Poradní orgány

Poradní orgány jsou zřízeny pro plnění dílčích úkolů, dlouhodobých činností nebo specifických otázek působení Národního památkového ústavu. Jejich členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ. 

Památková rada

Památková rada je vrcholným poradním orgánem ředitelky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti pro posuzování zásadních odborných otázek v oblasti památkové péče na území Karlovarského kraje. Vyjadřuje se jak k základním teoretickým a metodickým otázkám oboru památkové péče, tak k jednotlivým významným nebo složitým akcím obnovy, konzervace a restaurování kulturních památek, k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích. 

Členové rady:

 • Ing. arch. Karel Kuča, architekt a urbanista, atelier R2 COMP, ICOMOS
 • Ing. Jan Žižka, NPÚ, ředitel územního odborného pracoviště středních Čech
 • Mgr. Karel Foud, NPÚ, specialista územního odborného pracoviště v Plzni    
 • Ing. Daniel Šnejd, NPÚ, ředitel územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích    
 • Mgr. Lubomír Zeman, NPÚ, dokumentátor územního odborného pracoviště v Lokti                                                     
 • Ing. arch. Jan Soukup, architekt, ATELIER SOUKUP s. r. o. Plzeň
 • Mgr. Lucie Radová, NPÚ, vedoucí odboru péče o památkový fond územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem
 • Mgr. Jan Holeček, NPÚ, vedoucí odboru péče o památkový fond územního odborného pracoviště v Praze

Členové rady z titulu funkce v územním odborném pracovišti v Lokti:

 • Mgr. Romana Riegerová, NPÚ, ředitelka územního odborného pracoviště v Lokti
 • vedoucí oddělení garantů území odboru péče o památkový fond územního odborného pracoviště v Lokti

Tajemník rady:

 • Mgr. et Mgr. Jan Konůpek, Ph.D., NPÚ, vedoucí odboru péče o památkový fond územního odborného pracoviště v Lokti

 

Regionální komise pro Ústřední seznam kulturních památek

Komise posuzuje návrhy na prohlášení nebo rušení prohlášení věcí za kulturní památku na základě žádosti Ministerstva kultury ČR o odborné vyjádření, dále z podnětu orgánů samosprávy, jiných kulturních a společenských organizací, individuálních fyzických či právnických osob, nebo z vlastního podnětu NPÚ.

Předseda komise:

 • Mgr. et Mgr. Jan Konůpek, Ph.D. (NPÚ, územní odborné pracoviště v Lokti)

Členové komise:

 • Mgr. Tomáš Brož (NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem)
 • Mgr. Vladimír Lokajíček (NPÚ, územní odborné pracoviště v Lokti)
 • Mgr. Jaroslava Pokludová (Krajský úřad Karlovarského kraje)
 • Bc. Lukáš Smola (NPÚ, územní odborné pracoviště v Lokti)
 • Mgr. Lubomír Zeman (NPÚ, územní odborné pracoviště v Lokti)

Činnost komise se řídí vlastním jednacím řádem, který je přílohou směrnice. Dále pokyny předsedy komise a příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy.

Krajská archeologická komise

Krajská archeologická komise je poradním orgánem ředitelky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti ve věcech záchrany, ochrany a péče o archeologické dědictví v Karlovarském kraji.

Předseda komise:

 • Mgr. Jiří Klsák, Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Tajemník komise:

 • Mgr. Filip Prekop, NPÚ, územní odborné pracoviště v Lokti

Členové komise:

 • Mgr. Michal Beránek, Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
 • Mgr. Radek Široký, Ph.D., ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek
 • Mgr. Aleš Káčerik, Archeo Sever, o.p.s.
 • Mgr. Jan Vladař, Archeos o.p.s.
 • Mgr. Jan Mařík, Ph.D., Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i.
 • PhDr. Vojtěch Peksa, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most, v.v.i.

Stálí hosté bez hlasovacího práva:

 • Bc. Jan Tajer, Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje

 

Interní komise

Interní komise je vnitřním poradním orgánem ředitelky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti zabezpečující objektivitu rozhodování a transparentnost posuzování záměrů složitých a společensky sledovaných záměrů obnov kulturních památek, zásadních stavebních nebo urbanistických zásahů a novostaveb v památkově chráněných územích na území Karlovarského kraje.

Členové komise:

 • Mgr. Romana Riegerová
 • Mgr. et Mgr. Jan Konůpek, Ph.D.
 • Bc. Lukáš Smola
 • Mgr. Daniela Prekop Staňková
 • Mgr. Vladimír Lokajíček
 • Mgr. Lubomír Zeman