Dokumentační fondy

Dokumentační fondy tvoří materiály shromažďované od šedesátých let 20. století, které se týkají především kulturních památek, dále také objektů v památkově plošně chráněných územích (vesnické, městské a krajinné památkové zóny nebo rezervace) a objektů památkového zájmu.

Tematické složení fondu dokumentace NPÚ v Lokti:

 • Restaurátorská dokumentace (zprávy z restaurátorských akcí, restaurátorské záměry, posudky a laboratorní analýzy). Zprávy doprovází obvykle bohatá fotografická příloha zachycující stav před, v průběhu a po restaurování
 • Plánová dokumentace (stavební projekty, technické zprávy, výkresy, zaměření a plány)
 • Fotografická dokumentace (sbírka fotografií vztahujících se k regionu)
 • Stavebně historické průzkumy (stavební historie památkově významných objektů, materiály týkající se úprav historické zeleně, zámeckých i městských parků)

V současné době probíhá postupné zpracování dokumentačních fondů do knihovního systému tak, aby bylo možno prohledávat záznamy o uložených dokumentech pomocí online katalogu. Nyní je možno prohlížet téměř 2 900 záznamů restaurátorských zpráv a plánové dokumentace.

Elektronický katalog obsahuje částečně zpracovaný fond dokumentačních fondů. 

Poznámka: při prohledávání fondu dokumentace doporučujeme vybrat z nabídkové lišty vedle vyhledávacího pole vždy konkrétní typ dokumentu.

Přírůstky dokumentačních fondů NPÚ, ÚOP v Lokti můžete sledovat zde: https://iispp.npu.cz/carmen/library/loket/news

Dokumentační fond je k dispozici odborníkům, badatelům, studentům i laické veřejnosti formou prezenčních výpůjček. Dokumenty lze po domluvě studovat v badatelně.

 Provoz knihovny pro badatelské nebo studijní účely nemá stanovenu pevnou provozní dobu, termíny se sjednávají individuálně.

Kontaktní osoba pro fotosbírku: Petra Marešová

Kontaktní osoba pro ostatní dokumentační fondy: Bc. Klára Rozsypalová

Vzhledem k tomu, že požadované dokumenty je nutno předem vyhledat a připravit, lze badatelnu využít pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. 

Nahlížení do dokumentace (kromě dokumentů s citlivými daty) je dovoleno na základě vyplněného badatelského listu

 • osobám při výkonu veřejné správy a orgánům veřejné moci, pokud tyto údaje potřebují pro plnění svých úkolů, bez omezení, přičemž je badatel povinen na požádání předložit služební průkaz a doložit oprávněnost svého požadavku písemným pověřením nadřízeného
 • do Ústředního seznamu kulturních památek u nemovitých kulturních památek bez omezení
 • do Ústředního seznamu kulturních památek u movitých kulturních památek (včetně  kartotéky mobiliárních a knihovních fondů) vlastníkům movité kulturní památky a dále jen osobám pro studijní a vědecké účely na základě  písemného potvrzení příslušného školského zařízení nebo příslušné kulturní instituce; osobám pro vědeckovýzkumné účely na základě písemného potvrzení zadavatele výzkumného úkolu; ostatním osobám pouze s písemným souhlasem vlastníka movité kulturní památky
 • do spisů ke kulturním památkám a dalším movitostem a nemovitostem vlastníkům věci bez dalších omezení; ostatním badatelům do spisů mladších dvaceti let jen s písemným souhlasem vlastníka věci
 • do fotografické dokumentace vzniklé do 31. 12. 1989 bez omezení; do fotografické dokumentace vzniklé od 1. 1. 1990 bez omezení pouze do dokumentace exteriérů a do dokumentace veřejně zpřístupněných interiérů objektů ve správě NPÚ; do fotodokumentace ostatních interiérů a movitostí pouze se souhlasem vlastníka
 • do plánů a další grafické dokumentace, restaurátorské dokumentace, stavebně historických průzkumů a výstupů vědy a výzkumu bez omezení, pokud není užívání dokumentace na přání vlastníka dokumentované věci smluvně omezeno
 • do archeologické dokumentace (nálezových zpráv) bez omezení

Badatel je povinen se zapůjčenou dokumentací zacházet nanejvýš šetrně a vrátit ji v takovém rozsahu a stavu, v jakém mu byla předložena.

K nahlížení se badateli předkládá dokumentace na jeden návštěvní den v počtu přiměřeném provozním podmínkám a technickým možnostem studovny, s přihlédnutím k významu a účelu nahlížení. Předkládá se proto vždy jen takové množství dokumentace, jejíž rozsah a stav při vracení může pracovník odpovědný za provoz studovny bez obtíží zkontrolovat. Dokumentace, u níž to nedovoluje její fyzický stav, se k nahlížení nepředkládá. 

Informace získané z dokumentace užívá badatel jen k účelu uvedenému v badatelském listu. Při jejich využití ve vědeckých nebo podobných pracích je badatel povinen řádně citovat zdroj informací.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Bc. Klára Rozsypalová

 • památkář
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 352 684 796, 777 501 853
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Lokti
Kostelní 81/25, Loket 35733
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Petra Marešová

 • dokumentátor
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 352 684 796, 728 568 386
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Lokti
Kostelní 81/25, Loket 35733