodování a transparentnost posuzování složitých a společensky sledovaných záměrů obnovy v působnosti územního odborného pracoviště.

 • Mgr. Ing. Alžběta Bílková, PhD. – tajemnice
 • Mgr. Veronika Cinková
 • Mgr. Petr Horák
 • Mgr. Jan Krátký
 • Mgr. Jana Marešová
 • Mgr. Ivana Panochová, Ph. D.
 • Ing. Bc. Aleš Papáček
 • Ing. arch. Jitka Svobodová
 • Mgr. Jiří Švec

Statut a jednací řád

Regionální komise pro ústřední seznam kulturních památek

Komise posuzuje návrhy na prohlášení nebo rušení prohlášení věcí za kulturní památku na základě žádosti Ministerstva kultury ČR o odborné vyjádření, dále z podnětu orgánů samosprávy, jiných kulturních a společenských organizací nebo případně též individuálních fyzických či právnických osob, nebo z vlastního podnětu.

 • PhDr. et Mgr. Oldřich Vaňura – předseda
 • Mgr. Jana Pochmanová – tajemnice
 • Ing. arch. Jitka Svobodová
 • Bc. Karel Provazník
 • Mgr. Michal Červinka
 • Mgr. Jan Krátký

Statut a jednací řád